Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

ERT (European Round Table of Industrialists)

European Round Table of Industrialists skapades 1983 för att driva på utvecklingen av EU. Organisationen består av 50 av Europas största företags ledare. Svenske företagsledaren Pehr G Gyllenhammar var en av initativtagarna till organisationen och var dess ordförande från start fram till 1988.

Skriv ut

ESF (European Services Forum)

European Services Forum är ett nätverk av representanter för europeiska tjänstesektorer. Organisationen arbetar bland annat aktivt för liberalisering av internationell tjänstehandel. ESF:s huvudområde är GATS-förhandlingarna (General Agreement on Trade in Services) och EU:s bilaterala avtal gällande tjänster och investeringar.

Skriv ut

ETSI (European Telecommunications Standards Institute )

Europeiska standardiseringsorganisationen med huvudsaklig inriktning på telekommunikationsprodukter och telekommunikationstjänster. Se även CEN, CENELEC.

Skriv ut

ECB (Europeiska Centralbanken)

ECB har ansvaret för penningpolitiken, det vill säga de åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla prisstabilitet, i EMU. Huvudverktyget är räntan, som ECB bestämmer för Euroområdet. Prisstabilitet är ett av de viktigaste målen för EU:s ekonomiska politik. Med prisstabilitet avses här att de årliga konsumentprisökningarna ska ligga under två procent. ECB, med säte i tyska Frankfurt, ägs gemensamt av valutaunionens medlemsländer genom sina respektive centralbanker

Skriv ut

EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet)

(EFTA Surveillance Authority)

Associeringsavtal mellan EU och EFTA-länderna (utom Schweiz) som trädde i kraft 1994. Genom avtalet länkas EFTA-länderna till EU:s inre marknad och en enda gemensam europeisk marknad skapades.  I princip får länderna utanför EU anpassa sig till EU:s regelverk men får i gengäld delta fullt ut i de fyra friheterna - fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Sedan Sverige, Finland och Österrike 1995 blivit EU-medlemmar gäller avtalet endast mellan EU samt Island, Liechtenstein och Norge. Efter EU:s utvidgningar 2004, 2007 och 2013 blev de tretton nya medlemsstaterna också medlemmar i EES.

Avtalet övervakas av Europeiska kommissionen och EU-domstolen respektive EFTA:s övervakningsmyndighet, ESA, och EFTA-domstolen

Skriv ut

EG (Europeiska gemenskapen)

Europeiska gemenskapen betecknade tidigare, före Lissabonfördragets ikraftträdande, EU:s ekonomiska gren ("första pelaren") och omfattade tullunionen, den inre marknaden, EMU samt den gemensamma handelspolitiken mot utanförstående länder. EG (numera EU) är formellt medlem av WTO liksom de 27 medlemsstaterna

Skriv ut

EKSG (Europeiska kol- och stålgemenskapen)

Fördraget om den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) var det första steget mot det som idag är den Europeiska Unionen (EU). EKSG-fördraget, som ingicks år 1951 mellan Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna, löpte ut den 23 juli 2002 efter att ha varit i kraft i femtio år. Avtalet syftade ytterst till att bevara freden mellan medlemmarna genom att ställa kontrollen av stål och kol under ett gemensamt regelverk

Skriv ut

EU (Europeiska unionen)

Europeiska unionen upprättades den 1 november 1993 då Maastrichtfördraget trädde i kraft. EU byggde ut den dåvarande Europeiska Gemenskapens (EG) nästan helt ekonomiska samarbete till att även omfatta en rad nya frågor, däribland rättsligt samarbete och utrikesfrågor.

Ur handelspolitiskt perspektiv är det viktigaste att EU är en tullunion samt har en gemensam inre marknad där de flesta länder dessutom delar en gemensam valuta, euron.

Principiellt är maktfördelningen inom EU den att Europeiska kommissionen lägger förslag på beslut som sedan ministerrådet och Europaparlamentet har att ta ställning till, ändra i och besluta om. Tvister löses i EU-domstolen. Se EU:s fördrag för mer om EU:s funktionssätt. Se även EU:s utvidgningar för unionens medlemsländer.

Skriv ut

EBA (Everything But Arms)

Genom förordningen om EU:s allmänna preferenssystem (GSP) erbjuder EU de minst utvecklade länderna (MUL) tullfrihet för alla varor utom vapen och ammunition. Beslutet har varit gällande från och med mars 2001 och kallas "Everything But Arms", EBA.

Skriv ut

EKN (Exportkreditnämnden)

I Sverige lämnas statliga exportkreditgarantier av Exportkreditnämnden, EKN. EKN-garantin är en form av försäkring mot vissa förluster som kan uppstå om utländsk gäldenär inte fullgör avtal med svensk exportör eller med kreditgivaren.

Skriv ut

FDI (Foreign Direct Investment)

Utländska direktinvesteringar är investeringar som görs av företag i ett land annat än sitt hemland. För att det ska räknas som en direktinvestering ska investeringen kännetecknas av ett långvarigt samarbete med ett bestående intresse. Enligt FN krävs att en investerare kontrollerar minst tio procent av ett utländskt företag för att det ska klassas som en utländsk direktinvestering. Se även Bilateral Investment Treaty (BIT), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs), Handel och investeringar.

Skriv ut

FTA (Foreign Trade Association)

Europeisk lobbyorganisation för handelsföretag med särskild uppgift att verka för frihandel och avveckling av tullar och icke-tariffära handelshinder samt påverka EU:s position i handelsförhandlingar med tredje land i frihandelsvänlig riktning. Verksamheten har sin tyngdpunkt på området textil och konfektion. Kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. Jämför Eurocommerce.

Skriv ut

FTAA (Free Trade Agreement of the Americas )

1994 antog USA och alla de övriga amerikanska länderna - exklusive Kuba - en aktionsplan om upprättande av ett all-amerikanskt frihandelsområde, från Alaska till Eldslandet. Förhandlingarna skulle ha avslutats 2005, men har kärvat på grund av oenigheter i frågor som jordbruk och immaterialrätt. I dagsläget ligger förhandlingarna nere och det är osäkert om de kommer återupptas. Jämför NAFTA, Mercosur, Andiska Gemenskapen, CAFTA-DR, UNASUR.

Skriv ut

FTA (Frihandelsområde )

(Free Trade Area)

Sammanslutning av länder som, på basis av ett frihandelsavtal, sinsemellan avskaffat tullar (och ibland vissa andra handelshinder) för den inbördes handeln. Till skillnad från en tullunion behåller varje land i ett frihandelsområde sin egen handelsregim (tullar, kvantitativa restriktioner etcetera) gentemot utanförstående länder. Eftersom de deltagande länderna inte har en gemensam tulltaxa måste en vara som ska erhålla tullfrihet inom området uppfylla vissa krav på ursprung i området. Tullkontroller, ursprungsregler och ursprungsbevis måste därför finnas kvar i den inbördes handeln, som därmed inte blir lika fri som i en tullunion. Exempel på frihandelsområden är EES, EFTA, NAFTA och ANZCERTA. Jämför Regionala handelsavtal.

(Eng: Free Trade Area, FTA)

Skriv ut

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

Allmänna tull- och handelsavtalet slöts 1947. Det innehåller det multilaterala regelsystemet för handeln med varor och bildar nu ett av de tre huvudavtalen i WTO. Till och med Kennedyrundan tjänade avtalet som ram endast för tullförhandlingar, men i Tokyorundan och Uruguayrundan förhandlades även kompletterande avtal om icke-tariffära handelshinder.

GATT-reglerna syftar till att skapa förutsägbarhet och stabilitet i den internationella varuhandeln. De centrala elementen är principen om icke-diskriminering (MGN, nationell behandling), bindande åtaganden till exempel ifråga om tullar, förbud mot kvantitativa restriktioner, åtgärder mot dumpad och subventionerad export för att främja en rättvis konkurrens, skyddsåtgärder mot marknadsstörande import, regler för tullunioner och frihandelsområden samt regler för särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna. Tvistlösningsmekanismen är gemensam med de andra WTO-avtalen, General Agreement on Trade in Services (GATS) och Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Skriv ut

GSP (Generalized Scheme of Preferences)

Generalised Scheme of Preferences, det så kallade GSP-systemet, är ett regelverk som omfattar tullförmåner för utvecklingsländer. Systemet erbjuder allmänna preferenser antingen genom tullfrihet eller genom en tullnedsättning. Det består av tre separata förmånsarrangemang, ett bas-GSP, en stimulansordning för länder med god samhällsstyrning och hållbar utveckling (GSP+) samt Everything But Arms (EBA) som innebär tullfrihet för MUL för allt utom vapen och ammunition. För konkurrenskraftiga utvecklingsländer kan preferenserna på enskilda varusektorer upphävas och rikare utvecklingsländer kan uteslutas helt. Förmånerna kan också temporärt upphävas för länder som till exempel tillämpar tvångsarbete.

Skriv ut

GSTP (Global System of Trade Preferences)

GSTP tillkom 1988 på UNCTAD:s konferens i Belgrad. Systemet gör det möjligt för utvecklingsländer att ge varandra preferenser. GSTP är endast öppet för medlemmar i G-77. 43 länder har ratificerat det avtal som ligger till grund för GSTP. Sedan 2004 pågår förhandlingar i den så kallade São Paulo-rundan om att revidera avtalet.

Skriv ut

GTAP (Global Trade Analysis Project)

GTAP är ett globalt nätverk av forskare och beslutsfattare som utför kvantitativa analyser av internationella handelsfrågor. GTAP tillhandahåller bland annat en datoriserad allmän jämviktsmodell (CGE) samt en omfattande databas över världsekonomin. GTAP-ansatsen används ofta för att simulera ekonomiska effekter, det vill säga sannolika utfall, av handelsliberaliseringar.

Skriv ut

GPA (Government Procurement Agreement)

GPA är WTO-avtalet om offentlig upphandling omfattar varor och vissa tjänster, inklusive byggentreprenader. Avtalet är ett s.k. plurilateralt avtal, som är bindande för de parter som anslutit sig. Syftet med avtalet är att öppna upp offentlig upphandling för utländsk konkurrens och genom transparens motverka korruption för att på bästa sätt säkerställa gränsöverskridande handel och en effektiv användning av skattemedel. Avtalet består av procedurregler och grundläggande regler och principer för offentlig upphandling samt parternas marknadstillträdesåtaganden som reglerar vilka åtaganden om marknadstillträde som parterna erbjuder varandra när det gäller försäljning till offentlig sektor. Upphandling som värdemässigt överstiger vissa överenskomna tröskelvärden uttryckta i IMF:s Special Drawing Rights (SDR) ska vara utsatta för internationell konkurrens.

Grundläggande principer för den offentliga upphandlingen är transparens, icke-diskriminering och objektivitet.

För närvarande är nitton medlemmar parter till avtalet (varav samtliga EU-medlemsländer räknas som en part). Ytterligare tio länder förhandlar om medlemskap. Därtill deltar 32 WTO-medlemmar/observatörer som observatörer i GPA:s kommitté. (September 2018)

Eng. GPA Government Procurement Agreement.

 

 

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies