wto_flaggor.jpg

Inget WTO-avtal om förenklade handelsprocedurer

2014-08-05

Vid WTO:s ministerkonferens i Bali i december 2013 enades världens handelsministrar om ett avtal om förenklade handelsprocedurer. Syftet med avtalet var att minska kostnaderna för internationell handel genom att minska byråkratin och effektivisera tullhanteringen. Avtalet kunde dock inte antas som planerat den 31 juli  eftersom Indiens nya regering blockerade uppgörelsen och krävde permanent skydd för inhemskt producerade livsmedel.

Överenskommelsen vid WTO:s ministerkonferens i Bali den 3-6 december 2013 om att skapa ett WTO-avtal om förenklade handelsprocedurer var en stor framgång för WTO eftersom de utdragna Doha-förhandlingarna ditintills inte hade kunnat presentera något konkret resultat. I samband med ministerkonferensen fastställdes att avtalet skulle antas formellt av WTO:s medlemsländer senast den 31 juli 2014.

Trots intensiva förhandlingar kunde WTO:s medlemsländer inte anta avtalet vid det utsatta datumet eftersom Indiens nytillträdda regering motsatte sig den befintliga avtalstexten. Vid ministermötet i Bali 2013 hade Indiens dåvarande regering fått igenom att Indien under en övergångstid på fyra år skulle få fortsätta med subventionsprogram för inhemskt producerad mat för tryggad livsmedelsförsörjning. Indiens nytillträdda regering krävde dock att denna lösning skulle bli permanent som villkor för att godkänna avtalet. Eftersom avtal måste fattas med konsensus i WTO räcker det att ett av organisationens 159 medlemsländer motsätter sig för att ett blockera ett beslut.

WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo konstaterade att det inte varit möjligt att lösa motsättningarna mellan parterna innan tidsfristen löpte ut men att han kommer att fortsätta konsultationer med WTO:s medlemsländer för att undersöka vad som kan åstadkommas givet de nya omständigheterna. Det finns dock redan medlämsländer som förordar en plurilateral lösning, vilket innebär att de länder som önskar tillgång till avtalet ska ha möjlighet att ansluta sig till detta för att dra nytta av fördelarna

 

Läs mer

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies