Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Carry forward

(carry over)

Begrepp som syftar till att använda de möjligheter till flexibilitet som normalt finns inskrivna i avtal om kvoterad handel. Carry forward är när ett exporterande land använder en del av det kommande årets kvot under innevarande år (förskott). Carry over är när landet använder del av föregående års outnyttjade kvot under innevarande år (efterskott).

Skriv ut

CEDAW

CEDAW står för Convention on the Elimination of Discrimination Against Women och är FN:s konvention om eliminering av samtliga former av diskriminering mot kvinnor.

Ofta erinrar nya frihandelsavtal direkt till parternas åtaganden under internationella konventioner däribland CEDAW ofta ingår.

Skriv ut

CEFIC

(Conseil Européen de l´Industrie Chimique,European Chemical Industry Council)

Branschorganisation för den europeiska kemiindustrin. Har till uppgift att främja branschens intressen och vara kontaktorgan gentemot EU:s institutioner, i synnerhet Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Lämnar förslag till kommissionen och medverkar som remissinstans vid utformning av EU:s lagstiftning för den inre marknaden samt vid förberedelser inför förhandlingar med tredje land. (Fr: Conseil Européen de l´Industrie Chimique; eng: European Chemical Industry Council)

Skriv ut

CEFTA

CEFTA är ett frihandelsavtal som trädde i kraft år 1992 mellan några länder i EU:s östliga grannskap. Parter i avtalet är idag Albanien, Bosnien samt Hercegovina, Makedonien, Moldavien,  Montenegro, Serbien samt Kosovo.

Skriv ut

CEMAC

Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale

CEMAC är en ekonomisk och monetär union, bildad 1994, med Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun, Republiken Kongo och Tchad som medlemmar. Ländernas gemensamma valuta, den centralafrikanska francen, är kopplad till euron.

Skriv ut

CE-märkning

Genom CE-märket intygar tillverkaren, eller dennes representant, att en vara som saluförs inom EES uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet och miljö för produkten ifråga men i vissa fall även andra produktegenskaper. CE-märkning är ofta obligatorisk för de produkter som regleras av nya metoden-direktiv. Produkter som inte regleras av nya metoden-direktiv och för vilka CE-märkning inte krävs får inte CE-märkas. Exempel på produkter som ska CE-märkas är leksaker, hushållsapparater och telefoner.

Skriv ut

CEN (Comité Européen de Normalisation)

(Comité Européen de Normalisation)

CEN är en europeisk standardiseringsorganisation för alla teknikområden utom elområdet och telekommunikation. CEN är gemensamt organ för EU:s och EFTA:s nationella standardiseringsorgan. Sveriges medlem är SIS Swedish Standards Institute. Se även CENELEC, ETSI.

Skriv ut

CENELEC

(Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)

CENELEC är en europeisk standardiseringsorganisation inom elområdet.  Organisationen är gemensamt organ för EU:s och EFTA:s nationella standardiseringsorgan. Sveriges medlem är SEK Svensk Elstandard. Se även CEN.

Skriv ut

Central American Common Market (CACM)

Medlemmar av den Centralamerikanska gemenskapen, grundad 1960, är Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador. Panama och Belize är än så länge endast associerade medlemmar. Målsättningen är att upprätta ett internt frihandelsområde och på sikt en tullunion.

Huvuddelen av de interna handelshindren har avvecklats. Försöken att upprätta en fullständig tullunion har tagit längre tid, men bedöms snart vara uppnådd. Under 2007 inleddes förhandlingar om ett frihandelsavtal med EU. Dessa kunde slutföras i maj 2010 och frihandelsavtalet väntas träda i kraft provisoriskt under 2013.

Se även DR-CAFTA.

Skriv ut

CEPI

CEPI är den europeiska pappers- och massaindustrin gemensamma organisation. CEPI ska främja branschens intressen och vara kontaktorgan gentemot EU:s institutioner. CEPI står för Confederation of European Paper Industries och finns i Bryssel.

Skriv ut

Certifiering

Certifiering är en typ av bedömning av överensstämmelse och innebär att en kompetent, oberoende tredje part intygar att någon eller något överensstämmer med viss specificerade krav (t.ex. standard). Certifiering  delas ofta in i kategorierna ledningssystem, produkter respektive personer. Certifiering kan ske frivilligt eller utföras under ackreditering.

Skriv ut

CETA

CETA är namnet på frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Den 21 september 2017 började stora delar av avtalet tillämpas. Tullar togs bort och avtalets regler för offentlig upphandling började tillämpas. Hela CETA-avtalet med ett investeringsavtal kan träda i kraft efter det att EU-ländernas parlament antagit avtalet.  

Avtalet http://www.kommers.se/ceta/

 

Skriv ut

CIF

CIF är en förkortning av Cost, Insurance and Freight. CIF innebär att säljaren ska betala kostnader och frakt som är nödvändiga för att föra godset till angiven destination samt teckna en sjöförsäkring mot köparens risk för förlust av eller skada på godset under transporten. Säljaren betalar försäkringspremien. Se även  FOB.

Skriv ut

CITES

(Convention on International Trade in Endangered Species)

Konvention som reglerar den internationella handeln med utrotningshotade djur och växter och produkter framställda av sådana. Administreras i Sverige av Jordbruksverket. Konventionen trädde ikraft 1975 och har idag 183 medlemmar. CITES går också under namnet Washingtonkonventionen.

Eng. Convention on International Trade in Endangered Species

Se MEAs.

Skriv ut

CJK FTA

20 november 2012 lanserades förhandlingar om ett frihandelavtal mellan Japan, Kina och Sydkorea. En första förhandlingsrunda väntas tidigt under 2013.

Skriv ut

Codex Alimentarius

FAO:s och Världshälsorganisationen WHO:s internationella regelsystem för livsmedel som syftar till att konsumenterna ska få tillgång till säkra livsmedel samt att den internationella handeln med livsmedel ska underlättas. Omfattar standarder, uppförandekoder, riktlinjer och rekommendationer om bl.a. livsmedelskvalitet och säkerhet. Beslut om de internationella standarderna fattas av Codex Alimentarius Commission, som har 186 medlemsländer. Genom WTO:s SPS-avtal uppmuntras WTO:s medlemsländer att utforma sina åtgärder vid import av livsmedel i enlighet med Codex Alimentarius standarder, vilket kan underlätta handeln med dessa varor.

Skriv ut

Comité Européen de Normalisation (CEN) (CEN )

CEN är en europeisk standardiseringsorganisation för alla teknikområden utom elområdet och telekommunikation. CEN är gemensamt organ för EU:s och EFTA:s nationella standardiseringsorgan. Sveriges medlem är SIS Swedish Standards Institute. Se även CENELEC, ETSI.

Skriv ut

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)

Organisationen som grundades 1981 syftar till regional ekonomisk integration och friare handel. Organisationens mål är att upprätta en gemensam marknad till år 2015. Medlemsländerna upprättade år 2009 en tullunion. COMESA har 19 medlemmar: Burundi, Comorerna, Demokratiska Republiken Kongo, Djibouti, Egypten, Etiopien, Eritrea, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychellerna, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Flera av länderna är samtidigt medlemmar i andra regionala organisationer. Se bland andra EAC och SADC.

Skriv ut

Concession

(Eftergift)

(Sv: Eftergift) Termen concession används handelspolitiskt för att beskriva de eftergifter ett land ger för att uppnå det förhandlingsresultat som söks. I WTO-förhandlingarna anser länder att de gör eftergifter för att erhålla liberaliseringar (som ger ökade möjligheter att exportera till andra länder). Eftergiften kan vara i form av till exempel sänkta tullar, ökat marknadstillträde för tjänster eller bistånd.

Användandet av termen "concession" följer av att WTO-förhandlingar bygger på en merkantilistisk syn på världshandeln, det vill säga att ett land "vinner" om de får ökat marknadstillträde hos ett annat land och "förlorar" om landet självt ger ökat marknadstillträde, det vill säga export är bättre än import.

Skriv ut

Conformity Assessment Body (CAB)

Organ (myndighet eller företag) som utför bedömning av överensstämmelse.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies