Heidi_500.jpg

Kommerskollegiums rapport i fokus på TTIP-seminarium i Bryssel

2014-06-12

Den 10 juni anordnade Sveriges EU-representation i Bryssel ett seminarium om frihandelsavtalet EU-USA (TTIP). Huvudfokus på seminariet var på Kommerskollegiums rapport om regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom TTIP.

Rapporten identifierar förutsättningar  och praktiska tillvägagångssätt för transatlantiskt regelsamarbete för varor, och gör en djupanalys i fem produktsektorer fordon, IKT, kemikalier, läkemedel och medicintekniska produkter som är viktiga både ur ett svenskt och europeiskt näringsperspektiv. Förhandlingsteamet och flera deltagare framhöll värdet  av Kommerskollegiums arbete för det fortsatta arbetet på regelområdet

Panelisterna i seminariet bestod  av EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero, Joseph Burke - Regulatory , Trade and Consumer Affairs Officer, US Mission to the EU, Erik Bergelin - Trade and Economics Director, European Automobile Manufacturers Association (ACEA) , Anna Fielder -  Senior Policy Advisor, Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) och Heidi Lund, Ämnesråd Kommerskollegium.

Frågor som lyftes upp i paneldiskussionen behandlade hur man bäst ska öka tillit mellan parterna, hur kan man säkerställa att de olika regulativa systemen är ekvivalenta och varför t.ex. inte bara harmonisera uppåt. 

EU:s chefsförhandlare Bercero inledde med att förklara att det i början av förhandlingarna stod klart att de regulativa frågorna kommer att ta plats på ett helt nytt sätt i TTIP.  Bercero betonade samtidigt att det är viktigt att det finns en tydlig ingång om vad förhandlingarna handlar om. Bercero förklarade att det aldrig har varit fråga om att sänka skyddsnivåerna för t.ex. miljön, konsumenterna eller dataskyddet. Bercero förklarade att TTIP bör innehålla ett TBT-kapitel och erkände samtidigt att de båda systemen är väldigt olika. Ännu har man inte hittat en lösning på att adressera dessa olikheter. Bercero förklarade att det är nödvändigt att behandla de olika sektorerna. Bercero berättade att det har varit enkelt att ta efter industrins synpunkter och att de har varit viktiga, men att det nu är dags för regelgivaren att identifiera vad som kan göras inom varje sektor. Här är det viktigt att också ta in synpunkter från andra aktörer som kan tänkas beröras.

Joseph Burke utnyttjade sin talepunkt för att redogöra för myter och missförstånd vad beträffar skillnaderna mellan EU och USA:s syn på regelringar.

Heidi Lund tryckte på slutsatsen att det inte finns en modell för transatlantiskt regelsamarbete utan att förslag och lösningar måsta skapas inom sektorer och specifika områden. I sin presentation lyfte Lund upp att befintliga, skiljande, i strukturer för standardisering och bedömning av överensstämmelse inom EU och USA omsätter stora pengar, en viktig faktor som bör beaktas i förhandlingarna. Lund adresserade också frågan om hur det blir med hälsa, säkerhet, miljö och informationssäkerhet. Hon framhöll att utgångspunkten för de regulativa förhandlingarna inom TTIP är att de förslag som ska tas fram av parterna ska vara hållbara (och inte leda till sämre konsumentskydd eller miljö). Hon underströk att det, p.g.a. de regulativa frågornas komplexitet, inte kommer handla om att  utgå enbart utifrån EU:s eller USA:s regler eller harmonisera stora områden. Snarare är syftet att hitta lösningar på specifika områden där bägge part har stort handelsintresse. Dessa förslag bör beakta övergripande policies (t.ex. miljö) och tredje land. Metoderna (verktygen) för regelnärmning kommer se olika ut för olika områden. Det kan handla om ömsesidigt erkännande av regler, standarder, klassificeringar eller om ett mer strukturerat myndighetssamarbete. Lund betonade vidare att det vore olyckligt om enskilda regleringar i EU eller USA, redan inledningsvis, t.ex. genom negativ uppmärksamhet i media, ska överskugga större politikområden – de initiativ som tas fram inom förhandlingarna kan komma att skapa betydande lättnader för företagen och åstadkomma en ökad effektivitet som den transatlantiska marknaden efterfrågar.  

Läs rapporten "Regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom ramen för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)"

Se Kommerskollegiums presentation på TTIP-seminariet i Bryssel

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies