Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

G-90

En gruppering som består av de minsta och fattigaste länderna i WTO (och ett antal icke-WTO medlemmar). Gruppen är en paraplyorganisation för Afrikagruppen, MUL-länderna och AVS-länderna i WTO.

Skriv ut

GATS

(General Agreement on Trade in Services)

Ett av de tre huvudavtalen i WTO. Tjänsteavtalet Gats, som gällt sedan 1995, syftar till att förbättra levnadsstandarden. Detta ska ske genom att successivt öppna världshandeln med tjänster. Gats är det grundläggande regelverk för tjänstehandel.

Gats består dels av ett ramavtal i vilket parterna bland annat förbundit sig tillämpa Mest Gynnad Nations-principen och transparens och dels av nationella bindningslistor, där länder lämnar garantier för en viss nivå av öppenhet gentemot tjänsteleverantör från andra länder.

Tjänstesektorerna är i GATS uppdelade i tolv övergripande sektorer (branscher), bland annat telekommunikation, finansiella tjänster, distribution, transport och yrkesmässiga tjänster. Länder väljer själva vilka sektorer man vill göra åtaganden i, samt hur långtgående åtagandena ska vara, samt för vilka leveranssätt[MR1] . EU:s bindningslista återspeglar de enskilda medlemsländernas åtaganden.

GATS innehåller även ett antal bilagor som lagt grunden till ytterligare liberaliseringar inom enskilda sektorer. Ett avtal avser tillfällig personrörlighet (i kraft 1996), ett avser telekommunikationstjänster (i kraft 1998) och ytterligare ett avser finansiella tjänster (i kraft 1999).

År 2000 inleddes förhandlingar om liberalisering av marknadstillträde och nationell behandling samt en översyn av avtalet. Vid ministermötet i Doha i november 2001 beslöt medlemmarna att intensifiera förhandlingarna och de har gjorts till en del av den pågående Doharundan. Förhandlingarna sker i form av bud och krav bilateralt mellan länder och är tidskrävande.

Eng. General Agreement on Trade in Services

Skriv ut

Gemensam marknad

Ordet har lite olika innebörd beroende på sammanhang, men avser i någon bemärkelse en marknad där flera länder ingår. Det kan gälla en hel marknad med alla varor och tjänster eller bara en begränsad del, exempelvis en gemensam elmarknad. Förutsättningen för att ha en gemensam marknad där företagen kan agera fritt över gränserna är långtgående ekonomisk integration och omfattande samarbete mellan de deltagande ländernas myndigheter för att aktivt undanröja olika handelshinder. EU:s inre marknad är det mest välkända exemplet på en gemensam marknad.

Skriv ut

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Allmänna tull- och handelsavtalet slöts 1947. Det innehåller det multilaterala regelsystemet för handeln med varor och bildar nu ett av de tre huvudavtalen i WTO. Till och med Kennedyrundan tjänade avtalet som ram endast för tullförhandlingar, men i Tokyorundan och Uruguayrundan förhandlades även kompletterande avtal om icke-tariffära handelshinder.

GATT-reglerna syftar till att skapa förutsägbarhet och stabilitet i den internationella varuhandeln. De centrala elementen är principen om icke-diskriminering (MGN, nationell behandling), bindande åtaganden till exempel ifråga om tullar, förbud mot kvantitativa restriktioner, åtgärder mot dumpad och subventionerad export för att främja en rättvis konkurrens, skyddsåtgärder mot marknadsstörande import, regler för tullunioner och frihandelsområden samt regler för särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna. Tvistlösningsmekanismen är gemensam med de andra WTO-avtalen, General Agreement on Trade in Services (GATS) och Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Skriv ut

Generalized Scheme of Preferences (GSP)

Generalised Scheme of Preferences, det så kallade GSP-systemet, är ett regelverk som omfattar tullförmåner för utvecklingsländer. Systemet erbjuder allmänna preferenser antingen genom tullfrihet eller genom en tullnedsättning. Det består av tre separata förmånsarrangemang, ett bas-GSP, en stimulansordning för länder med god samhällsstyrning och hållbar utveckling (GSP+) samt Everything But Arms (EBA) som innebär tullfrihet för MUL för allt utom vapen och ammunition. För konkurrenskraftiga utvecklingsländer kan preferenserna på enskilda varusektorer upphävas och rikare utvecklingsländer kan uteslutas helt. Förmånerna kan också temporärt upphävas för länder som till exempel tillämpar tvångsarbete.

Skriv ut

Geografiska ursprungsbeteckningar

(Geographical Indication,GI)

En geografisk ursprungsbeteckning visar att en vara har sitt ursprung i ett visst geografiskt område och att varans egenskaper, rykte eller andra karaktäristika i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung. Detta är TRIPS-avtalets definition (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Geografiska ursprungsbeteckningar är en form av kollektiva immaterialrättigheter. Alla tillverkare inom en viss region som uppfyller vissa kriterier kan använda beteckningen.

De flesta geografiska ursprungsbeteckningarna i världen har europeiskt ursprung. Välkända exempel är champagne, parmaskinka och roquefortost. Det europeiska immaterialrättsliga skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar är också starkare och mer genomarbetat än i andra världsdelar. Inom EU kan för närvarande endast jordbruksprodukter, livsmedel och vin och sprit skyddas med geografiska ursprungsbeteckningar.

(Eng: Geographical Indication, GI)

Skriv ut

Global Compact

FN:s "Global Compact" är förre Generalsekreteraren Kofi Annans uppmaning från år 1999 till näringslivet att ta sitt ansvar och visa "good global citizenship". Syftet var att föra samman företag med FN:s organ, arbetsmarknadens parter och det civila samhället för att stödja allmänna miljömässiga och sociala principer. Initiativets arbete bygger på tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt antikorruption. Global Compact är helt igenom ett frivilligt initiativ.

Idag är tusentals företag, förbund och organisationer runt om i världen engagerade i Global Compacts arbete. Med några års mellanrum hålls Global Compacts toppmöten med deltagare från de länder som deltar i Global Compacts arbete. The Global Leadership Network (GLN) har varit med och bildat ett gemensamt partnerskap för att underlätta integreringen av "corporate citizenship" i företagens verksamhet. Det nya partnerskapsarbetet kallas "GLN Global Compact Implementation Tool". Se även Corporate Social Responsibility.

Skriv ut

Global Europe

Övergripande strategidokument om EU:s långsiktiga yttre handelspolitik. Dokumentet slår fast att EU ska vara öppet för handel med omvärlden men också att omvärldens marknader måste öppnas för produkter från EU-länderna. Global Europe kan ses som den yttre dimensionen av Lissabonagendan, som endast behandlar interna reformer i EU-länderna, och dokumentet ligger sedan hösten 2006 som grund för Europeiska kommissionens agerande. Den viktigaste nyheten i dokumentet var den nya inriktning på kommersiellt motiverade frihandelsavtal som aviserades. Idag är Global Europe ersatt med en ny strategi, Trade, Growth and World Affairs.

Skriv ut

Global System of Trade Preferences (GSTP)

GSTP tillkom 1988 på UNCTAD:s konferens i Belgrad. Systemet gör det möjligt för utvecklingsländer att ge varandra preferenser. GSTP är endast öppet för medlemmar i G-77. 43 länder har ratificerat det avtal som ligger till grund för GSTP. Sedan 2004 pågår förhandlingar i den så kallade São Paulo-rundan om att revidera avtalet.

Skriv ut

Global Trade Analysis Project (GTAP)

GTAP är ett globalt nätverk av forskare och beslutsfattare som utför kvantitativa analyser av internationella handelsfrågor. GTAP tillhandahåller bland annat en datoriserad allmän jämviktsmodell (CGE) samt en omfattande databas över världsekonomin. GTAP-ansatsen används ofta för att simulera ekonomiska effekter, det vill säga sannolika utfall, av handelsliberaliseringar.

Skriv ut

Global Trust Fund

Det finns två fonder under detta namn, och båda ägnar sig åt handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Den ena är ITC:s Global Trust Fund, som bildades 1996. Den andra är Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF), som etablerades 2002 som svar på Doharundans åtaganden att tillförsäkra långsiktigt stöd till WTO:s handelsrelaterade utvecklingssamarbete. Sverige är en stor bidragsgivare till båda fonderna

Skriv ut

Globala värdekedjor

Begreppet globala värdekedjor används för att beskriva en international produktions- och leveranskedja  där olika delar av produktionen sker i olika länder.  

Skriv ut

Globalisering

Term utan klar gemensamt accepterad definition. Syftar oftast på den ekonomiska integrationsprocess som pågår, och har pågått i vågor fram och tillbaka, i världen flera decennier (eller flera sekel om man definierar begreppet vitt). Processen, som öppnar upp världen för handel och investeringar och fria flöden av såväl varor som tjänster och kapital, skapar nya ekonomiska band mellan företag, länder och individer världen över. Globaliseringen accelereras av snabba tekniska framsteg, inte minst när det gäller kommunikationer, och arbetet som bedrivs av internationella organisationer, som bland andra WTO.

Skriv ut

Government Procurement Agreement (GPA)

GPA är WTO-avtalet om offentlig upphandling omfattar varor och vissa tjänster, inklusive byggentreprenader. Avtalet är ett s.k. plurilateralt avtal, som är bindande för de parter som anslutit sig. Syftet med avtalet är att öppna upp offentlig upphandling för utländsk konkurrens och genom transparens motverka korruption för att på bästa sätt säkerställa gränsöverskridande handel och en effektiv användning av skattemedel. Avtalet består av procedurregler och grundläggande regler och principer för offentlig upphandling samt parternas marknadstillträdesåtaganden som reglerar vilka åtaganden om marknadstillträde som parterna erbjuder varandra när det gäller försäljning till offentlig sektor. Upphandling som värdemässigt överstiger vissa överenskomna tröskelvärden uttryckta i IMF:s Special Drawing Rights (SDR) ska vara utsatta för internationell konkurrens.

Grundläggande principer för den offentliga upphandlingen är transparens, icke-diskriminering och objektivitet.

För närvarande är nitton medlemmar parter till avtalet (varav samtliga EU-medlemsländer räknas som en part). Ytterligare tio länder förhandlar om medlemskap. Därtill deltar 32 WTO-medlemmar/observatörer som observatörer i GPA:s kommitté. (September 2018)

Eng. GPA Government Procurement Agreement.

 

 

Skriv ut

Gränsjusteringsåtgärd

Åtgärder som syftar till att justera priset på en importerad vara av någon anledning. I dagens debatt handlar det oftast om de problem som eventuellt uppstår då vissa länder inför stränga klimatmål, som företagen måste bidra till med skatter eller genom att köpa utsläppsrätter, medan andra länder inte inför samma mål. Konkurrensen kan då bli orättvis enligt en del bedömare. 

Detta skulle kunna åtgärdas med gränsjusteringsåtgärder, antingen genom att vissa importerade varor beläggs med en skatt som ska motsvara vad de fått betala om de varit ett inhemskt företag (gränsskattejustering) eller genom att de importerade företagen får köpa utsläppsrätter på importlandets utsläppsmarknad. Gränsjusteringsåtgärder som avser just klimatfrågan går också under namnet Border Carbon Adjustment (BCA). (Eng: Border Adjustment Measure, BAM).

Skriv ut

Gränsskattejustering

Gränsskattejusteringar är en form av gränsjusteringsåtgärd och existerar i flera olika former. Det vanligaste är att handlade varor är föremål för det importerande landets skatter och undantagna från skatter från det exporterande landet. Exempelvis är bensin som fraktas från ett land (exportören) undantaget exportlandets skatter men påläggs i stället den skatt som gäller i importlandet. Skatter på import kan tas ut enligt WTO-regelverket förutsatt att grundläggande principer om icke-diskriminering och nationell behandling är uppfyllda och således är likvärdiga för inhemska och importerade produkter.

Gränsskattejusteringar på export är inte förbjudna enligt ASCM-avtalet, förutsatt att skatten är relaterad till skatter på insatsvaror som är fysiskt inarbetade i slutprodukten. Men gränsskattejusteringar på icke-fysiskt inkorporerade insatsvaror som energi är ett problematiskt område och ifrågasatt om det är förenligt med WTO-regelverket.

Eng. Border Tax Adjustment

Skriv ut

Gråzonsåtgärder

(frivilliga exportbegränsningar)

Kvantitativa restriktioner som införs av exportländer för att begränsa exporten till ett särskilt land, ofta grundat på krav från importlandet. Restriktionen införs "frivilligt" för att undvika att importlandet tar till mer drastiska åtgärder. En gråzonsåtgärd (engelska förkortningar VER, VRA och OMA) behöver inte avtalas på regeringsnivå.

Denna typ av restriktioner var vanliga en bit in på 1990-talet och av EU en ofta använd metod för att skydda sig mot marknadsstörande import. Numera är sådana restriktioner förbjudna i WTO, genom avtalet om skyddsåtgärder som föreskriver att WTO-medlemmar inte får söka, vidta eller upprätthålla frivilliga exportbegränsningar.

Skriv ut

Green Field investment

När en investerare gör en investering som innebär uppstartande av en ny verksamhet.

Skriv ut

Gulf Cooperation Council (GCC )

GCC är en samarbetsorganisation, bildad 1981, mellan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Samarbetet syftar till djupare regional integration och rör en stor mängd frågor inom bland annat ekonomi, politik, säkerhet, utbildning, kultur och hälsa. GCC-länderna har en gemensam tullunion.

Skriv ut

GVC

Global Value Chains

GVCs är den engelska förkortningen för globala värdekedjor. Begreppet används för att beskriva en international produktions- och leveranskedja  där olika delar av produktionen sker i olika länder.  

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies