Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Inremarknadsguide för kommuner

Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Guiden behandlar både grundläggande rättsprinciper för EU:s inre marknad och områden inom den kommunala verksamheten där EU-rätten har särskild betydelse – miljö, livsmedel samt plan- och byggfrågor. Dessutom beskrivs olika verktyg som kan underlätta för kommunerna att tillämpa EU-rätten på ett korrekt sätt.

För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt – nationellt och lokalt. Sveriges kommuner fyller här en betydelsefull funktion och behöver därför ha god kännedom om EU-reglerna.

 • Titel: Inremarknadsguide för kommuner
 • Utgiven: 2019
 • Språk: Svenska
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 36
 • ISBN: 978-91-88201-58-4

Relaterade publikationer

 • December 2019 | För myndigheter och kommuner

  Inremarknadsguide för myndigheter

  Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för myndigheter. Guiden tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget.

 • Januari 2015 | För myndigheter och kommuner

  Tjänstedirektivet

  - så påverkas myndigheter och kommuner

  Tjänstedirektivet - så påverkas myndigheter och kommuner är ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner i den löpande myndighetsutövningen och när de ser över verksamhet och rutiner med anledning av den svenska lagen om tjänster på den inre marknaden och EU:s tjänstedirektiv. Särskilt tjänstemän som handlägger tillstånd, utövar tillsyn eller är verksamma som förvaltningsjurist bedöms ha nytta av vägledningen.

 • Januari 2013 | För myndigheter och kommuner

  EU:s varuförordning - en vägledning

  Publikationen syftar till att ge vägledning till statliga och kommunala myndigheter vars beslut hindrar eller kan medföra inskränkningar i den fria rörligheten för varor. Den handlar framför allt om regler och processer enligt varuförordningen och riktar sig främst till de som arbetar med tillsyn och kontroll av varor i myndigheter.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies