Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

För myndigheter och kommuner

Kommerskollegium har tagit fram flera publikationer som informerar myndigheter och kommuner om regelverket som styr den inre marknaden. Här hittar du exempelvis inremarknadsguide för myndigheter respektive kommuner och guider till hur tjänstedirektivet fungerar.

 1. Vägledning om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster

  - Så påverkas myndigheter

  Enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska myndigheter anmäla föreskriftsförslag som innehåller tekniska föreskrifter eller regler om e-tjänster till Kommerskollegium. Kommerskollegium anmäler sedan reglerna till EU-kommissionen i enlighet med EU:s anmälningsdirektiv ([EU] 2015/1535).

  I den här vägledningen hittar myndigheter information som hjälper dem att avgöra om de ska anmäla sina föreskriftsförslag till EU-kommissionen och hur anmälningsproceduren går till i praktiken.

 2. Januari 2015 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Tjänstedirektivet

  - så påverkas myndigheter och kommuner

  Tjänstedirektivet - så påverkas myndigheter och kommuner är ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner i den löpande myndighetsutövningen och när de ser över verksamhet och rutiner med anledning av den svenska lagen om tjänster på den inre marknaden och EU:s tjänstedirektiv. Särskilt tjänstemän som handlägger tillstånd, utövar tillsyn eller är verksamma som förvaltningsjurist bedöms ha nytta av vägledningen.

 3. Augusti 2014 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Inremarknadsguide för myndigheter

  Denna guide håller på att uppdateras. Ny utgåva planeras komma ut under 2019.

  Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för myndigheter. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; på alla nivåer.

  Inremarknadsguide för myndigheter tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget. Sektorsspecifika regler i EU:s förordningar och direktiv berörs undantagsvis.

 4. Januari 2013 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  EU:s varuförordning - en vägledning

  Publikationen syftar till att ge vägledning till statliga och kommunala myndigheter vars beslut hindrar eller kan medföra inskränkningar i den fria rörligheten för varor. Den handlar framför allt om regler och processer enligt varuförordningen och riktar sig främst till de som arbetar med tillsyn och kontroll av varor i myndigheter.

 5. December 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten

  - Konsekvenser för myndigheter och kommuner

  Att EU:s regler om fri rörlighet kan tillämpas på statens, myndigheters och kommuners bindande åtgärder (lagar, förordningar, föreskrifter och beslut i enskilda fall) står klart för de flesta.  Men att EU-rätten även omfattar icke-bindande åtgärder, som exempelvis pressmeddelanden, policydokument, information på webbplats, uttalande från enskilda tjänstemän, är inte lika känt. 

 6. Januari 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet

  Denna vägledning syftar till att fungera som en metodhjälp för kommunerna då de ser över sina regler och ser till att dessa inte strider mot tjänstelagen och tjänstedirektivet. Det innebär att sådana krav som påverkar tjänsteverksamhet måste identifieras. Vidare måste en bedömning göras om dessa krav uppfyller principerna om icke-diskriminering, nödvändighet och proportionalitet. Checklistan längst bak i vägledningen visar på ett systematiskt sätt de olika steg som kommunen behöver gå igenom vid sin regelöversyn.

 7. December 2011 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Inremarknadsguide för kommuner

  Denna guide håller på att uppdateras. Ny utgåva planeras komma ut under 2019.

  Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; nationellt och lokalt. Sveriges kommuner fyller här en betydelsefull funktion och behöver därför ha god kännedom om EU-reglerna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies