EU_USA.jpg

Kommissionen presenterar rapport om TTIP

2015-01-13

EU-kommissionen presenterade under eftermiddagen den 13 januari de svar som inkommit genom det offentliga samrådet om investeringsskydd och tvistlösningsmekanismen, ISDS. Kommissionen lyfter i rapporten fram fyra områden som särskilt viktiga för fortsatt analys, men lämnar inga policyförslag.

Investeringsskydd och tvistlösningsmekanismen, ISDS, ingår i det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapsavtalet (TTIP), som EU förhandlar om med USA.

Kommissionen har identifierat fyra områden som är särskilt viktiga för fortsatt analys:

  • staters regleringsrätt
  • etablering och funktionssätt av skiljedomstolar
  • relationen mellan ISDS och nationella rättsmedel
  • överprövningsmekanism

Rapporten är tänkt att ligga till grund för vidare diskussioner mellan främst Europaparlamentet, kommissionen och rådet. Därtill kommer de enskilda medlemsländerna att ha fortlöpande kontakt med kommissionen.

Kommissionen tog emot cirka 145 000 förtryckta bidrag från intresseorganisationer via privatpersoner. Därtill inkom cirka 3 000 individuella bidrag av vilka ungefär 450 kom från olika organisationer. Bidragen har analyserats både kvantitativt och kvalitativt.

Mer information

Läs hela rapporten från EU-kommissionen

Se presskonferensen med EU-kommissionär Cecilia Malmström där rapporten presenteras.

Läs Kommerskollegiums PM om tvistlösningsmekanismen ISDS i TTIP

Frågor besvaras av Jonas Hallberg, Kommerskollegium
E-post: jonas.h...@kommers.se
Tel: 08-690 48 42

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies