e_handel.jpg

EU-domar förtydligar regler kring e-handel

2010-12-21

Två domar som förtydligar spelreglerna på e-handelsområdet har nu avkunnats. Den ena behandlar i vilket land en internationell tvist mellan e-handelsföretag och konsumenter ska avgöras, något som hittills vållat problem för både konsumenter och företag runt om i EU. Den andra domen slår fast att ett nationellt förbud mot att sälja en vara på internet kan hindra handeln mer än nödvändigt och därför anses strida mot EU-rätten.

För den som handlar över internet är konsumenträtten en viktig fråga. Därför är domen om vilket land en internationell e-handelstvist skall avgöras av stort intresse och hjälper till att räta ut frågetecken för både konsumenter och företag. Två fall rörde denna frågeställning och i EU-domstolen har man nu slagit fast att det är avgörande mot vilket land företaget anses rikta sin verksamhet och utrett hur ordalydelsen ”rikta verksamhet” bör tolkas.

Frågan om nationella förbud även gäller e-handeln blev aktuell i och med att ett ungerskt företag reagerade på att de inte fick sälja kontaktlinser via internet på grund av ett nationellt förbud. Företaget ansåg att förbudet strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster på EU:s inre marknad och anmälde fallet till EU-domstolen. Detta visade sig vara framgångsrikt och EU domstolen underkände förbudet.

Läs mer om domarna de juridiska aspekterna under nedanstående länkar:

Nationellt förbud mot försäljning på internet hindrar handeln mer än nödvändigt

Internationella tvister mellan e-handelsföretag och konsument avgörs i det land leverantören riktar sin verksamhet

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies