Lager.JPG

Anmälan av nya tekniska regler
angeläget för många myndigheter

2011-10-04

Alla nya regler som påverkar varors fria rörlighet inom EU måste föranmälas. Anmälan är en förutsättning för att reglerna ska gälla. Syftet är att förhindra uppkomsten av nya handelshinder. Många myndigheter är engagerade i anmälningsförfarandet, vilket märktes när Kommerskollegium och Utrikesdepartementet den 23 september anordnade ett seminarium om EU: s anmälningsdirektiv.

Joakim Strålmark från Post- och telestyrelsen (PTS) var en av deltagarna:

- Seminariet var bra på det sättet att kommissionen var där och gick igenom hela konceptet kring direktivet och anmälningsrutinerna. För mig var det mycket nytt och bra att höra helheten.

Eva Walder, UD, Lena Johansson, Kommerskollegium och Helena Johansson, UD.

Eva Walder, utrikesråd på UD, Lena Johansson, generaldirektör på Kommerskollegium samt Helena Johansson, ämnesråd på UD.
Bild: Anna Sabelström

Anmälningsdirektivet (98/34/EG) syftar till att förebygga att nya handelshinder uppstår. Genom att nya regler föranmäls och översätts, kan alla länder och intressenter ta del av de nya regler som planeras.I denna process finns också möjlighet för EU-kommissionen, länder och andra intressenter att reagera på förslagen.

Seminariet gästades av Giuseppe Casella och Sarah Ziane från Europeiska kommissionen som beskrev hur rutinerna kring myndigheters anmälningar ska gå till. De drygt 130 deltagarna från olika departement och myndigheter fick möjlighet att ställa frågor kring tillämpningen av direktivet.

- På PTS frågar vi oss ofta om vi behöver notifiera våra föreskrifter som handlar om elektroniska kommunikationstjänster i enlighet med EU:s direktiv. Vi ser en otydlighet mellan informationssamhällets tjänster, vilka faller under notifieringsskyldigheten, och telekommunikationstjänster för vilka notifiering inte behövs, säger Joakim Strålmark. Vi var flera personer från PTS som var med på seminariet för att försöka få en tydlighet i frågan. Vi fick kanske inte full klarhet i vad som gäller på vårt område, utan det verkar få avgöras från fall till fall. Men vi kommer att återkomma till Kommerskollegium och kommissionen för att försöka få större klarhet i våra frågor.

Kommerskollegium är svensk kontaktpunkt för anmälningsdirektivet och arbetar löpande med att hjälpa myndigheter med tolkningen och tillämpningen av direktivet. Vi informerar och utbildar också myndigheter, bland annat i samarbete med Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus. För myndigheter som önskar arrangerar vi även specialanpassade utbildningar.

Kommerskollegiums guide till myndigheters tillämpning av EU-rätten
Ladda ner | Beställ | Läs mer

 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies