Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Mars 2013 | Undervisningsmaterial | Svenska

  WTO - Basfakta och knäckfrågor

  Skriften ger en snabb överblick över hur världshandelsorganisationen WTO fungerar och hur WTO-avtalen reglerar världens handel. 

 2. Mars 2013 | Rapporter | English

  Minecraft Brick by Brick

  A Case Study of a Global Services Value Chain

  Tjänsteproduktionen delas alltmer upp i olika moment och produceras i globala värdekedjor. I denna rapport presenteras det svenska dataspelet Minecraft och hur denna tjänst utgör en tjänstevärdekedja. Spelet produceras av Mojang i Stockholm och säljs digitalt över hela världen.

  Produktionen och försäljningen av Minecraft utgör en global tjänstevärdekedja där olika moment utförs i olika länder. Rapporten kartlägger denna värdekedja. Studien tittar även på övriga delar av den svenska dataspelsbranschen för att visa hur olika företag utformar sina tjänstevärdekedjor. Avslutningsvis diskuteras tjänstevärdekedjors inverkan på handelspolitiken.

 3. Mars 2013 | Rapporter | English

  Global Value Chains and Services

  - An Introduction

  För att globala värdekedjor ska kunna etableras och fungera effektivt är stödjande tjänster nödvändiga. Även tjänsteproduktionen delas allt oftare upp i moment som utförs i olika länder och på så sätt skapas globala tjänstevärdekedjor.

  I rapporten kopplas diskussionen kring tjänsternas roll i globala värdekedjor till Kommerskollegiums tidigare arbete kring fenomenet tjänstifiering. Tjänstifiering innebär att varuproducerande företag köper, producerar, säljer och exporterar tjänster i allt högre grad. Att göra en gränsdragning mellan varu- och tjänsteproducerande företag blir därmed allt svårare. I den här rapporten diskuterar Kommerskollegium om de handelspolitiska slutsatserna i kollegiets tidigare studier kring tjänstifiering är relevanta även när vi tittar på tjänsternas roll i globala värdekedjor.

 4. Januari 2013 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  EU:s varuförordning - en vägledning

  Publikationen syftar till att ge vägledning till statliga och kommunala myndigheter vars beslut hindrar eller kan medföra inskränkningar i den fria rörligheten för varor. Den handlar framför allt om regler och processer enligt varuförordningen och riktar sig främst till de som arbetar med tillsyn och kontroll av varor i myndigheter.

 5. Januari 2013 | Informationsmaterial | English

  Handling Services Trade Policy

  - the Swedish Experience

  Many government officials working with trade in services express similar challenges, such as the lack of reliable data, the challenges of coordinating national ministries and the need for dialogue with the private sector and other interest groups.

 6. December 2012 | Informationsmaterial | English

  Sweden’s Work with SPS-related Export Barriers

  – A guide for Swedish Embassies on exports of processed food and agricultural products

  In cooperation with a number of government agencies, the Swedish National Board of Trade launched a practical handbook describing how Sweden works with SPS-related export barriers at the start of 2012. Now the publication has also been translated into English.

 7. December 2012 | Rapporter | English

  E-commerce – New Opportunities, New Barriers

  A survey of e-commerce barriers in countries outside the EU

  The internet and e-commerce are creating new opportunities for international trade. The geographic distance between buyer and seller is becoming less important, and companies can now reach consumers in foreign markets in ways that were previously impossible. However, as e-commerce grows and creates new opportunities, new trade barriers are also appearing.The study is based on interviews with Swedish companies, and identifies the barriers they encounter in their e-commerce business in countries outside the EU.

 8. December 2012 | Rapporter | Svenska

  Handelsperspektiv på närproducerade livsmedel

  I den här skriften diskuteras de vanligaste argumenten för närproducerat ur ett handelsperspektiv, liksom de möjligheter en utvecklad handel med jordbruksprodukter kan ha för fattigdomsminskning i världen. Skriften inleds med en beskrivning av hur internationell handel med livsmedel bidrar till välfärd för samhället.

 9. December 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten

  - Konsekvenser för myndigheter och kommuner

  Att EU:s regler om fri rörlighet kan tillämpas på statens, myndigheters och kommuners bindande åtgärder (lagar, förordningar, föreskrifter och beslut i enskilda fall) står klart för de flesta.  Men att EU-rätten även omfattar icke-bindande åtgärder, som exempelvis pressmeddelanden, policydokument, information på webbplats, uttalande från enskilda tjänstemän, är inte lika känt. 

 10. November 2012 | Rapporter | Svenska

  Piratkopiering i världshandeln

  - och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv

  I denna rapport undersöker vi vilken typ av immaterialrättsliga problem som företag möter i de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) samt Indonesien och Japan. Rapporten beskriver också hur några utvalda problem hanteras i olika handelsregelverk, exempelvis på den inre marknaden, i WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätt (TRIPs) och i EU:s frihandelsavtal.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies