Solpaneler%202.jpg

Otillåten användning av ursprungsregler drabbar omställningen till förnyelsebar energi

2015-10-05

EU ändrar i regelverket för varors ursprung i syfte att lättare kunna införa skyddstullar på importerade miljöprodukter. Det strider mot WTO:s regler och försvårar arbetet för EU:s klimatmål 2020, konstaterar Kommerskollegium i en ny studie.

EU har under senare år börjat använda de allmänna ursprungsreglerna – det som bestämmer en importerad varas ursprung – som ett indirekt handelspolitiskt instrument. I Kommerskollegiums studie presenteras två fall där reglerna för fastställande av ursprung ändrats eller avfärdats för att EU lättare ska kunna införa handelsskyddstullar på importen. I båda fallen är det förnyelsebar energi som drabbas – solpaneler från Kina och bioetanol från USA.

Globala produktions- och värdekedjor gör det ibland svårt att fastställa en varas ursprung. Av den anledningen har EU:s regler för fastställande av ursprung i flera fall ändrats eller avfärdats i syfte att lättare kunna införa handelsskyddstullar på importerade produkter. Tillvägagångssättet strider mot WTO:s regelverk som anger att de allmänna ursprungsreglerna inte själva får användas som ett handelspolitiskt instrument, vare sig direkt eller indirekt. De allmänna ursprungsreglerna ska vara neutrala och förutsägbara och inte ändras för att uppnå specifika handelspolitiska ändamål.

EU:s sätt att ändra eller avfärda reglerna för ursprung på solpaneler och bioetanol får många negativa konsekvenser. Importörer och tillverkare i EU som utlokaliserat delar av sin produktion kommer att få betala mycket högre importtullar alternativt tvingas sluta importera de produkter som omfattas av handelsskyddstullarna. I slutänden är det dock konsumenterna och miljön om drabbas hårdast eftersom de högre importtullarna försvårar omställningen till förnyelsebar energi enligt EU:s klimatmål att öka andelen förnyelsebar energi inom EU till 20 procent år 2020.

Kommerskollegium hoppas med rapporten kunna bidra till att påverka diskussionen kring EU:s nya tullagstiftning på området när frågan senare i höst kommer upp i Europeiska unionens råd och i Europaparlamentet.

Mer information


• Läs Kommerskollegiums rapport Preventing Global Value Chains in Renewable Energy - The Use of Non-Preferential Rules of Origin as an Indirect Trade Policy Instrument in the EU 

Frågor om rapporten besvaras av:

Jonas Kasteng, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.k...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies