Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Autarki

I handelspolitiska sammanhang avser ordet en självförsörjande ekonomi, det vill säga ett land som inte bedriver handel med omvärlden utan som isolerar sig ekonomiskt. Inget land i världen är idag helt autarkiskt, men Nordkorea utgör troligen det närmaste man kan komma. Jämför Frihandel

Skriv ut

Authorised Economic Operator (AEO) – globalt

AEO är ett samlingsnamn för partnerskapsprogram mellan företag och tullmyndigheter i säkerhetsfrågor där företagen genom att kvalitetscertifiera sina processer vinner tillgång till vissa lättnader i tullkontroller. Världstullsorganisationen, WCO, har i sitt SAFE-program fastställt en internationell definition av AEO.

Skriv ut

Authorized Economic Operator (AEO) - EU

AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i leveranskedjan samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Alla företag, oavsett storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO.

Skriv ut

Avi

Från franskans 'avis' som betyder "utlåtande, yttrande". När ett land ansökt om medlemskap i EU upprättar Europeiska kommissionen inom sig en arbetsgrupp ("task force"), som utreder de ekonomiska, institutionella och juridiska förutsättningarna för kandidatlandets medlemskap. Kommissionens avi läggs sedan fram för EU:s ministerråd som ska ta ställning till om förhandlingar kan komma till stånd. Finns förutsättningar för detta beslutar ministerrådet enhälligt i frågan. De formella förhandlingarna om ett tillträdesfördrag kan sedan inledas. Se EU:s utvidgningar

Skriv ut

AVS-länderna

(ACP-länder,African, Caribbean and Pacific States,Afrika, Västindien, Stilla havet)

AVS-länderna är den svenska översättningen av engelskans ACP-countries (African, Caribbean and Pacific countries). Även förkortningen AKS (Afrika, Karibien, Stilla havet) förekommer. Begreppet AVS-länderna innefattar 78 av länderna i de tre regionerna. Flertalet av AVS-länderna är tidigare brittiska, franska, belgiska, portugisiska eller nederländska kolonier. 39 av dem hör till gruppen minst utvecklade länder (MUL).

Mellan EU och AVS-länderna råder särskilda förbindelser som går tillbaka ända till EU:s ursprung, främst i form av olika typer av förmånligt handelstillträde till EU.
Under Cotonouavtalet erbjöds AVS-länderna mellan år 2000 och 2008 särskilda preferenser. Dessa har nu upphört och ersatts av ekonomiska partnerskapsavtal, som en majoritet av AVS-länderna valt att i olika regionala grupper förhandla med EU om. De AVS-länder som valt att inte ingå fulla eller interimistiska Ekonomiska partnerskapsavtal handlar sedan 1 januari 2008 med EU under EU:s allmänna preferenssystem, GSP.

Skriv ut

Avtal om subventioner och utjämningsåtgärder (ASCM)

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder. Avtalet förkortas ASCM men ibland också SCM.

Se Subventioner till industrin (WTO), SCM.

Skriv ut

Avtalet om textil och konfektion (ATC)

Ageement on Textiles and Clothing (ATC)

Avtalet om textil och konfektion  ingicks i Uruguayrundan och ersatte Multifiberavtalet (MFA). Avtalet innebar att alla kvantitativa restriktioner mellan WTO-länderna inom tekohandeln avvecklades. Avvecklingen genomfördes på tio år, 1995-2005, genom två parallella processer. För det första genom att varugrupper fördes in under normala WTO-regler, genom så kallad integration, vilket innebar att kvoter inte längre var tillåtna. För det andra utökades gradvis tillväxttakten för kvarvarande kvoter, det vill säga kvoterna blev större vilket ledde till att importutrymmet ökade.

Från och med 1 januari år 2005 är alla kvantitativa tekorestriktioner i princip avskaffade. Se Tekohandel, Skyddsklausul för textil- och konfektionsvaror.

Skriv ut

Bankunionen

Bankunionen syftar bland annat till att öka förtroendet för EU:s banksystem och undvika stora störningar i systemet. Unionen innehåller flera olika delar varav huvuddelarna är ett gemensamt regelverk (exempelvis kapitaltäckningsregler), ett tillsynsorgan, regler för avveckling av banker och regler för insättningsgarantier. Bankunionen utvecklas fortfarande och i slutet av 2012 beslutades om att tillsynen över bankerna i euroområdet kommer att bedrivas av Europeiska centralbanken (ECB). Medlemsstater som inte är med i euroområdet kan också välja att ingå.

Skriv ut

Barcelonaprocessen

(Euro-Med processen)

Grundtanken med denna process, som sjösattes 1995, är att utvidga och fördjupa kontakterna mellan EU och de södra Medelhavsländerna. Förutom EU finns följande deltagare i processen: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet och den palestinska myndigheten. I Barcelonadeklarationen etableras en säkerhetspolitisk dialog och ett kulturellt/socialt samt ett ekonomiskt samarbete.

Det ekonomisk/finansiella samarbetet rör huvudsakligen handel och bistånd. Målsättningen är att handelssamarbetet ska utvecklas i riktning mot ett frihandelsområde omfattande alla länderna. Grunden för ett sådant område är Europa-Medelhavsavtalen. Se även Pan-Euro-Med.

Skriv ut

Baselkonventionen

En internationell miljökonvention som antogs 1989 under UNEP, FN:s miljöprogram. Från och med 1998 har export från OECD-länder till icke OECD-länder av farligt avfall för återvinning eller återanvändning förbjudits. Se Multilateral Environmental Agreements.

Skriv ut

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMST-EC)

BIMST-EC (även kallat Bangladesh, India, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Thailand – Economic Cooperation) är ett initiativ för socialt och ekonomiskt samarbete som bildades 1997 mellan Bangladesh, Indien, Sri Lanka och Thailand. Burma anslöt sig 1997 och Nepal och Bhutan blev medlemmar 2004. Ett ramavtal har slutits mellan länderna och förhandlingar om ett frihandelsavtal omfattande varor, tjänster och investeringar pågår för närvarande. Målet är att upprätta ett frihandelsområde till 2017.

Skriv ut

Bearbetning under tullkontroll

Innebär att varor kan föras in till EU för bearbetning utan att tull först betalas. När sedan varan är färdigbearbetad betalas den tullsats som gäller för den färdigbearbetade varan i stället för importvaran. Från den 1 maj 2016 finns inte längre bearbetning under tullkontroll kvar som enskilt tillstånd. Förfarandet har istället integrerats i systemet för aktiv förädling.

Skriv ut

Bedömning av överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse innebär en process för att visa att specificerade krav är uppfyllda. Kraven kan handla om olika aspekter, exempelvis säkerhet eller kvalitet, och gälla en produkt, en tjänst, en process, ett system, ett organ eller en person (till exempel yrkeskvalifikationer). Kraven kan vara uppställda av en stat, ett företag eller ett standardiseringsorgan. För att bedöma om kraven uppfylls används olika procedurer, bland annat provning, kontroll, certifiering och ackreditering mot standarder (eng. Conformity Assessment). BIMST-EC

 

Skriv ut

Bernkonventionen

Fördrag för att skydda upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk. Administreras av WIPO. Se intellektuella äganderätter.

Skriv ut

Betalningsbalansrestriktioner

Om ett land har stora svårigheter med underskott i sin handelbalans och vill minska sin import för att skapa balans medger WTO att ett medlemsland kan få införa importkvoter, importavgifter och importdepositioner av betalningsbalansskäl. Åtskilliga utvecklingsländer har använt denna möjlighet men även Storbritannien och USA på 1960- respektive 1970-talet.

I Tokyorundan gjordes en överenskommelse om tolkningen av relevanta GATT-artiklar (General Agreement on Tariffs and Trade) som sedan reviderades i Uruguayrundan. Importavgifter och importdepositioner förordas, eftersom de bedöms ha mindre negativa effekter på handeln jämfört med kvantitativa restriktioner, som bör undvikas.

Skriv ut

Bilateral

Används om förhandlingar och avtal mellan två stater eller parter. Jämför Unilateral, Multilateral och Plurilateral.

Skriv ut

Bindningslista

Se åtaganden. Termen gäller tjänstehandel. För en parallell till varuhandeln, Se Tullbindningslista

Skriv ut

Biosäkerhetsprotokollet

Till konventionen om biologisk mångfald (CBD) hör ett protokoll om biosäkerhet (Cartagenaprotokollet). Det specificerar hur den naturliga biologiska mångfalden ska skyddas från risker med att levande modifierade organismer, som utvecklats med modern bioteknik, kommer ut i naturmiljön. Protokollet skapar en procedur för att länder som avser importera sådana organismer först ska kunna få den information som krävs för att kunna fatta ett vetenskapligt grundat beslut. Protokollet undertecknades 2000 och trädde i kraft 2003.

Se MEAs.

Skriv ut

BIT

Bilaterala investeringsskyddsavtal är avtal (egentligen är det fråga om internationella traktat, men den gängse termen är avtal) mellan två länder för att främja och skydda investerare och investeringar. Det gör länderna genom att garantera att investerare från det andra landet får en viss lägstanivå av investeringsskydd. Det övergripande syftet med dessa garantier är att skapa ett stabilt, förutsägbart och rättssäkert klimat för investeringar.

Till skillnad från många andra mellanstatliga avtal ger de flesta BITs rättigheter till enskilda företag. Därför kan investerare kräva skadestånd av stater som inte uppfyller skyldigheterna i avtalen genom internationellt skiljeförfarande. Skadeståndet får inte överstiga den skada som statens överträdelse har resulterat i. Antalet BITs ökade kraftigt under 1990-talet och det finns idag omkring 3500 BITs, varav EU-länderna är avtalspart till cirka hälften av avtalen. I och med Lissabonfördraget är nu investeringar en del av den gemensamma handelspolitiken och kommissionen förhandlar BITs för alla EU-länder.

Eng. BIT Bilateral Investment Treaty

Se även Investeringsskydd, Tvistlösning, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Foreign Direct Investment (FDI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Skriv ut

Blandat avtal

När EU förhandlar eller sluter ett internationellt avtal, har unionen antingen exklusiva befogenheter, eller befogenheter delade mellan medlemsstaterna. I de fall där befogenheterna är exklusiva, är EU den enda som får förhandla och sluta avtalet. I de fall som befogenheterna är delade med medlemsstaterna, så sluts avtalet både av EU och av medlemsstaterna, ett så kallat blandat avtal. Detta har till följd att alla medlemsstater behöver godkänna avtalet i en nationell ratifikationsprocess innan avtalet till fullo kan träda ikraft. Delar av avtalet kommer dock dessförinnan att tillämpas provisoriskt.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies