Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Incoterms

(International commercial terms)

Av Internationella handelskammaren (ICC) utarbetad regelsamling för tolkning av de vanligaste handelstermerna. Den senaste utgåvan är Incoterms 2000. ICC uppmanar företag att i internationella köpeavtal hänvisa till Incoterms 2000 för att minska risken för tvister. Se CIF, FOB

Skriv ut

Infant industry

Detta begrepp avser nystartade industrier som är svaga och har svårt att klara konkurrensen från mera etablerade företag. Under perioden mellan andra världskriget och 1980-talet ansågs det i många utvecklingsländer vara viktigt att skydda dessa industrier från konkurrensen med västliga mera effektiva företag. Skyddet, som gavs i form av tullar och subventioner med mera, syftade till att ge de inhemska företagen andrum under en uppbyggnadsfas innan de var tillräckligt starka för att ge sig ut på världsmarknaden. Idag är argumentation för sådan politik mindre vanlig. Se importsubstution.

Skriv ut

Information Technology Agreement (ITA)

(Informationsteknikavtalet)

WTO:s Informationsteknikavtal (ITA) slöts i april1997. Avtalet innebär tullfrihet för IT-produkter, som exempelvi datorer, halvledare och telekommunikationsutrustning. Antalet anslutna länder har gradvis ökat och dessa länder svarar idag för cirka 97 procent av världshandeln med berörda produkter. I takt med den snabba tekniska utvecklingen har avtalet blivit föråldrat, då många av dagens IT-produkter inte faller innanför avtalets ramar och därför inte blir tullfria. Sedan juni 2012 har förhandlingar om en utökning av produktlistan i avtalet pågått i Genève och målsättningen är att man ska komma överens om en utökad produktlista.

Skriv ut

Informell sektor

Den informella sektorn kan beskrivas som samtliga ekonomiska aktiviteter som inte alls eller inte i tillräcklig utsträckning täcks av legala eller praktiska formella arrangemang.

Skriv ut

Ingångsprissystemet

EU:s system med extra tullar för vissa frukter och grönsaker som syftar till att motverka lågprisimport. Den grundläggande principen i systemet är att värdet (ingångspriset) vid import av en frukt/grönsak påverkar storleken på tullen. Ju lägre ingångspriset på produkten är desto högre blir den tull som tas ut. Är priset över en viss nivå tas ingen extra tull ut. Gäller bland annat för tomater, äpplen och apelsiner.

Eng. Entry Price System

Skriv ut

Inombranschhandel

(Intra-industry trade)

Den situation som föreligger då ett land både exporterar och importerar varor som tillhör samma industribransch, till exempel då ett land både exporterar och importerar motorfordon. Jämför Mellanbranschhandel. (Eng: Intra-industry trade).

Skriv ut

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

ISP är en statlig myndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra strategiska produkter (produkter med dubbla användningsområden, det vill säga sådana produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för militära syften).

Skriv ut

INTA

(Committee on International Trade)

Europaparlamentets kommitté för yttre handelspolitik. INTA har ett trettiotal ledamöter och har, i och med Lissabonfördragets ikraftträdande 2009, fått reell makt över handelspolitiken på ett sätt man inte hade tidigare. INTA måste godkänna nya handelsavtal som EU träffar med tredje land eller i WTO.

Skriv ut

Integrated Framework (EIF)

(Enhanced Integrated Framework)

Integrated Framework lanserades 1996 vid WTO:s ministerkonferens i Singapore och är numera en del av den större strategin om Aid for Trade. EIF är ett program med syfte att stärka de minst utvecklade ländernas (MUL) handelskapacitet, det vill säga deras förmåga att delta i och dra nytta av handel, genom att identifiera handelsrelaterade behov och integrera dessa i ländernas utvecklingsstrategier.

Integrated Framework-processen leds av sex stora multilaterala organisationer (IMF, ITC, UNCTAD, UNDP, Världsbanken och WTO), ett femtontal bilaterala givare samt MUL-länderna. Integrated Framework täcker idag 46 av de 50 minst utvecklade länderna i världen.

Grunden för arbetet inom Enhanced Integrated Framework är studier för att identifiera flaskhalsar mot ökad handel. Behovet av att hantera dessa blir sedan en del av landets utvecklingsstrategi, som i sin tur ligger till grund för samordnade biståndsinsatser.

Skriv ut

Interdependens

I handelssammanhang betyder termen i princip ömsesidigt ekonomiskt beroende av varandra. Länder vävs samman i ett nät av ekonomiska relationer, investeringar och handel och blir därför beroende av varandras välfärd för sin egen välfärd. Se Globalisering, Ekonomisk integration.

Skriv ut

Interimistiska handelsavtal

Tillfälliga/temporära avtal som är tänkta att ersättas med mer permanenta avtal.

Skriv ut

Intermediära produkter

(Insatstjänst,Insatsvara)

Med intermediära produkter menas insatsvaror, halvfabrikat och komponenter men även insatstjänster av olika slag. Produkterna kan antingen ingå som en delprodukt i en slutlig vara/produkt, exempelvis ett cykelstyre eller en mikroprocessor. Men de kan också gå åt i produktionen, som exempelvis tvättmedel som används för att tvätta kläder. Exempel på insatstjänster är outsourcing av call centers, fakturahantering, städning av företagets lokaler med mera.

En stor del av den internationella varuhandeln utgörs av intermediära varor, där komponenter kan produceras i olika enskilda länder för att sedan sättas samman till den slutliga produkten i ett tredje land. Cirka två tredjedelar av EU:s import utgörs av insatsvaror och hela 90 % av tjänstehandeln beräknas vara insatstjänster. Denna uppdelning av produktionen i olika länder kallas ofta för fragmentering av världshandeln.

Skriv ut

Interna stöd

(Domestic support)

Termen används på jordbruksområdet i WTO och avser olika typer av subventioner till jordbrukssektorn, med undantag för exportsubventioner. I WTO:s jordbruksavtal finns regler och åtaganden för interna stöd som syftar till att minska och begränsa användningen av stöd som stör handeln.

Se Jordbrukssubventioner, Box.

Eng. Domestic support

Skriv ut

International Accounting Standards Board (IASB)

Organisation som utarbetar globala redovisningsstandarder. Dessa är dock inte bindande och organisationens medlemmar kommer främst från den privata sektorn.

Skriv ut

International Accreditation Forum (IAF)

Internationell sammanslutning av ackrediteringsorgan och organ för förfaranden för bedömning av överensstämmelse inom framförallt exempelvis, ledningssystem, produkter, tjänster och personal..Huvudsyftet är att skapa ett enhetligt system för bedömning av överensstämmelse internationellt.

Skriv ut

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

Mellanstatlig organisation som representerar myndigheter med ansvar för reglering och tillsyn av försäkringsbranschen. Dess rekommendationer är inte bindande.

Skriv ut

International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)

ICTSD arbetar med att skapa bättre förståelse för sambanden mellan handel och hållbar utveckling. Organisationen, som bildades 1996, har sitt säte i Genève. ICTSD fungerar som ett nätverk för dialog mellan olika parter om dessa frågor och stöder forskning om handel och hållbar utveckling. Se handel och miljö, handel och arbetsvillkor.

Skriv ut

International Chamber of Commerce (ICC)

Internationella handelskammaren med huvudsekretariat i Paris. Representerar företag från hela världen inom alla affärsområden som industri, bankväsen, handel etcetera. Företräds i enskilda länder av nationalkommittéer. Se Incoterms.

Skriv ut

International Civil Aviation Organization (ICAO)

FN-organisation med 191 medlemsstater som administrerar Chicagokonventionen (Convention on International Civil Aviation). Arbetsområdet är internationell civil luftfart. Huvudfrågorna är standardisering, regional planering, statistik med mera. Medlemsländerna sluter i bilaterala förhandlingar luftfartsavtal som reglerar marknadstillträdet för flygbolagens tjänster. Se Open skies.

Skriv ut

International Electrotechnical Commission (IEC)

Internationellt organ för utarbetande av standarder och bedömning av överensstämmelse inom det elektrotekniska området. Syftet är att undvika tekniska handelshinder.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies