Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Maj 2019 | Rapporter | Svenska

  One-size-fits-all?

  Immaterialrättsregler i frihandelsavtal

  Immaterialrätten är viktig för konkurrenskraft, internationell handel och tillväxt. Kommerskollegium visar i den här rapporten hur kopplingarna ser ut och resonerar om hur EU:s frihandelsavtal kan balansera immaterialrättsskyddet så att det blir bra för både EU-länder och utvecklingsländer.

 2. Maj 2019 | Rapporter | Svenska

  Årsrapport 2018 - Kommerskollegiums bidrag till målen i Agenda 2030

  Kommerskollegiums bidrag till målen i Agenda 2030

  Rapporten beskriver hur olika delar av myndighetens verksamhet bidrar till Agenda 2030 och de globala målen. Rapporten täcker flera olika verksamhetsområden, och vi visar på bidrag till hållbarhetsmålen i exempelvis utredningar och analys, samarbete med andra myndigheter, vårt utvecklingssamarbete och arbetet med inre marknaden.

  En sammanställning av våra aktiviteter kopplade till målen finns i tabellen på sidan 36.

 3. Maj 2019 | Rapporter | Svenska

  Årsrapport 2018- anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet

  - anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet

  Inom EU ska medlemsländerna anmäla nya eller ändrade krav i sin reglering av tjänster i ett gemensamt webbaserat system. Syftet är att kommissionen och övriga medlemsländer ska kunna ge synpunkter på kraven och därmed hindra uppkomsten av omotiverade handelshinder.

  Majoriteten av medlemsländerna gjorde dock få eller inga anmälningar under 2018. Kommerskollegium drar därför slutsatsen att många krav inte anmäls. Det riskerar att leda till nya hinder för tjänstehandeln. EU:s lagförslag om en förbättrad anmälningsprocedur inom EU bör därför antas.

 4. Maj 2019 | Rapporter | Svenska

  Årsrapport 2018 - anmälningar av tekniska föreskrifter

  Anmälningar av tekniska föreskrifter enligt direktiv (EU) 2015/1535

  Nationella tekniska föreskrifter för varor och e-tjänster kan orsaka hinder för den fria rörligheten. Därför ska EU-länderna anmäla utkast till tekniska föreskrifter innan de antas. Detta europeiska remissförfarande gör det möjligt för medlemsländer och EU-kommissionen att yttra sig över föreskrifter och förmå anmälande länder att inte skapa omotiverade handelshinder. Under 2018 anmälde EU-länderna 2 713 förslag till EU-kommissionen. 

 5. April 2019 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2018

  Den årliga sammanställningen

  Solvit hjälper personer och företag att komma tillrätta med hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. Solvit finns representerat med ett center i varje EU-land samt Norge, Liechtenstein och Island. 

  Den här årsrapporten beskriver några av ärendena som Solvit Sverige, vid Kommerskollegium, arbetade med under 2018.

 6. Februari 2019 | Rapporter | Svenska

  Sverige i EU

  Handel, investeringar, personrörlighet, tillväxt och produktivitet

  I denna utredning redovisar och kommenterar Kommerskollegium en stor mängd statistik över utrikeshandel, direktinvesteringar, personrörlighet,tillväxt och produktivitet för att belysa hur den svenska ekonomin har utvecklats under de senaste decennierna, med ett särskilt fokus påutvecklingen efter färdigställandet av EU:s inremarknad och Sveriges EU-medlemskap.

 7. November 2018 | Rapporter | English

  Free Trade Agreements and Countries Outside

  An analysis of market access for non-participating countries

  Antalet frihandelsavtal blir allt fler och påverkar i allt högre grad reglerna för världshandeln. Effekterna av avtalen påverkar även parter utanför avtalen. Sänkta tullar mellan vissa länder stör handeln och diskriminerar länder som står utanför avtalet.

  Men ett specifikt frihandelsavtal behöver inte nödvändigtvis vara negativt för ett land utanför. På längre sikt kan ett frihandelsavtal inspirera till att fler länder knyts till det. Det kan leda till att enskilda länder förenklar förutsättningarna för sin export och import. Men också villkoren i frihandelsavtalet kan vara positiva för länder utanför, vilket den här rapporten riktar fokus mot.

 8. Oktober 2018 | Rapporter | Svenska

  Storbritanniens vitbok om den framtida relationen med EU

  En analys av förslagen

  Storbritannien kom i juli 2018 ut med ett policydokument, en så kallad vitbok, om den framtida relationen med EU. Den kan ses som en utgångsposition inför förhandlingarna om relationerna med EU efter Storbritanniens utträde. Kommerskollegium analyserar förslagen utifrån sina verksamhetsområden: internationell handel och EU:s inre marknad.

  Summary in English: The UK policy paper on the future relationship with the EU - an analysis of the proposals

 9. Juli 2018 | Rapporter | English

  Economic integration works

  The trade effects of regional trade agreements

  Rapporten är en sammanfattning av den senaste forskningen om handelseffekter av frihandelsavtal och visar att frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration.  

  Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de avtal som förhandlas fram? Under senare år nationalekonomisk metodutveckling gjort det möjligt att besvara den frågan med större precision.

 10. Juni 2018 | Rapporter | Svenska

  Finansiella tjänster och brexit

  I den här utredningen, som kompletterar Kommerskollegiums tidigare utredning och analyser av brexit, står de finansiella tjänsterna i centrum. Syftet med utredningen är att identifiera hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kan regleras vad gäller finansiella tjänster efter brexit.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies