Lager.JPG

Årsrapport 2012: Myndigheters anmälningar av tekniska regler

2013-04-02

EU-ländernas skyldighet att anmäla nya regler på varuområdet ledde under 2012 till att flera regelförslag omarbetades och 58 förslag drogs tillbaka, ofta efter invändningar från andra länder och Europeiska kommissionen. Det visar Kommerskollegium i årsrapporten Myndigheters anmälningar av tekniska regler inom EU (2012). Bland annat kritiserade kommissionen, som har en särskild roll att övervaka ländernas regler, hur länderna hänvisar till standarder i sina förslag till nya varuregler.

De varuregler som enskilda länder sätter upp, så kallade nationella tekniska föreskrifter, är den vanligaste formen av handelshinder på EU:s inre marknad. Sådana regler innebär att företag måste anpassa sina produkter för att kunna sälja dem i olika länder. För att förhindra att nationella regler skapar otillåtna handelshinder måste nya förslag till tekniska regler anmälas till kommissionen enligt det så kallade anmälningsdirektivet (98/34/EG). Förslagen kan då granskas av kommissionen, medlemsländerna och industrin som har möjlighet att lämna synpunkter.

Förra året anmälde EU:s medlemsländer 755 regelförslag i anmälningsproceduren. Proceduren ger företag och andra möjlighet att påverka ländernas regler innan de träder i kraft. Alla förslag samlas i EU-kommissionens så kallade TRIS-databas som är öppen för alla. Proceduren ger dessutom föreskrivande myndigheter värdefull information om hur andra länder valt att lösa problem kopplade till specifika områden. Årets rapport visar exempelvis att förslag inom kemikalie-, livsmedels- och spelområdet har föranlett många reaktioner från kommissionen.

Företag och andra kan vända sig till Kommerskollegium med synpunkter på anmälda förslag. Ett exempel från 2012 var när Danmark i december anmälde ett förslag om miljöskatt på reklampapper. Ett svenskt pappersföretag upptäckte förslaget i kommissionens TRIS-databas och kontaktade Kommerskollegium och framförde synpunkter. Detta ledde till att Sverige skickade en kommentar till Danmark i februari i år. Sverige påpekade att förslaget kunde leda till onödiga handelshinder och Danmark ombads ändra förslaget så att även andra typer av miljövänligt papper än de som nu omfattas av förslaget kunde dra fördel av skattelättnaderna.

I Kommerskollegiums årsrapport sammanfattas de viktigaste ärendena och händelserna från det gångna året inom anmälningsproceduren.

Mer information:


Frågor besvaras av Fredrik Olsson, Kommerskollegium:
E-post: fredrik...@kommers.se
Tel: 08-690 48 39

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies