datafloden.jpg

Ny rapport utreder femte frihet för data

2017-01-10

Inom EU pågår en intensiv debatt om dataflöden – hur fritt ska data få flöda mellan länder, och vilka risker kan det innebära för den personliga integriteten? Röster har höjts för att ytterligare en frihet, för data, bör läggas till de befintliga fyra friheterna som utgör fundamentet för EU:s inre marknad. I en ny rapport utreder Kommerskollegium de juridiska förutsättningarna för, och konsekvenserna av, en femte frihet.

Det finnas ett glapp mellan hur viktiga dataöverföringar är för EU:s inre marknad och hur de skyddas i EU:s lagstiftning, konstaterar Kommerskollegium i rapporten Data Flows – A Fifth Freedom for the Internal Market?. Att införa en (femte) frihet för data i fördraget skulle dock, enligt kollegiet, endast ha ett symboliskt värde.

Istället efterlyser kollegiet att åtgärder som påverkar dataflöden ska föregås av något som liknar den inom EU väletablerade proportionalitetsprincipen. Ett sådant tillvägagångssätt ska säkerställa att lagar och regler som rör hantering och överföring av data, till exempel för att skydda den personliga integriteten, inte hindrar handeln utöver vad som är strikt nödvändigt för att uppnå sitt syfte.

Kommerskollegium har tidigare konstaterat hur handel och produktion möjliggörs av data och dataöverföringar. Utöver det faktum att varor och tjänster i allt större utsträckning beställs och levereras digitalt är även företag, eller hela produktionskedjor med flera företag, organiserade på ett sätt som bygger på att data kan skickas mellan flera olika aktörer.

Samtidigt innebär den ökade uppkopplingen, digitaliseringen, processorkraften och förmågan att dra slutsatser ur stora och små mängder data risker för den personliga integriteten. Många människor upplever att de inte har kontroll över vem som vet vad om dem. EU:s lagstiftare har därför varit, är, och kommer att vara, sysselsatt med att hantera den frågan i olika sammanhang. Det mest framträdande exemplet är den i våras antagna Dataskyddsförordningen (2016/679), som reglerar hur personlig data ska hanteras inom EU.

Läs hela rapporten här:


Frågor besvaras av:

Ola Landström
E-post: ola.lands...@kommers.se
Tel: 08-690 48 25

Erik Dahlberg
E-post: erik.da...@kommers.se
Tel: 08-690 48 75

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies