plain-packaging.jpg

Årsrapport om EU-ländernas varuregler: Livlig diskussion om standardiserade tobaksförpackningar

2015-05-22

EU-länderna anmälde nära 700 förslag till nya regler för varor och e-tjänster förra året till Europeiska kommissionen. Förslagen om regler för spel om pengar och standardiserade tobaksförpackningar fick flest reaktioner. Det framgår av en årsrapport från Kommerskollegium.

Inom EU ska det vara fri rörlighet för produkter och e-tjänster. När EU-länderna skapar nya regler måste de enligt EU-rätten vara motiverade för att skydda exempelvis konsumenter, miljön eller allmän ordning. Genom att EU:s medlemsländer anmäler nya förslag på varuregler, så kallade tekniska föreskrifter, får kommissionen, EU-länderna och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Under 2014 anmälde EU-länderna 691 förslag till nya tekniska regler, varav 38 förslag kom från Sverige. Transportstyrelsen anmälde flest svenska regelförslag, bland annat om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anmälde också många förslag, till exempel regler om transport av farligt gods.

- Sverige är ett av de länder som anmäler flest förslag. Sverige fick ganska få och för det mesta okritiska synpunkter på våra anmälda förslag, säger Cedric Housset, Kommerskollegium.

- Vi tror att det finns en stor medvetenhet hos svenska myndigheter att de måste ta hänsyn till hur deras regler förhåller sig till den fria rörligheten och EU-rätten. Det är därför positivt att Sverige anmälde så pass många förslag och att vi inte fick speciellt många synpunkter under 2014.

Under förra året hade kommissionen många synpunkter på medlemsländernas regler för spel om pengar, till exempel onlinepoker. Bland annat ansåg kommissionen att vissa medlemsländer ställde onödiga krav på att spelservrar skulle finnas i samma land som spelaren.

En annan fråga som diskuterats livligt var medlemsländernas förslag om tobaksreglering. Det var framförallt Irlands och Storbritanniens förslag om krav på standardiserade tobaksförpackningar, så kallad plain packaging, som flera länder tyckte var onödigt handelshindrande. Detta eftersom regelförslagen skulle innebära att tillverkarna måste ta fram särskilda förpackningar för de irländska och brittiska marknaderna.

Kommerskollegium är den myndighet som handlägger svenska anmälningar av tekniska föreskrifter. Det är därför till oss som näringslivet kan vända sig om de vill lämna synpunkter på anmälda förslag. Varje år sammanställer vi en rapport som analyserar inom vilka produktområden medlemsländerna anmäler förslag och vilka synpunkter som kommer fram i anmälningsproceduren.

Mer information

Frågor besvaras av Cedric Housset, Kommerskolleigum
Tel: 08-690 49 57
E-post: cedric....@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies