Services.jpg

Var med och påverka EU:s regler om försäkringsskydd för tjänsteföretag

2013-06-11

Det kan vara svårt för EU-företag som tillfälligt tillhandahåller en tjänst i ett annat medlemsland att ha nödvändiga försäkringar. Det vill Europeiska kommissionen ändra på och går nu ut med ett samråd för att få en bild av vilka problem företag stöter på.

Trots att EU:s regler för tjänstemarknaden under de senaste åren har setts över kvarstår hinder. En del beror på att privata aktörer, som exempelvis försäkringsbolag, inte tillhandahåller sina tjänster till kunder utanför det egna landet. Det kan handla om att företag inte kan teckna en försäkring som gäller i det land där ett arbete ska utföras. Ett annat problem kan vara att myndigheter ställer krav på försäkringar som företaget kanske redan har i hemlandet. Problemlösningsnätverket Solvit, som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som Kommerskollegium ansvarar för i Sverige, har hanterat flera fall om sådana problem genom åren.

En lösning som EU-kommissionen ofta diskuterar och ibland genomför är att lagstiftningsvägen tvinga privata aktörer som till exempel banker, telefonoperatörer och försäkringsbolag,att acceptera kunder de annars inte hade erbjudit sina tjänster. Denna lösning kallas kontraheringsplikt.

EU-kommissionen vill mot denna bakgrund få in synpunkter på vilka försäkringsproblem som företag med tillfällig tjänsteverksamhet i ett annat medlemsland möter. En sådan probleminventering är ett viktigt inslag i EU-kommissionens arbete med att förenkla och effektivisera den inre marknadens regelverk, det vill säga att avlägsna hinder för fri rörlighet. Som ett led i arbetet har EU-kommissionen nu gått ut med ett så kallat offentligt samråd och uppmuntrar alla med intressen i tjänstehandel att skicka in synpunkter. Fokus ligger på små- och medelstora företag som erbjuder tjänster tillfälligt i andra länder på EU:s inre marknad, alltså inte på permanent etablering.


Mer information:

EU-kommissionens samråd är öppet från den 27 maj till den 16 augusti 2013.

Läs mer om samrådet och om hur du skickar in dina synpunkter på EU-kommissionens webbplats (frågeformulär finns på svenska)

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies