Portfolj.JPG

Öppen arbetsmarknad
viktig för ekonomin

2011-10-26

Många företags konkurrenskraft är beroende av en öppen arbetsmarknad gentemot omvärlden. Företagen behöver rekrytera och flytta personal från andra länder men de behöver också kunna placera personal utomlands. Om detta anordnade Kommerskollegium och Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, ett seminarium den 18 oktober. En lång rad talare från såväl företag som myndigheter behandlade en mängd aspekter kopplade till arbetskraftens fria rörlighet över gränserna.

En öppen arbetsmarknad, där arbetstagare så fritt som möjligt kan röra sig in och ut över gränsen, är en viktig komponent för den ekonomiska utvecklingen. Det underlättar för arbetstagare att hitta en lämplig arbetsgivare och det underlättar för arbetsgivare att hitta efterfrågad kompetens. I ett Europa med låga födelsetal är tillgång till utländsk arbetskraft långsiktigt något av en ödesfråga.

I Sverige råder det redan nu brist på viktig yrkeskompetens, en brist som ibland endast kan avhjälpas genom rekrytering utanför landet. Ett exempel som togs upp på seminariet gällde indiska IT-experter som rekryterades av svenska företag till Sverige för tillfälliga konsultuppdrag. Svenska företag med dotterbolag runt om i världen har också behov av att kunna flytta personal inom koncernen mellan olika länder. Ett exempel gällde kinesiska medarbetare inom en svensk koncern som utbildas i Sverige för att sedan kunna arbeta i Kina utifrån svenska perspektiv.

Svårigheterna för människor att röra sig över gränserna för att arbeta i ett annat land beror på olika faktorer. Det kan vara arbetsrättsliga regelverk som krockar med varandra, att utbildningar och yrkeskvalifikationer inte erkänns mellan länder, svårigheter att ta med sig intjänade sociala förmåner eller långsam myndighetshantering av ansökningar. Men på seminariet konstaterades att det allmänt har blivit lättare, framför allt mellan EU-länderna. Inom EU finns en rad regelverk, bland annat om yrkeskvalifikationer och utstationerad personal, som syftar till att underlätta den interna arbetskraftsrörligheten i EU.

Sverige har genom den nya lagen för arbetskraftsinvandring öppnat marknaden för medborgare från länder utanför EU på ett sätt som inget annat EU-land gjort. Det som gör att vi trots det inte fullt ut kan dra nytta av den potential som utländsk kompetens för med sig, har inte så mycket med formella regler att göra. Istället är det bristen på svenska kontakter liksom förstås språket som utgör ett problem för inflyttade personer. Flera medverkande påpekade att även svenska värderingar och attityder ibland är ett problem.


Ibland uppstår det problem kring personrörligheten som är baserade på rena feltolkningar av EU-rätten. Solvit är ett nätverk inom EU/EES som hjälper både privatpersoner och företag att försöka komma till rätta med dessa problem.

Läs mer om Solvit

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies