EU:s förbud mot handel med sälprodukter prövat i WTO

2013-11-26

Tvisten som Kanada respektive Norge har med EU om EU:s förbud mot handel med sälprodukter är nu prövad i WTO. WTO-panelens slutsatser är att förbudet inte strider mot WTO:s regler. Dock anser panelen att undantagen från förbudet – sälprodukter från skyddsjakt samt från ursprungsbefolknings traditionella jakt – är diskriminerande. Sverige tillämpar undantaget som tillåter försäljning av sälprodukter från skyddsjakt och därför är utslaget i tvisten av betydelse för svensk del.

Tvisten har väckt stort intresse eftersom den gäller en handelsåtgärd som tillämpas av djurskyddsskäl, vilket är ovanligt i ett internationellt perspektiv. Tvisten handlar enbart om EU:s regler för handel med sälprodukter och inte om skyddsjakten av säl i sig.

 

Inte mer handelsstörande än nödvändigt
Panelen har prövat om EU:s regelverk för handel med sälprodukter, som i sin helhet trädde i kraft 2010, är förenligt med reglerna i WTO:s avtal om tekniska handelshinder och det allmänna varuhandelsavtalet, GATT. Panelen anser att EU har visat att sälarnas välfärd är en viktig moralisk fråga inom EU samt att det inte finns någon alternativ åtgärd som kan bidra till att skydda sälarnas välfärd i samma utsträckning som ett förbud. Denna slutsats bygger på att de särskilda förutsättningarna under säljakt gör det svårt att minska sälarnas lidande genom att ställa krav på humana jaktmetoder och certifiering.

 

Undantagen medför otillåten diskriminering
Panelen anser dock att undantagen från förbudet orsakar en otillåten diskriminering av sälprodukter som kommer från länder utanför EU samt mellan sälprodukter från ursprungsbefolkningar i olika länder. Det finns viktiga skillnader i panelens slutsatser för de två undantagen. Enligt panelen har EU visat att det finns legitima skäl att behandla sälprodukter från ursprungsbefolkningars traditionella jakt annorlunda än sälprodukter från annan jakt. EU har dock inte utformat och tillämpat detta undantag på ett rättvist och neutralt sätt. För sälprodukter från skyddsjakt har EU inte lyckats visa att det finns legitima skäl att tillåta handel med dessa produkter samtidigt som handel med sälprodukter från annan jakt är förbjuden.

 

Nästa steg
EU, Kanada och Norge har 60 dagar på sig att ta ställning till om de vill överklaga panelens rapport. Om någon av parterna överklagar kommer WTO:s överprövningsorgan att granska panelrapporten och ta ställning till om någon eller några av slutsatserna är felaktiga och därför ska upphävas. Överklagandeprocessen får maximalt ta 90 dagar. Om ingen av parterna överklagar ska de istället komma överens om när EU måste anpassa reglerna för handel med sälprodukter till panelens utslag.

 

Mer information

 

Frågor besvaras av:
Kristina Olofsson, Kommerskollegium
E-post: kristina....@kommers.se
Tel: 08-690 48 83

Emanuel  Badehi Kullander, Kommerskollegium 
E-post: Emanuel.Bade...@kommers.se
Tel: 08-690 49 29

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies