smartphone.jpg

Sveriges reaktion på tyskt förslag om sociala nätverk

2017-06-29

Tyskland har anmält ett lagförslag som syftar till att få sociala nätverk, till exempel Facebook och Twitter, att snabbare och i större utsträckning handlägga klagomål kring hatbrott och annat straffbart innehåll. Sverige stödjer Tysklands ambition att bekämpa spridningen av hatbrott och annat straffbart innehåll på nätet, men anser att förslaget utgör ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster inom EU.

Enligt utkastet till lagförslag är sociala nätverk skyldiga att radera eller blockera "uppenbart olagligt" samt "olagligt" material inom 24 timmar respektive 7 dagar från det att nätverket tagit emot klagomål om materialet. De skulle dessutom behöva rapportera om hanteringen av klagomålet och utse ett ombud i Tyskland. Om nätverken bryter mot skyldigheten riskerar de böter på upp till 50 miljoner euro.

Förslaget skulle bli särskilt betungande också för tjänsteleverantörer som inte har sitt säte i Tyskland och även ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster inom EU. Sverige menar även att kravet att under korta tidsfrister bedöma vad som avses med "uppenbart olagligt" eller "olagligt" enligt tysk lagstiftning samt skyldigheten att utse ett ombud i Tyskland kan anses oproportionerliga.

Sverige har dessutom framfört frågor gällande hur lagförslaget förhåller sig till e-handelsdirektivet. Bland annat ifall ett mottagande av ett klagomål (som i sak kan behöva utredas) innebär kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information.

Kommerskollegium lämnade den svenska kommentaren på uppdrag av Regeringskansliet. Detta skedde inom ramen för proceduren enligt EU:s anmälningsdirektiv för tekniska föreskrifter.

Frågor besvaras av Johanna Nyman,
Tel: 08-690 48 56
E-post: johanna...@kommers.se

Anmälningsdirektivet

Anmälningsdirektivet innebär att EU-länderna måste anmäla nationella förslag till regler för varor och e-tjänster till kommissionen enligt en särskild procedur – ett sorts europeiskt remissförfarande. På så vis blir det möjligt att förebygga hinder för den fria rörligheten.

 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies