Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Januari 2013 | Informationsmaterial | English

  Handling Services Trade Policy

  - the Swedish Experience

  Many government officials working with trade in services express similar challenges, such as the lack of reliable data, the challenges of coordinating national ministries and the need for dialogue with the private sector and other interest groups.

 2. December 2012 | Informationsmaterial | English

  Sweden’s Work with SPS-related Export Barriers

  – A guide for Swedish Embassies on exports of processed food and agricultural products

  In cooperation with a number of government agencies, the Swedish National Board of Trade launched a practical handbook describing how Sweden works with SPS-related export barriers at the start of 2012. Now the publication has also been translated into English.

 3. December 2012 | Rapporter | English

  E-commerce – New Opportunities, New Barriers

  A survey of e-commerce barriers in countries outside the EU

  The internet and e-commerce are creating new opportunities for international trade. The geographic distance between buyer and seller is becoming less important, and companies can now reach consumers in foreign markets in ways that were previously impossible. However, as e-commerce grows and creates new opportunities, new trade barriers are also appearing.The study is based on interviews with Swedish companies, and identifies the barriers they encounter in their e-commerce business in countries outside the EU.

 4. December 2012 | Rapporter | Svenska

  Handelsperspektiv på närproducerade livsmedel

  I den här skriften diskuteras de vanligaste argumenten för närproducerat ur ett handelsperspektiv, liksom de möjligheter en utvecklad handel med jordbruksprodukter kan ha för fattigdomsminskning i världen. Skriften inleds med en beskrivning av hur internationell handel med livsmedel bidrar till välfärd för samhället.

 5. December 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten

  - Konsekvenser för myndigheter och kommuner

  Att EU:s regler om fri rörlighet kan tillämpas på statens, myndigheters och kommuners bindande åtgärder (lagar, förordningar, föreskrifter och beslut i enskilda fall) står klart för de flesta.  Men att EU-rätten även omfattar icke-bindande åtgärder, som exempelvis pressmeddelanden, policydokument, information på webbplats, uttalande från enskilda tjänstemän, är inte lika känt. 

 6. November 2012 | Rapporter | Svenska

  Piratkopiering i världshandeln

  - och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv

  I denna rapport undersöker vi vilken typ av immaterialrättsliga problem som företag möter i de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) samt Indonesien och Japan. Rapporten beskriver också hur några utvalda problem hanteras i olika handelsregelverk, exempelvis på den inre marknaden, i WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätt (TRIPs) och i EU:s frihandelsavtal.

 7. November 2012 | Rapporter | English

  Everybody is in Services

  – The Impact of Servicification in Manufacturing on Trade and Trade Policy

  Tillverkningsindustrin använder, producerar och säljer alltmer tjänster. Denna "tjänstefiering" av industrin har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. Denna rapport beskriver dessa förändringar i ekonomin, med fokus på Sverige, och diskuterar följderna för handel och handelspolitik. Den viktigaste slutsatsen är att handelspolitikens fokus bör ligga på "varor och tjänster", inte "varor eller tjänster", vilket fortfarande ofta är fallet.

 8. November 2012 | Rapporter | English

  Potential Effects from an EU–US Free Trade Agreement – Sweden in Focus

  In this study the National Board of Trade analyses potential economic effects from a free trade agreement (FTA) between the EU and the US, with a particular focus on the effects on Sweden. The analysis is based on an economic simulation model over the world economy.

 9. Oktober 2012 | Rapporter | English

  The Internal Market in a Global Context

  The openness to trade in the internal market has undoubtedly contributed to growth within the EU and towards making it an attractive trading partner in global trade. However, the benefits of an open market do not stop at the EU external border.

 10. Oktober 2012 | Rapporter | Svenska

  Möjliga effekter av tjänstedirektivet

  Denna rapport analyserar de ekonomiska effekterna av tjänstedirektivet. Tjänstedirektivet har varit i kraft sedan 2010 och syftar till att underlätta för tjänstehandeln genom att onödiga och diskriminerande regler tas bort och återstående regler görs enklare på EU:s inre marknad.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies