Kommerskollegiums remissvar på Lavalutredningen

2009-03-20

Kommerskollegium har nu lämnat sitt remissvar på Lavalutredningen. Kollegiet delar utredningens analys av EG-rätten och ser positivt på förslaget att begränsa arbetstagarorganisationers rätt att vidta stridsåtgärder för att få företag från andra EES-länder att teckna ett svenskt kollektivavtal.

Begränsningen ligger i linje med utstationeringsdirektivet (96/71/EG) och bör underlätta möjligheten för utländska företag att utstationera arbetstagare till Sverige. Kollegiet anser dock att utredningens förslag om att stärka Arbetsmiljöverkets roll som ”förbindelskontor” är alltför vagt formulerat. För att säkerställa EG-rättens krav på transparens och förutsägbarhet föreslår kollegiet att en kontrollmekanism införs i utstationeringslagen med uppgift att kontrollera att informationsinlämnandet till berörda arbetsgivare sker på ett objektivt och effektivt sätt.

Lavalutredningen
I april 2008 tillsattes en särskild utredning med uppdrag att lämna förslag till sådana förändringar i svensk lagstiftning som behöver vidtas till följd av Lavaldomen (mål C-341/05). Lavalutredningen lämnade sina förslag i slutet av december 2008 (SOU 2008:123).

Utredningen anser att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan kombineras med EG-rätten, med följande ändringar:

  • Lex Britannia ska inte längre tillämpas när det gäller utstationering inom EES,
  • arbetstagarorganisationers rätt att vidta stridsåtgärder för att tvinga EES-tjänsteutövare att teckna ett svenskt kollektivavtal begränsas, och
  • arbetsmiljöverkets roll som ”förbindelskontor” mellan arbetsgivarorganisationer och EES-tjänsteutövare stärks.

Kommerskollegiums bedömning
Kollegiet anser att utredningens förslag vad gäller åsidosättande av Lex Britannia och begränsningar i stridsåtgärder mot EES-tjänsteutövare återspeglar den EG-rättsliga avvägning som görs i EG-fördraget och utstationeringsdirektivet mellan fri rörlighet och skyddet för arbetstagare.

Kollegiet anser emellertid det vara oklart hur informationsinlämnandet i praktiken skulle gå till i enskilda fall och särskilt hur användbar den information som lämnas ut till den utländska arbetsgivaren kan vara, vem som bestämmer vilka referensavtal som ska gälla för just denna arbetsgivares verksamhet och vem som kontrollerar att denna information är fullständig, korrekt och relevant. För att säkerställa EG-rättens krav på transparens och förutsägbarhet föreslår kollegiet att det i utstationeringslagen införs en kontrollmekanism som exempelvis skulle innebära att förbindelskontoret eller någon annan oberoende part ges i uppdrag att kvalitetsgranska, tydliggöra och skräddarsy den information som ges ut till utländska arbetsgivare.

Läs Kommerskollegiums remissvar här

Läs Lavalutredningen här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies