Rapport om Sveriges utrikeshandel 2010

2011-03-10

Sveriges utrikeshandel ökar kraftigt men hade under helåret 2010 ännu inte nått nivån före den ekonomiska krisens början. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2010.

Under sista kvartalet 2010 ökade den svenska exporten med 20 procent. De branscher som drabbades hårdast under krisen är de som nu haft den kraftigaste ökningen. Exporten av lastfordon ökade med 78 procent. Bilexporten med 45 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna ökning sker från en mycket låg exportnivå. Järn- och stålindustrins export ökade under sista kvartalet 2010 med 34 procent, till stor del som en följd av stigande världsmarknadspriser.

Den största ökningen av exporten under 2010 skedde till USA (upp med 31 procent). Därmed är Sveriges export till USA nästan lika stor som den med Storbritannien, som är fyra på listan över de största exportmarknaderna. De två största exportmarknaderna är, liksom tidigare, Tyskland och Norge.

Den största importökningen skedde från Sydkorea. Importen därifrån ökade med 126 procent främst beroende på en stor ökning av inköp av elektronikkomponenter. Sydkorea har därmed gått om Japan i listan över Sveriges viktigaste länder för import av varor.

Medan den svenska tjänsteexporten ökade med tre procent under perioden ökade tjänsteimporten endast marginellt. Under de tre första kvartalen 2010 utgjorde tjänsteexporten 29 procent av Sveriges totala export och tjänsteimporten 24 procent av den totala importen. Tjänstehandeln stod för över 60 procent av det samlade överskottet från Sveriges handel med varor och tjänster.

Läs hela rapporten här (PDF)

Frågor besvaras av Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies