wto.jpg

Nytt avtal inom WTO om offentlig upphandling - GPA

2014-04-04

Den 6:e april träder ett nytt reviderat internationellt avtal om offentlig upphandling, Government Procurement Agreement (GPA), ikraft. Det nya avtalet innebär modernare regler för offentlig upphandling och underlättar användningen av elektronisk upphandling. Ett av syftena med revideringen har varit att göra det mer attraktivt för länder som står utanför avtalet att ansluta sig. Enligt uppskattningar från WTO kommer det reviderade avtalet att innebära marknadsöppningar på mellan 80-100 miljarder dollar årligen för företag i länder som anslutit sig till avtalet.

Efter många års förhandlingar mellan EU:s medlemsländer och 14 andra länder kan nu det nya avtalet träda ikraft efter att två tredjedelar av parterna formellt ratificerat överenskommelsen. Genom avtalet åtar sig länderna att ge varandras företag bättre möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Detta sker genom att avtalets tillämpningsområde totalt sett har utökats till att omfatta fler upphandlande myndigheter, fler nivåer av statsförvaltningen, fler nya tjänster och andra nya områden.

Avtalet har mycket stor potential. De flesta av WTO:s medlemmar står utanför avtalet, men uppgörelsen banar väg för fler länder att gå med i GPA och ett antal förhandlar för närvarande om medlemskap, bland andra Kina, Moldavien, Montenegro, Nya Zeeland och Ukraina. Går Kina med skulle det innebära en markant förbättring av svenska företags möjligheter att vinna upphandlingar i Kina.

Med kriser och snäva ekonomiska ramar för offentlig sektor är det särskilt viktigt med öppna gränser och global konkurrens för att skattemedel ska kunna användas optimalt. Därför kommer avtalets ikraftträdande vid en viktig tidpunkt. I Kommerskollegiums rapport om gränsöverskridande offentlig upphandling: "Cross-Border Public Procurement – An EU Perspective", illustreras vad öppna gränser kan betyda för offentlig sektor.

Läs mer

Cross-Border Public Procurement – An EU Perspective

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies