Kartläggning av e-handelshinder inom den digitala inre marknaden

2011-04-29

Möjligheterna till gränsöverskridande handel inom EU har radikalt ökat med e-handelns expansion sedan slutet av 1990-talet. Med nya handelsmöjligheter och tillvägagångssätt följer dock ofta nya typer av handelshinder. Kommerskollegium har kartlagt vilka hinder som drabbar e-handelsföretag, hur de påverkar företagens beteende och hur dessa kan lösas.

Kollegiet har gått igenom inkomna ärenden till SOLVIT-databasen, EU-domstolens praxis samt gjort intervjuer med berörda företag. Med hjälp av underlaget har kollegiet försökt att lokalisera de 20 handelshinder som kan beskriva de utmaningar som digitala företag kan ställas inför vid gränsöverskridande handel. Kollegiet har under arbetet upptäckt ett antal nya handelshinder som är specifika för den digitala inre marknaden, men även tittat på redan kända hinder för att se vilka effekter dessa får i den digitaliserade handeln.

Idag finns det ingen gemensam digital inre marknad utan snarare en onlinemarknad för respektive EU-land. Den Europeiska kommissionen har dels genom sitt meddelande om den så kallade Digitala Agendan och dels genom sitt nya förslag till en Single Market Act poängterat vikten av en effektiv digital inre marknad och att befintliga digitala handelshinder tillintetgörs. För att ta till vara på den resurs som den digitala inre marknaden har potential att vara krävs att dessa hinder lokaliseras för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.

Läs kartläggning av e-handelshinder inom EU - 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden här (PDF) 

Läs mer om SOLVIT här 
Läs EU-kommissionens meddelande om den Digitala Agendan här (på engelska)
Läs EU-kommissionens förslag till en Single Market Act här

Frågor besvaras av:Ola Landström, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 25
E-post: ola.lan...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies