Klimatkonferensen%20Paris.jpg

Klimatavtal klart i Paris

2015-12-15

Efter långdragna förhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris enades slutligen världens länder den 12 december om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det nya avtalet kommer att fungera som ett ramverk för ländernas klimatarbete under lång tid framöver.

I och med avtalet har nu världens länder enats om en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Det kanske viktigaste resultatet är att man enats om att sträva mot att den globala temperaturökningen ska begränsas till 1,5 grader och definitivt hållas klart under 2 grader. I och med avtalet har länderna också förbundit sig att successivt skärpa sina klimatfrämjande åtaganden.

Ett annat viktigt resultat är att man i avtalet slår fast att utvecklingsländer ska få fortsatt stöd för att begränsa sina utsläpp och anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat. De utvecklade länderna förbinder sig också att öka sitt ekonomiska och tekniska stöd framöver. I det här arbetet ska de mest sårbara länderna prioriteras särskilt och effektiv tillgång till finansiering säkras.

Sverige har varit drivande för ett ambitiöst avtal med tydliga målsättningar och regler för hur länderna ska redovisa sina utsläpp. Detta har resulterat i att länderna vart femte år ska samlas för att följa upp och se hur långt det samlade klimatarbetet kommit. Avtalet har en viktig symbolisk betydelse då det skickar en tydlig signal till både företag och andra aktörer att klimatarbete är prioriterat och att långsiktigt hållbart arbete premieras.

Mer information


Läs klimatavtalet på Klimatkonventionens webbplats

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies