Europaparlamentet godkänner frihandelsavtalet
EU - Sydkorea

2011-02-17

Europaparlamentet beslutade den 17:e februari 2011 att godkänna det frihandelsavtal som förhandlats fram mellan EU och Sydkorea. Avtalet innebär möjligheter för ökad handel redan från den första juli 2011 då huvuddelen av avtalet kommer att börja tillämpas provisoriskt.

Avtalet är det mest omfattande frihandelsavtal som EU har förhandlat fram vid sidan av EES-avtalet och avtalet med Schweiz. Det är brett och berör många olika handelspolitiska frågor. Det är det första av den så kallade nya generationens frihandelavtal som grundar sig på den nya handelsstrategin enligt den Europeiska kommissionens meddelande från 2006 ”Ett konkurrenskraftigt Europa i världen”.

Nytt för EU:s frihandelsavtal är bland annat att detta avtal tar ett större grepp om de så kallade icke-tariffära handelshindren. Dessa handelshinder utgör betydande hinder för näringslivet men är inte tullar utan exempelvis tekniska handelshinder. Avtalet innehåller till exempel sektorsspecifika bilagor för sektorerna motorfordon, elektronik, medicinska och farmaceutiska produkter samt kemivaror. Bilagorna innehåller framför allt ökad anpassning till internationella standarder, transparens och icke-diskriminering.

Svenska företag får genom avtalet ökade möjligheter att exportera när tullarna avvecklas i Sydkorea. En tullfri import från Sydkorea gynnar samtidigt konsumenter samt importörer av till exempel insatsvaror genom att prisnivån kan bli lägre. I de flesta fall kommer tullarna att avvecklas direkt. Andra produkter blir föremål för stegvis nedtrappning under avvecklingsperioden. Få produkter är helt undantagna tullavveckling.
Slutligen kan sägas att avtalet är ambitiöst och långtgående för tjänstehandel och investeringar och de svenska intressena uppfylls relativt väl. Ett permanent ikraftträdande av avtalet sker först efter ratificering av parterna, inklusive EU:s medlemsstater.

Frågor besvaras av Annika Widell, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 44
E-post: annika....@kommers.se

Läs EU-kommissionens nyhet med länkar till avtalstexterna här (på engelska)

Läs Europarlamentets nyhet här (på svenska)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies