agenda2030_myndighetstraff.jpg

Kommerskollegium bland fyrtiotal myndigheter för #agenda2030

2017-01-25

Världens länder ska till år 2030 ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling, och även i Sverige finns en del kvar att göra för att målen ska kunna förverkligas. Nu går ett fyrtiotal myndigheter samman för att bidra till att förverkliga arbetet. Genom ett närmare samarbete och gemensamma projekt vill myndigheterna därmed öka takten i genomförandet.

- Det gläder mig att agendan faktiskt utpekar handel som ett nödvändigt instrument för att uppnå målen. Den ekonomiska tillväxten som följer på ökad handel behövs för att finansiera en utveckling som är såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt hållbar, säger Kommerskollegiums GD Anna Stellinger.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av världens ledare i FN:s regi. Målen ska vara uppnådda senast 2030 och syftar till att göra framsteg inom en rad områden, såsom hälsa och utbildning, jämställdhet och en hållbar miljö.  För att bidra till de globala målen, såväl i Sverige som globalt, har ett fyrtiotal svenska myndighetschefer nu antagit en gemensam avsiktsförklaring om arbetet med Agenda 2030. Utifrån sina respektive kärnuppdrag har myndigheterna tillsammans expertkunskap om den hållbara utvecklingens samtliga tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. 

Lista över medverkande myndigheter hittills:
Arbetsförmedlingen, Boverket, Brottförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Folke Bernadotteakademin, Forskningsrådet för miljö, areella, näringar och samhällsbyggande, Försäkringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konstnärsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Patent- och registeringsverket, Pensionsmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - Sida, Skatteverket, Statens Jordsbruksverk, Statens kulturråd, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Svenska institutet, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket, Trafikverket, Tullverket, Universitets- och högskolerådet, Upphandlingsmyndigheten, Vetenskapsrådet.


Mer information


Frågor besvaras av:
Amelie Kvarnström, amelie...@kommers.se, 073-424 48 39

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies