Ny studie om jämställdhet och handel

2011-03-21

Frihandelsavtalet mellan Sydkorea och EU kommer att utsätta de kvinnodominerade koreanska jordbruks- och tjänstesektorerna för konkurrens samtidigt som sysselsättningen i manligt dominerade sektorer förmodligen gynnas av avtalet. Detta visar en ny utredning från Kommerskollegium.

I utredningen kartläggs och analyseras kopplingarna mellan jämställdhet och handel. En fallstudie på avtalet mellan EU och Sydkorea har gjorts i syfte att bland annat synliggöra avtalet effekter på sysselsättning och konsumtion. Utredningen har ett uttalat utvecklingsperspektiv eftersom sambanden mellan jämställdhet och handel är extra starka i fattigare länder med bristande sociala skyddsnät och ett starkt beroende av importtullar.

Studien visar att avtalet förmodligen kommer att gynna sysselsättningen i manligt dominerade sektorer såsom bilindustrin i Korea och maskin- och kemiindustrierna i EU, samtidigt som negativa sysselsättningseffekter kan uppstå i kvinnodominerade sektorer som det småskaliga koreanska jordbruket och den koreanska tjänstesektorn. Denna senare sektor förväntas möta hård konkurrens från europeiska företag. På lång sikt kan dock större konkurrens i tjänstesektorn leda till högre produktivitet, vilket i sin tur kan öka tillgången till tjänster. Ökad tillgång till vård- och omsorgstjänster kan starkt påverka kvinnors möjligheter till förvärvsarbete.

En analys av de eventuella intäktsförluster som skulle följa av tullsänkningar görs också i utredningen. Slutsatsen är att liberaliseringar av handeln i det här fallet inte kommer att leda till några nämnvärda intäktsförluster för varken EU eller Sydkorea. Detta skulle i längden ha kunnat påverka kvinnor negativt på flera sätt, till exempel genom minskad sysselsättning i kvinnodominerade tjänstesektorer.

En annan viktig aspekt av jämställdhet och handel är löneskillnader mellan kvinnor och män. I utredningen undersöks hur dessa samverkar med ekonomisk tillväxt och utrikeshandel. Enligt forskning leder lönediskriminering i regel till lägre tillväxt, men i tillväxtekonomier såsom Korea syns dock ett positivt samband mellan dessa två. Det kan förklaras genom att tillverkningsindustrierna i dessa länder konkurrerar med låga löner till kvinnliga anställda.

Ladda ner studien "Gender impacts of international trade and trade policy – a case study of the FTA between Korea and the EU" här

Frågor besvaras av Sascha Sohlman, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 45
E-post: sascha....@kommers.se

Studien ingår i Kommerskollegium skriftserie


 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies