hamn1.jpg

Så har handelshinder efter finanskrisen påverkat Sveriges och EU:s varuexport

2017-12-12

Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges varuexport? Enligt en ny rapport, beställd av Kommerskollegium av professor Simon Evenett och Dr. Johannes Fritz vid University of St. Gallen är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Varuhandeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.

Enligt studien hade Sveriges exporttillväxt jämfört med Kinas varit sex procentenheter högre utan de handelssnedvridande åtgärder som infördes mellan 2009 och 2014. När författarna istället jämför med Japans och USAs exportutveckling är uppskattningen att Sveriges exportutveckling hade varit ungefär densamma med och utan handelssnedvridande åtgärder. Spannet på återhållen export är således 0-6 procentenheter för Sveriges räkning.

För EUs del hade exporttillväxten jämfört med Kina varit sju procentenheter högre utan handelssnedvridande åtgärder, medan den hade varit tre procentenheter lägre när man jämför med Japans exporttillväxt. Jämfört med USAs exporttillväxt 2009-2014 hade EUs exporttillväxt utan handelshinder varit ungefär densamma utan handelssnedvridande åtgärder. Spannet av återhållen export som en följd av införda handelshindrande och handelssnedvridande åtgärder är med andra ord +3 till -7 procentenheter för EUs räkning.

Enligt studien är vidare kinesiska exportsubventioner den dominerande förklaringen till de handelssnedvridande effekter som författarna uppskattar.

Studien visar att Sveriges export till länder inom EU har varit opåverkad eller till och med utvecklats svagt positivt om man jämför med exportutvecklingen i de tre referensländerna (Kina, USA och Japan), som en följd av införandet av olika handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder. Samma resultat gäller för EU som helhet. En tolkning är att handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder inom EU har varit få under perioden, särskilt jämfört med utvecklingen globalt. Följaktligen påverkas inte exporten till länder inom EU negativt trots att åtgärder som hindrar eller snedvrider handeln ändå har ökat globalt. Studien ger således inte stöd för att till exempel kinesiska exportsubventioner har påverkat svensk export till länder inom EU negativt. Samma slutsats gäller för andra EU-länder. I den mån det går att tala om en "ojämn spelplan" på grund av kinesiska subventioner eller statsägda företag gäller det inte på EUs hemmamarknad.

Läs rapporten

Europe Fettered - The impact of crisis-era trade distortions on exports from the European Union

Kontakt

Frågor? Kontakta Per Altenberg, utredare och ansvarig för rapporten:
Tel: 08-690 49 26
E-post:  per.alt...@kommers.se  

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies