boskap.jpg

Invändningar mot spanskt förslag om ursprungsmärkning av mjölk

2017-12-15

Ett lagförslag som inför obligatorisk ursprungsmärkning av mjölk och mjölkprodukter som produceras i Spanien kan utgöra ett hinder för den fria rörligheten av varor inom EU. Det menar Kommerskollegium som på uppdrag av regeringen lämnat en kommentar.

Spanien har anmält ett lagförslag som inför obligatorisk ursprungsmärkning av mjölk och mjölkprodukter som produceras i Spanien. Syftet med förslaget är att ge ökad livsmedelsinformation till konsumenter.

Kommerskollegium uppmärksammade det spanska lagförslaget i bevakningen av förslag till tekniska föreskrifter som anmälts enligt direktiv (EU) 2015/1535 (anmälningsdirektivet) och lämnade på uppdrag av Regeringskansliet en svensk kommentar på förslaget.

Kommerskollegium har tidigare identifierat en tydlig trend av anmälda regleringar på livsmedelsområdet som syftar till att främja konsumtion av inhemska varor och har vid ett flertal tillfällen påtalat varför ursprungsmärkning är problematiskt. Nationella åtgärder av aktuellt slag möjliggör för konsumenter att skilja på inhemska och importerade varor. Genom att en produkts ursprung lyfts fram vid försäljning uppmuntras konsumenter att köpa produkter som produceras eller tillverkas i det land där de bor. Spaniens förslag kan därför leda till en ökad konsumtion av spanska varor på bekostnad av varor från andra medlemsländer.

I kommentaren framfördes att Sverige stödjer Spaniens vilja att värna konsumentintresset, men anser att lagförslaget utgör ett hinder för den fria rörligheten av varor inom EU. Sverige bad därför Spanien att kontrollera förslagets förenlighet med unionsrätten samt förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter och särskilt redogöra för på vilket sätt förslaget är nödvändigt och proportionerligt.

Kommerskollegium lämnade den svenska kommentaren på uppdrag av Regeringskansliet. Detta skedde inom ramen för proceduren enligt EU:s anmälningsdirektiv för tekniska föreskrifter.

Läs hela anmälningsärendet

Frågor besvaras av Johanna Nyman, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 56
E-post: johanna...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies