taggmoln2.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.


Ord som börjar med:

BTA (Border Tax Adjustment)

Se Gränsskattejustering.

Skriv ut

BNP (Bruttonationalprodukt)

Motsvarar det totala förädlingsvärdet av all produktion av varor och tjänster i ett land under ett år. 

Skriv ut

CBERA (Caribbean Basin Economic Recovery Act)

CBERA är en del av Caribbean Basin Initiative (CBI), vilket är ett samlingsnamn för USA:s ambitioner att stödja ekonomisk utveckling i länder i Centralamerika och Västindien. Systemet ger tullfritt tillträde till den amerikanska marknaden för många varor från dessa länder och är en del av USA:s GSP-system. Större delen av dessa länder är även AVS-länder.

Kanada har ett motsvarande program kallat CARIBCAN. Både CBERA och CARIBCAN har getts undantag, waiver i WTO. Se GSP.

Skriv ut

CARICOM (Carribean Community and Common Market)

Den karibiska gemenskapen har femton medlemmar, huvudsakligen öar i Västindien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna, Surinam, samt Trinidad och Tobago. Målsättningen på det handelspolitiska området är en gemensam marknad och samordning av ländernas politik i förhållande till viktigare handelspartner.

Nästan alla medlemsländer i CARICOM är AVS-länder och förhandlade tillsammans med Dominikanska republiken mellan 2004 och 2007 om ett så kallat Ekonomiskt Partnerskapsavtal med EU. Detta avtal undertecknades i oktober 2008 av samtliga CARICOM-länder utom Haiti, som undertecknade i december 2009. Se LAIA, OECS, CBERA, CARIFORUM.

Skriv ut

CACM (Central American Common Market)

Medlemmar av den Centralamerikanska gemenskapen, grundad 1960, är Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador. Panama och Belize är än så länge endast associerade medlemmar. Målsättningen är att upprätta ett internt frihandelsområde och på sikt en tullunion.

Huvuddelen av de interna handelshindren har avvecklats. Försöken att upprätta en fullständig tullunion har tagit längre tid, men bedöms snart vara uppnådd. Under 2007 inleddes förhandlingar om ett frihandelsavtal med EU. Dessa kunde slutföras i maj 2010 och frihandelsavtalet väntas träda i kraft provisoriskt under 2013.

Se även DR-CAFTA.

Skriv ut

CEN (Comité Européen de Normalisation)

CEN är en europeisk standardiseringsorganisation för alla teknikområden utom elområdet och telekommunikation. CEN är gemensamt organ för EU:s och EFTA:s nationella standardiseringsorgan. Sveriges medlem är SIS Swedish Standards Institute. Se även CENELEC, ETSI.

Skriv ut

CAP (Common Agricultural Policy)

EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP som tillämpas i alla medlemsstater. Grunden för den gemensamma jordbrukspolitiken lades i slutet av 50-talet. Målen med politiken har varit och är fortfarande att öka produktiviteten inom jordbruket, garantera jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, stabilisera jordbruksmarknaderna, trygga livsmedelsförsörjningen samt att ge konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.

Den gemensamma jordbrukspolitiken innebär bland annat att handeln med jordbruksprodukter är fri inom unionen och att pris- och stödpolitiken fastställs gemensamt. Genom gränsskydd, i några fall periodvisa exportsubventioner och vissa andra marknadsreglerande åtgärder hålls priset på EU-marknaden på en högre nivå än på världsmarknaden för vissa produkter. I CAP ingår också olika budgetfinansierade stöd, främst direkta inkomststöd till jordbrukarna, så kallade gårdsstöd. Dessutom innehåller den gemensamma jordbrukspolitiken miljöersättningar och stöd för att främja landsbygdsutveckling.

EU:s jordbrukspolitik har under åren genomgått flera reformer i riktning mot en mer marknadsanpassad och mindre handelsstörande politik. Under 2013 ska beslut tas inom EU om den nya jordbrukspolitik som ska gälla från 2014 och framåt då EU:s nya långtidsbudget börjar gälla. EU:s gemensamma jordbrukspolitik svarar för ca 40 procent av EU:s totala budget.

Skriv ut

COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)

Organisationen som grundades 1981 syftar till regional ekonomisk integration och friare handel. Organisationens mål är att upprätta en gemensam marknad till år 2015. Medlemsländerna upprättade år 2009 en tullunion. COMESA har 19 medlemmar: Burundi, Comorerna, Demokratiska Republiken Kongo, Djibouti, Egypten, Etiopien, Eritrea, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychellerna, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Flera av länderna är samtidigt medlemmar i andra regionala organisationer. Se bland andra EAC och SADC.

Skriv ut

CAB (Conformity Assessment Body )

Organ (myndighet eller företag) som utför bedömning av överensstämmelse.

Skriv ut

CSI (Container Security Initiative)

Lagstiftningsinitiativ i USA som bland annat införde ett nätverk av säkerhetscertifierade hamnar med amerikansktullpersonal på plats utanför USA. Göteborgs hamn är en CSI-hamn. Se tullprocedurer.

Skriv ut

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)

Konvention som reglerar handeln med utrotningshotade djur och växter och produkter framställda av sådana. Administreras i Sverige av Naturvårdsverket. Se MEAs.

Skriv ut

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR, även ibland benämnt företags sociala ansvar, är en samlande beteckning för företags frivilliga åtaganden att arbeta för att ta ansvar för hur de påverkar samhället. Detta innebär inte bara ekonomiskt utan även i miljömässigt och socialt hänseende.. Det kan gälla satsningar på utbildning, frivillig social märkning och uppförandekoder för företag. Omfattningen av varierar, men beskrivs mest frekvent som ett åtagande inom tre områden: mänskliga rättigheter, miljömässig hållbarhet samt anställdas rättigheter (anställningsvillkor).

I praktiken innebär CSR ofta att man följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact's tio principer. Även ISO utarbetar standarder för CSR. Se även Core labour standards, Handel och arbetsvillkor.

Skriv ut

CBSS (Council of Baltic Sea States)

(Östersjöstaternas råd)

Östersjöstaternas råd. Samarbetsorgan för bland annat ekonomiska frågor för länderna i Östersjöregionen. I handlingsprogrammet ingår att utveckla den ekonomiska integrationen i Östersjöregionen bland annat genom att administrativa hinder för handel och investeringar avvecklas. Medlemmar är Danmark, Finland, Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Europeiska kommissionen

Skriv ut

C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism)

Den amerikanska tullens certifieringsprogram som vänder sig till företag i leveranskedjan. Företagen säkerhetscertifieras och får fördelar i tullprocedurer och säkerhetsrelaterade kontroller. Se Authorised Economic Operator (AEO) - globalt.

Skriv ut

DDA (Doharundan)

(Doha Development Agenda)

Doharundan är WTO:s pågående handelspolitiska förhandlingsrunda, startad vid WTO:s fjärde ministermöte i november 2001 i Doha, Qatar. Vid mötet antogs en ministerdeklaration som innehåller ett förhandlings- och arbetsprogram för WTO. Deklarationen har fått namnet "Utvecklingsagendan från Doha (Doha Development Agenda, DDA) eftersom deklarationen har en tydlig utvecklingsdimension, det vill säga fokuserar på utveckling i utvecklingsländerna.

Förhandlingarna omfattar ett 20-tal handelsområden. Principen om "single undertaking" gäller, det vill säga samtliga förhandlingsområden ingår i en samlad överenskommelse där ingenting är bestämt förrän allting är bestämt. Under förhandlingarnas gång har fem huvudfrågor identifierats: jordbruk, inklusive bomull, industrivaror (Non-Agricultural Market Access negotiations - NAMA), tjänster, förenklade handelsprocedurer och utvecklingsdimensionen. Det övergripande målet med DDA är att skapa ett gemensamt handelsavtal, att bygga vidare på tidigare avtal, mellan medlemsländerna.

Förhandlingarna skulle vara avslutade senast den 1 januari 2005, men slutdatum för förhandlingarna har skjutits upp flera gånger. DDA omgärdas av en osäkerhet som gör det svårt att säga när, och om, ett genombrott kan komma och därför även när ett slutgiltigt avtal kan träda i kraft.

Se även Runda, Kennedyrundan, Tokyorundan, Uruguayrundan.

Skriv ut

DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement )

Regionalt frihandelsavtal, undertecknat 2004, mellan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Dominikanska Republiken och USA. Syftar till frihandel på varu- och tjänsteområdena. Costa Rica röstade ja i en folkomröstning i september 2007, men dessförinnan hade avtalet redan trätt i kraft i övriga länder.

Skriv ut

double checking (Dubbelkontroll)

Dubbelkontroll tillämpas i bilaterala avtal för att administrera kvantitativa restriktioner eller importövervakning. Kontrollen innebär att en exportlicens måste utfärdas (för de varor som avtalet gäller) av myndigheterna i det exporterande landet för att export ska kunna äga rum. Denna licens använder importören för att ansöka om en importlicens i sitt eget land. En importör behöver alltså både export- och importlicens för att kunna ta in sina varor. Genom dubbelkontrollen kontrolleras handelsflödet både vid export och import. EU har mest utnyttjat sådana system inom stål- och tekohandeln.

Skriv ut

EAC (East African Community)

EAC är en regional mellanstatlig organisation med Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi och Sudan, som medlemmar. Länderna har upprättat en gemensam tullunion och har som ambition att fortsätta utveckla den regionala integrationen, med slutmål om en politisk federation. Flera länder är samtidigt medlemmar i andra regionala organisationer såsom COMESA och SADC.

Skriv ut

ECOWAS (Economic Community of West African States)

ECOWAS är en regional organisation i Västafrika som grundades 1975. Den har 15 medlemsstater: Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo. Syftet är att verka för ekonomisk integration och ambitionen är att på sikt skapa en gemensam ekonomisk och monetär union. Vissa av medlemsländerna har redan skapat en monetär union. Se UEMOA.

Skriv ut

EFTA (EFTA)

(European Free Trade Association)

I den europeiska frihandelsorganisationen EFTA ingår Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Organisationen hanterar EFTA:s frihandelsavtal samt EES-avtalet varigenom Norge, Island och Liechtenstein har tillgång till EU:s inre marknad.

EFTA skapades 1960 av Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Storbritannien, Schweiz och Österrike. Målet var att arbeta för frihandel och ekonomiskt samarbete i Europa. 1966 hade länderna infört tullfrihet för handeln med varor. 1994 trädde EES-avtalet mellan EFTA-länderna utom Schweiz och EU i kraft.

Finland kunde först år 1986 bli fullvärdig medlem i EFTA och Liechtenstein anslöt sig till organisationen 1991. Danmark, Storbritannien, Portugal, Österrike, Finland och Sverige lämnade organisationen när de blev medlemmar i EU. Island lämnade år 2009 in en ansökan om medlemskap i EU. Se EES

Skriv ut

Sökinstruktioner

Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar.  

Om Handelspolitiskt ABC

Handelspolitiskt ABC är Kommerskollegiums uppslagsordbok för handelspolitiska termer och förkortningar. ABC:et innehåller drygt 600 ord. Är det något ord eller förkortning som saknas eller är det någon förklaring som är otydlig eller behöver uppdateras? Kontakta ansvarig för Handelspolitiskt ABC.

Kontaktperson Handelspolitiskt ABC

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies