cd_skiva.jpg

EU-parlamentsbeslut om ACTA

2012-07-04

Idag röstade EU-parlamentet i den avgörande omröstningen nej till immaterialrättsavtalet ACTA. Detta innebär att EU i dagsläget inte kan tillträda avtalet.

ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, syftar till att på ett effektivare sätt komma till rätta med intrång i immateriella rättigheter, framför allt spridningen av varumärkesförfalskade och upphovsrättsligt piratkopierade varor.

Företag konkurrerar alltmer med intellektuellt kapital, know-how och tekniskt kunnande som typiskt sett är skyddat genom till exempel upphovsrätt, patent eller varumärke. Respekten för immateriella rättigheter är många gånger avgörande för att företag ska ha tilltro till att exportera till andra länder utan att utkonkurreras av billigare kopior. Den förutsägbarhet som skapas om företag vet att deras investeringar i varor och tjänster skyddas i andra länder underlättar för handeln och bidrar även till att länder lockar till sig utländska investeringar.

Idag röstade EU-parlamentet i den avgörande omröstningen nej till ACTA, vilket innebär att EU i dagsläget inte kan tillträda avtalet. Avtalet är omdiskuterat, eftersom det berör balansen mellan samhällets intresse av att effektivt ingripa mot immaterialrättsintrång och upprätthållandet av grundläggande fri- och rättigheter, inklusive skyddet av privatliv, på internet.

Mycket av det som ACTA handlar om finns redan i WTO:s avtal om immateriella rättigheter (TRIPS). På några områden kompletterar ACTA-avtalet TRIPS med regler som redan finns i lagstiftningen inom EU, till exempel EU:s e-handelsdirektiv, sanktionsdirektiv (Ipred) och förordning om tullmyndigheters ingripande när varor misstänks göra intrång i immateriella rättigheter.

ACTA innehåller till skillnad från TRIPS inga sanktionsmöjligheter, vilket innebär att inget av de deltagande länderna kan straffas för att de bryter mot avtalet. Däremot utgör avtalet ett exempel på hur några tongivande industrialiserade länder vill komplettera TRIPS.

Mer information:

Läs mer: ACTA – ett nytt avtal om säkerställande av immaterialrätt

Frågor besvaras av Lina Kamara, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 94
E-post: lina.k...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies