Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. September 2010 | Rapporter | Svenska

  Ömsesidigt erkännande av AEO-program

  Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling – lägesrapport hösten 2010

  Rapporten är tänkt som en uppföljning av utredningen Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ? från 2008, men
  Kommerskollegium har valt att särskilt uppmärksamma ett område där det har varit snabb utveckling och som kollegiet bedömer vara av stor vikt för fortsatt handelsprocedurförenkling. I rapporten beskrivs utvecklingen av AEO-program under de senaste åren i ett urval av viktiga ekonomier.

 2. September 2010 | Rapporter | Svenska

  Vad hindrar Sveriges utrikeshandel?

  Företagsundersökningen

  Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Kommerskollegium intervjuat ett representativt urval av svenska företag under hösten 2009 för att kartlägga vilka problem som företag i olika branscher och storleksklasser möter i handeln med andra EU‐länder och länder utanför EU, inklusive företagens syn på vilka marknader och sakområden som bör betonas i kommande förhandlingar. Undersökningen kartlägger även företagens användning av och önskemål om direkta handelsfrämjande åtgärder. Vi har även frågat företagen om en övergång till euron skulle underlätta utrikeshandel och om de upplever atttullar och andra handelshinder har ökat som följd av den ekonomiska krisen.

 3. September 2010 | Informationsmaterial | Svenska

  Inremarknadsguide för myndigheter

  Denna guide håller på att uppdateras. Ny utgåva planeras komma ut under 2019.

  Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för myndigheter. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; på alla nivåer.

  Inremarknadsguide för myndigheter tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget. Sektorsspecifika regler i EU:s förordningar och direktiv berörs undantagsvis.

 4. September 2010 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2009

  Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

  SOLVIT Sverige har i denna rapport lyft fram 16 principiellt intressanta ärenden som behandlats under 2009. Uppdelat på fri rörlighet för varor, tjänster respektive personer kommenteras inremarknadsaspekterna för de hindertyper vi har valt att ta upp. Inga problem på kapitalområdet anmäldes under 2009. 

 5. Mars 2010 | Rapporter | English

  At your service

  The Importance of Services for Manufacturing Companies and Possible Trade Policy Implications

  This case study of Sandvik Tooling (a part of the Swedish manufacturer, Sandvik Group) shows that the company needs over 40 different services to establish and uphold their supply chain. This is almost half of the services covered in the General Agreement on Trade in Services (GATS). Additionally, Sandvik Tooling supply about 15 different services themselves.

  Also available in Swedish version 

 6. Mars 2010 | Rapporter | Svenska

  Till er tjänst

  Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser

  Kommerskollegiums fallstudie av Sandvik Tooling (ett affärsområde inom Sandvik-koncernen) visar att de behöver över 40 olika tjänster för att etablera och upprätthålla sin leveranskedja. Detta utgör ungefär hälften av de tjänster som inkluderas i WTO:s Allmänna Tjänstehandelsavtal (GATS). Sandvik Tooling levererar även runt 15 olika tjänster.

  Rapporten finns även på engelska

 7. Mars 2010 | Rapporter | English

  Servicification of Swedish Manufacturing

  Detta är den första av kollegiets rapporter om förhållandet mellan varor och tjänster, i både produktion och handel. Efter en inledande diskussion om förändringar i tillverkningsindustrin analyserar vi tjänsters roll i svensk tillverkningsindustrin. Vi finner att företagen använder, producerar, säljer och exporterar alltmer tjänster – industrin tjänstefieras.

 8. Oktober 2009 | Rapporter | English

  Open Trade or Protectionism?

  Developments in trade policy since 1995

  Globally, the growth of international trade is outpacing production, and investments are increasing more rapidly still. This study by the Swedish National Board of Trade shows that the twelve years following 1995 saw a period of increased openness and free trade. Meanwhile, progress in trade policy has been limited in recent years. A common impression obtained from various investigations is that support for protectionism is on the rise, perhaps as an effect of globalization.

 9. Oktober 2009 | Rapporter | Svenska

  Öppen handel eller protektionism?

  Utvecklingen sedan 1995

  Ett vanligt intryck från olika undersökningar är att protektionismen vinner nya anhängare, kanske som en effekt av globaliseringen. Kommerskollegiums studie visar att de tolv år som följde efter 1995 var en period av ökad öppenhet och frihandel. Samtidigt har de handelspolitiska framstegen varit begränsade under de senaste åren. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies