inremarknadsstrategi.jpg

Nystart för EU:s inre marknad

2015-10-29

EU-kommissionen har lagt fram en strategi för att stärka den inre marknaden. Strategin innehåller såväl förslag till ny lagstiftning som åtgärder för att existerande regelverk ska få full effekt. Bland förslagen märks till exempel en positiv grundinställning till den så kallade delningsekonomin.

Strategin presenterades den 28 oktober och kommissionen avser att inleda arbetet omedelbart. 14 av de 22 åtgärderna ska genomföras redan under 2016.

Många av förslagen handlar om hur rörligheten för tjänster och yrkesaktiva kan öka. Ett "tjänstepass" ska exempelvis införas för att underlätta för tjänsteleverantörer som behöver uppfylla regler i flera länder. När det gäller delningsekonomin, det vill säga affärsmodeller där enskilda kan dela, byta och sälja varor och tjänster, vill kommissionen hindra medlemsstater att ”omotiverat” begränsa sådana nya affärsmodeller.

Befintliga hörnstenar i den inre marknaden ska också fungera mer effektivt. Det gäller till exempel ömsesidigt erkännande för varor, transparens inom offentlig upphandling och modernare standardiseringssystem. Även konsumenterna ska kunna dra mer nytta av den inre marknaden. Kommissionen kommer att se över möjligheten för företag att ta ut olika priser för samma vara eller tjänst baserat på konsumentens bostadsort eller nationalitet.  

För att förbättra efterlevnaden av EU:s regelverk vill kommissionen i större utsträckning arbeta enskilt med varje medlemsstat och på så sätt åtgärda just dennes svagheter.

Strategin är den senaste i en lång rad initiativ från kommissionen i syfte att stärka marknadens möjligheter att bidra till jobb och tillväxt i EU. Tidigare har strategier lanserats rörande den digitala inre marknaden, kapitalmarknaderna och den yttre handelspolitiken.Mer information 


Läs om EU-kommissionens nya inremarknadsstrategi

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies