WTO-tvist pågår om handel med sälprodukter

2011-05-04

Kanada och Norge har initierat två tvister respektive en tvist mot EU på grund av EU:s förbud mot import och försäljning av sälprodukter. WTO upprättade den 21 april 2011 en gemensam panel för att granska ärendena. För närvarande diskuterar parterna vilka personer som ska ingå i panelen.

Sältvisten gäller EU:s förbud mot import och försäljning av sälprodukter. Förbudet trädde i kraft den 20 augusti 2010. Importen till och försäljningen av sälprodukter i EU är förbjuden oavsett hur sälarna har behandlats under jakten. Förbudet motiveras med djurvälfärdsargument och att produkter från säljakt inte ska förekomma på EU-marknaden av etiska skäl.

EU:s lagstiftning innehåller några begränsade undantag från förbudet. Det är tillåtet att sälja produkter från sälar som jagats på traditionellt vis av inuiter för att bidra till deras försörjning. Det finns även ett undantag för produkter från skyddsjakt som är ett led i en hållbar förvaltning av marina resurser. Undantaget för produkter från skyddsjakt var viktigt för Sverige när lagstiftningen förhandlades fram inom EU. Sälprodukter för privat bruk får importeras men inte placeras på EU:s marknad.

Kanada och Norge ifrågasätter att EU har förbjudit försäljning av produkter från ett vilt djur som inte är utrotningshotat. Dessa länder menar vidare att effekten av EU:s förbud blir att begränsa så gott som all handel med sälprodukter på marknaden. Undantagen som gäller för förbudet verkar diskriminerande och gynnar sälprodukter med ursprung i EU och i vissa tredje länder. Båda länderna anser att EU:s lagstiftning strider mot flera åtaganden i WTO:s allmänna tull- och handelsavtal, GATT, och avtal om tekniska handelshinder, TBT.

EU-kommissionen menar att förbudet är WTO-förenligt. Enligt kommissionen är inte heller WTO rätt forum för Norges panelbegäran. Istället borde frågan tas upp inom ramen för EES-avtalet. Kommissionen är dock inte emot att den norska panelen slås ihop med de två kanadensiska.

Kanada har redan tidigare initierat en tvist med EU på grund av belgiska och holländska lagar som förbjöd import, distribution, marknadsföring för försäljningen av sälprodukter. Denna tvist slås nu samman med Norges panel.

Tredje parter i tvisten är Colombia, Japan, Mexiko, Island, Kina, Argentina, Ecuador, Namibia och USA. Namibia, som är ett utvecklingsland, anser sig drabbas av EU:s förbud. Namibia har ett ekonomiskt intresse i tvisten på grund av sin handel med produkter från en sälart som kallas cape fur seals. Denna naturresurs är av stor vikt för den lokala ekonomin och jagas enligt landet på ett etiskt och hållbart sätt. Island har intresse i tvisten då man menar att den inte bara handlar om sälprodukter utan att den även relaterar till det hållbara användandet av alla levande maritima resurser och rätten att handla med produkter som kommer från legitima jakt- och fiskemetoder.

Läs Europaparlamentets och rådets förordning här (PDF)

Läs EU-kommissionens genomförandeförordning här (PDF)

Läs Norges begäran om ett panelupprättande här (PDF, på engelska)

Läs Kanadas begäran om ett panelupprättande här (PDF, på engelska)

Läs Kanadas samrådsbegäran här (PDF, på engelska)

Gå till EU-kommissionens webbplats om handel med sälprodukter här 

Frågor besvaras av Elin Hjulström
Tel: 08-690 48 86
E-post: elin.hj...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies