Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

För myndigheter och kommuner

Kommerskollegium har tagit fram flera publikationer som informerar myndigheter och kommuner om regelverket som styr den inre marknaden. Här hittar du exempelvis inremarknadsguide för myndigheter respektive kommuner och guider till hur tjänstedirektivet fungerar.

 1. Inremarknadsguide för myndigheter

  Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för myndigheter. Guiden tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget.

 2. December 2019 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Inremarknadsguide för kommuner

  Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Guiden behandlar både grundläggande rättsprinciper för EU:s inre marknad och områden inom den kommunala verksamheten där EU-rätten har särskild betydelse – miljö, livsmedel samt plan- och byggfrågor. Dessutom beskrivs olika verktyg som kan underlätta för kommunerna att tillämpa EU-rätten på ett korrekt sätt.

 3. Februari 2016 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Vägledning om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster

  - Så påverkas myndigheter

  Enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska myndigheter anmäla föreskriftsförslag som innehåller tekniska föreskrifter eller regler om e-tjänster till Kommerskollegium. Kommerskollegium anmäler sedan reglerna till EU-kommissionen i enlighet med EU:s anmälningsdirektiv ([EU] 2015/1535).

  I den här vägledningen hittar myndigheter information som hjälper dem att avgöra om de ska anmäla sina föreskriftsförslag till EU-kommissionen och hur anmälningsproceduren går till i praktiken.

 4. Januari 2015 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Tjänstedirektivet

  - så påverkas myndigheter och kommuner

  Tjänstedirektivet - så påverkas myndigheter och kommuner är ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner i den löpande myndighetsutövningen och när de ser över verksamhet och rutiner med anledning av den svenska lagen om tjänster på den inre marknaden och EU:s tjänstedirektiv. Särskilt tjänstemän som handlägger tillstånd, utövar tillsyn eller är verksamma som förvaltningsjurist bedöms ha nytta av vägledningen.

 5. Januari 2013 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  EU:s varuförordning - en vägledning

  Publikationen syftar till att ge vägledning till statliga och kommunala myndigheter vars beslut hindrar eller kan medföra inskränkningar i den fria rörligheten för varor. Den handlar framför allt om regler och processer enligt varuförordningen och riktar sig främst till de som arbetar med tillsyn och kontroll av varor i myndigheter.

 6. December 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten

  - Konsekvenser för myndigheter och kommuner

  Att EU:s regler om fri rörlighet kan tillämpas på statens, myndigheters och kommuners bindande åtgärder (lagar, förordningar, föreskrifter och beslut i enskilda fall) står klart för de flesta.  Men att EU-rätten även omfattar icke-bindande åtgärder, som exempelvis pressmeddelanden, policydokument, information på webbplats, uttalande från enskilda tjänstemän, är inte lika känt. 

 7. Januari 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet

  Denna vägledning syftar till att fungera som en metodhjälp för kommunerna då de ser över sina regler och ser till att dessa inte strider mot tjänstelagen och tjänstedirektivet. Det innebär att sådana krav som påverkar tjänsteverksamhet måste identifieras. Vidare måste en bedömning göras om dessa krav uppfyller principerna om icke-diskriminering, nödvändighet och proportionalitet. Checklistan längst bak i vägledningen visar på ett systematiskt sätt de olika steg som kommunen behöver gå igenom vid sin regelöversyn.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies