Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.


Ord som börjar med:

Barcelonaprocessen

(Euro-Med processen)

Grundtanken med denna process, som sjösattes 1995, är att utvidga och fördjupa kontakterna mellan EU och de södra Medelhavsländerna. Förutom EU finns följande deltagare i processen: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet och den palestinska myndigheten. I Barcelonadeklarationen etableras en säkerhetspolitisk dialog och ett kulturellt/socialt samt ett ekonomiskt samarbete.

Det ekonomisk/finansiella samarbetet rör huvudsakligen handel och bistånd. Målsättningen är att handelssamarbetet ska utvecklas i riktning mot ett frihandelsområde omfattande alla länderna. Grunden för ett sådant område är Europa-Medelhavsavtalen. Se även Pan-Euro-Med.

Skriv ut

Baselkonventionen

En internationell miljökonvention som antogs 1989 under UNEP, FN:s miljöprogram. Från och med 1998 har export från OECD-länder till icke OECD-länder av farligt avfall för återvinning eller återanvändning förbjudits. Se Multilateral Environmental Agreements.

Skriv ut

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMST-EC)

BIMST-EC (även kallat Bangladesh, India, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Thailand – Economic Cooperation) är ett initiativ för socialt och ekonomiskt samarbete som bildades 1997 mellan Bangladesh, Indien, Sri Lanka och Thailand. Burma anslöt sig 1997 och Nepal och Bhutan blev medlemmar 2004. Ett ramavtal har slutits mellan länderna och förhandlingar om ett frihandelsavtal omfattande varor, tjänster och investeringar pågår för närvarande. Målet är att upprätta ett frihandelsområde till 2017.

Skriv ut

Bearbetning under tullkontroll

Innebär att varor kan föras in till EU för bearbetning utan att tull först betalas. När sedan varan är färdigbearbetad betalas den tullsats som gäller för den färdigbearbetade varan i stället för importvaran. Från den 1 maj 2016 finns inte längre bearbetning under tullkontroll kvar som enskilt tillstånd. Förfarandet har istället integrerats i systemet för aktiv förädling.

Skriv ut

Bedömning av överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse innebär en process för att visa att specificerade krav är uppfyllda. Kraven kan handla om olika aspekter, exempelvis säkerhet eller kvalitet, och gälla en produkt, en tjänst, en process, ett system, ett organ eller en person (till exempel yrkeskvalifikationer). Kraven kan vara uppställda av en stat, ett företag eller ett standardiseringsorgan. För att bedöma om kraven uppfylls används olika procedurer, bland annat provning, kontroll, certifiering och ackreditering mot standarder (eng. Conformity Assessment). BIMST-EC

Se Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.

Skriv ut

Bernkonventionen

Fördrag för att skydda upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk. Administreras av WIPO. Se intellektuella äganderätter.

Skriv ut

Betalningsbalansrestriktioner

Om ett land har stora svårigheter med underskott i sin handelbalans och vill minska sin import för att skapa balans medger WTO att ett medlemsland kan få införa importkvoter, importavgifter och importdepositioner av betalningsbalansskäl. Åtskilliga utvecklingsländer har använt denna möjlighet men även Storbritannien och USA på 1960- respektive 1970-talet.

I Tokyorundan gjordes en överenskommelse om tolkningen av relevanta GATT-artiklar (General Agreement on Tariffs and Trade) som sedan reviderades i Uruguayrundan. Importavgifter och importdepositioner förordas, eftersom de bedöms ha mindre negativa effekter på handeln jämfört med kvantitativa restriktioner, som bör undvikas.

Skriv ut

Bilateral

Används om förhandlingar och avtal mellan två stater eller parter. Jämför Unilateral, Multilateral och Plurilateral.

Skriv ut

Bilateral Investment Treaty (BIT)

Bilaterala investeringsavtal är avtal mellan två länder för att främja, skydda och i vissa fall liberalisera investeringar. De flesta BITs är enbart inriktade på att främja och skydda investeringar. Det gör länderna genom att garantera att investerare från det andra landet får ett visst investeringsskydd. Det övergripande syftet med dessa garantier är att skapa ett stabilt, förutsägbart och rättssäkert klimat för investeringar.

Vissa BITs omfattar även villkor för etableringar och förbud mot vissa handelsrelaterade investeringsåtgärder (Trade-Related Investment Measures - TRIMs).

Till skillnad från många andra mellanstatliga avtal ger de flesta BITs rättigheter till enskilda företag. Därför kan investerare kräva skadestånd av stater som inte uppfyller skyldigheterna i avtalen genom internationellt skiljeförfarande. Antalet BITs ökade kraftigt under 1990-talet och det finns idag omkring 3000 BITs, varav EU-länderna är avtalspart till över hälften av avtalen. I och med Lissabonfördraget är nu investeringar en del av den gemensamma handelspolitiken och Kommissionen förhandlar BITs för alla EU-länder. Se även Investeringsskydd, Tvistlösning, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Foreign Direct Investment (FDI), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Skriv ut

Bindningslista

Se åtaganden. Termen gäller tjänstehandel. För en parallell till varuhandeln, Se Tullbindningslista

Skriv ut

Biosäkerhetsprotokollet

Biosäkerhetsprotokollet

Till konventionen om biologisk mångfald (CBD) hör ett protokoll om biosäkerhet (Cartagenaprotokollet). Det specificerar hur den "naturliga" biologiska mångfalden ska skyddas från risker med att levande modifierade organismer, som utvecklats med modern bioteknik, kommer ut i naturmiljön. Protokollet skapar en procedur för att länder som avser importera sådana organismer först ska kunna få den information som krävs för att kunna fatta ett vetenskapligt grundat beslut. Protokollet undertecknades 2000 och trädde i kraft 2003.

Se MEAs.

Skriv ut

Bomullsinitiativet

Fyra västafrikanska länder, Benin, Burkina Faso, Mali och Tchad, presenterade under 2003 ett sektorsförslag om bomull i Doharundan i WTO. Bomullsodling svarar för en betydande del av ekonomin och en stor del av exportinkomsterna i dessa länder. Länderna riktade därför stark kritik mot främst i-ländernas bomullssubventioner och exportstöd som bidrar till att pressa ner världsmarknadspriserna på bomull och därmed minskar inkomsterna från bomullssektorn. I sitt förslag krävde dessa länder därför att alla tullar, subventioner och exportsubventioner för bomull skulle avskaffas. Förslaget, som främst är riktat mot USA:s subventioner för bomull, fick stor uppmärksamhet eftersom det så tydligt lyfte fram en förhandlingsfråga av stor betydelse för fyra minst utvecklade länder och det har kommit att kallas bomullsinitiativet. En särskild underkommitté har inrättats i WTO för att hantera bomullsfrågorna. Någon uppgörelse har ännu inte nåtts i denna fråga.

Skriv ut

Border Adjustment Measure (BAM)

Se gränsjusteringsåtgärd.

Skriv ut

Border Carbon Adjustment (BCA)

Detta är en form av gränsjusteringsåtgärd som syftar till att justera priset på vissa importerade varor för att neutralisera effekten av att olika länder har olika sträng klimatlagstiftning.

Skriv ut

Border Tax Adjustment (BTA)

Se Gränsskattejustering.

Skriv ut

Box

Inom WTO klassificeras jordbrukssubventionerna i olika boxar beroende på hur handelsstörande stöden anses vara. Jordbruksavtalet innehåller regler för tre olika kategorier av stöd – boxar – som betecknas med olika färger. Anledningen till detta är att subventioner i allmänhet har klassificerats inom WTO enligt färgerna i ett trafikljus: röd = förbjuden, gul (eng: amber, det vill säga bärnstensgul) = ska minskas och grön = tillåten. På jordbruksområdet används även beteckningen blå för stödformer som utgör en mellankategori mellan de gula stöden som ska minskas och de helt tillåtna gröna stöden.

Den gula boxen (amber box) omfattar handelsstörande stöd som har en stark koppling till produktionens storlek, det vill säga stödet blir större ju mer jordbrukaren producerar. De gula stöden skulle enligt åtagandena i Uruguayrundan reduceras med 20 procent i de utvecklade länderna och med 13 procent i de utvecklingsländer som använde denna typ av stöd. Därefter gäller ett tak för de gula stöden för varje medlemsland som inte får överskridas. Detta gäller även länder som anslutit sig till WTO efter Uruguayrundan. Den totala nivån på de gula stöden beräknas med stödmåttet AMS. Handelsstörande stöd av mindre omfattning – så kallade de minimis-stöd – behöver inte räknas in i detta stödmått och får alltså användas trots de begränsningar som gäller i övrigt för handelsstörande stöd. Den gröna boxen omfattar stöd som anses vara minimalt handelsstörande och som därför är tillåtna utan beloppsbegränsningar. De grundläggande kriterierna för gröna stöd är att dessa inte har någon eller endast minimal effekt på handeln, att stöden ges inom ramen för ett offentligt finansierat statligt program samt att stöden inte får ha effekten av ett prisstöd. Därutöver gäller specifika kriterier för olika kategorier av gröna stöd. Exempel på olika typer av gröna stöd är frikopplade inkomststöd, miljörelaterade stöd, inhemskt livsmedelsbistånd, stöd till forskning, infrastruktur och utbildning samt stöd som betalas ut som kompensation vid naturkatastrofer.

Den blå boxen innehåller vissa specifika kategorier av direktstöd som ingår i produktionsbegränsningsprogram. Betalningens storlek är kopplad till en fast areal, avkastning eller antal djur eller maximalt 85 procent av produktionen under ett basår. Stödens storlek ska alltså vara kopplade till historiska uppgifter och inte till storleken på en jordbrukares nuvarande produktion. De blå stöden var undantagna från reduktionskrav och omfattas inte heller av beloppsbegränsningar i avtalet.

Jordbruksavtalet kan även sägas innehålla en "S&D-box" (särskild och differentierad behandling) som omfattar de stöd som är undantagna från åtaganden och begränsningar i utvecklingsländerna. Exempel på undantagna stöd är generella investeringsstöd till jordbruket samt subventionerade insatsvaror för jordbrukare med låga inkomster.

WTO:s medlemsländer ska regelbundet rapportera (notifiera) sina jordbruksstöd till WTO så att övriga medlemsländer har möjlighet att granska om åtagandena i Jordbruksavtalet efterlevs.

Sedan 2001 pågår, som en del av Doharundan, förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal med bland annat ytterligare reduktionskrav för de handelsstörande stöden.

Se även Aggregate Measurement of Support, De minimis-stöd, Frikopplade inkomststöd, Marknadsprisstöd, OTDS.

Skriv ut

BRIC

Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Länderna har ingen gemensam handelspolitisk agenda utan förkortningen utgör endast en benämning på de tyngsta och viktigaste av länderna i gruppen emerging markets. Allt oftare förekommer dock förkortningen BRIICS i stället, vilken då även inkluderar Indonesien och Sydafrika.

Skriv ut

Bruttonationalprodukt (BNP)

Motsvarar det totala förädlingsvärdet av all produktion av varor och tjänster i ett land under ett år. 

Skriv ut

Bundna tullar

Ett land som bundit sin tull i en WTO-förhandling vid en viss nivå har förpliktat sig att inte höja tullen över den bundna nivån. Däremot kan landet välja ett ta ut en lägre tull. Om ett medlemsland i WTO bryter eller upphäver en bunden tull måste drabbade länder kompenseras till exempel genom att tullen sänks på andra varor som är av intresse för dessa länder. Genom att binda tullarna skapas en stabil och förutsägbar grund för handeln. Se även Tullbindningslista.

Skriv ut

Business Europe

Intresseorganisation för de europeiska industriförbunden och arbetsgivareföreningarna. Har bland annat till uppgift att påverka EU:s beslut i lagstiftningsfrågor som berör medlemsföretagen samt EU:s position i internationella handelsförhandlingar. Policyarbetet bedrivs i ett sextiotal arbetsgrupper under fem huvudkommittéer: ekonomisk politik, handelspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och företagsjuridik. Organisationens kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. (Tidigare UNICE)

Skriv ut

Sökinstruktioner

Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Kontaktperson Handelspolitiskt ABC

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies