4freedoms-16facts.jpg

Kollegiet kommenterar strategin för att nystarta den inre marknaden

2016-01-15

Vissa förslag för att utveckla den inre marknaden är lovande. Andra är otydliga, otillräckliga eller till och med olämpliga. Det säger Kommerskollegium i sitt remissvar till UD där synpunkter på EU-kommissionens nya strategi för den inre marknaden lämnats.

Kollegiet ser bland annat positivt på förslagen för att främja rörlighet för tjänster. Ökad integration på EU:s tjänstemarknad skulle stärka både tillverknings- och tjänstenäringarna i unionen. Kollegiet välkomnar också att kommissionen vill skärpa kraven på medlemsländerna att anmäla regler som kan hämma den fria rörligheten av tjänster. I egenskap av Sveriges Solvit-center ser kollegiet det också som positivt att kommissionen vill ta bättre hand om de ärenden som Solvit inte kan lösa. Det är också bra att kommissionen vill öka medvetenheten om hur Solvit kan hjälpa företag och medborgare.

Vidare är kollegiet positivt till att kommissionen har för avsikt att samla mer kunskap om hur det nuvarande regelverket kan tillämpas på nya affärsmodeller inom den så kallade delningsekonomin. Kollegiet framhåller vikten av att eventuella åtgärder endast angriper verkliga problem, för att inte i onödan hämma innovation i sektorn.

Ett förslag som kollegiet ser som olämpligt är att företag ska ha möjlighet att självdeklarera att deras vara säljs lagligt i ett EU-land. Tanken är att tillvägagångsättet ska stärka företags möjligheter att sälja i andra EU-länder och därmed förbättra rörligheten för varor. Kollegiet anser dock att det skulle medföra en ökad administrativ börda för både företag och myndigheter utan att främja den fria rörligheten för säkra produkter.

Kollegiet framhåller vidare att även om nya regler behövs inom vissa områden är det är minst lika viktigt att de regler som redan finns efterföljs. Här finns brister idag och kommissionen skulle både kunna stötta medlemsländerna bättre och granska dem hårdare i hur de tillämpar reglerna för fri rörlighet. Kollegiet hade därför velat se mer ambitiösa och genomarbetade förslag på detta område.

EU-kommissionen lade fram sin strategi den 28 oktober 2015 i meddelandet COM(2015) 550 final. Konkreta förslag kommer att presenteras under detta år och nästa.

Mer information


Läs Kommerskollegiums remissvar till Utrikesdepartementet om Inremarknadsstrategin för varor och tjänster

Läs Kommissionens inremarknadsstrategi för varor och tjänster

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies