Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Flygindustriavtalet

Flygindustriavtalet i WTO omfattar huvudsakligen tullfrihet för civila flygplan och flygplansdelar. Till avtalet har 32 WTO-medlemmar anslutit sig, bland dem EU, EU-länderna, USA och Kina. Avtalet är därmed ett så kallat plurilateralt avtal. Tullfriheten gäller dock på MGN-basis, det vill säga även mot länder som inte skrivit på avtalet. Avtalet trädde i kraft 1980.

Skriv ut

Foreign Direct Investment (FDI)

Utländska direktinvesteringar är investeringar som görs av företag i ett land annat än sitt hemland. För att det ska räknas som en direktinvestering ska investeringen kännetecknas av ett långvarigt samarbete med ett bestående intresse. Enligt FN krävs att en investerare kontrollerar minst tio procent av ett utländskt företag för att det ska klassas som en utländsk direktinvestering. Se även Bilateral Investment Treaty (BIT), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs), Handel och investeringar.

Skriv ut

Foreign Trade Association (FTA)

Europeisk lobbyorganisation för handelsföretag med särskild uppgift att verka för frihandel och avveckling av tullar och icke-tariffära handelshinder samt påverka EU:s position i handelsförhandlingar med tredje land i frihandelsvänlig riktning. Verksamheten har sin tyngdpunkt på området textil och konfektion. Kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. Jämför Eurocommerce.

Skriv ut

Förenklade handelsprocedurer

(Trade facilitation)

Handelsprocedurer innefattar alla informationsflöden och all administration som är nödvändig när företag ska exportera eller importera. I begreppet ingår dels offentliga åtgärder som tullprocedurer och beskattning, dels privata aktiviteter som transport-, försäkrings- och betalningsprocesser. Information nödvändig för att genomföra handelsprocedurer kan överföras både som dokument och digitalt.

Förhandlingar om förenklade handelsprocedurer i Doharundan inleddes efter beslut av Allmänna rådet 2004. Förhandlingarna ska klargöra och förbättra tre befintliga GATT-artiklar: varor i transit, avgifter och formaliteter samt administration och publicering av handelsregelverk. Samarbete mellan ländernas tullmyndigheter och andra myndigheter ingår också i mandatet. Förhandlingarna ska särskilt beakta behoven för utvecklingsländer med bristande kapacitet att implementera avtalen och behov av tekniskt bistånd. Det övergripande syftet är att förenkla och snabba på procedurerna å att handeln flyter smidigare. (Eng: Trade facilitation)

Skriv ut

Företagsintern handel

(Intra-firm trade)

Handel mellan ett multinationellt företag och dess dotterföretag i andra länder eller annan handel inom en internationell koncern. (Eng: Intra-firm trade).

Skriv ut

Free On Board

Enligt Incoterms innebär handelstermen "fritt ombord" att säljaren fullgjort sin skyldighet att avlämna godset när detta passerat fartygets reling i angiven lastningshamn. Köparen ska svara för alla kostnader från denna punkt. Jämför CIF.

Skriv ut

Free Trade Agreement of the Americas (FTAA)

1994 antog USA och alla de övriga amerikanska länderna - exklusive Kuba - en aktionsplan om upprättande av ett all-amerikanskt frihandelsområde, från Alaska till Eldslandet. Förhandlingarna skulle ha avslutats 2005, men har kärvat på grund av oenigheter i frågor som jordbruk och immaterialrätt. I dagsläget ligger förhandlingarna nere och det är osäkert om de kommer återupptas. Jämför NAFTA, Mercosur, Andiska Gemenskapen, CAFTA-DR, UNASUR.

Skriv ut

Free-rider

Term som, inom handelspolitiken, används om ett land som inte självt gör några handelspolitiska åtaganden, men som genom MGN-principen drar nytta av tullsänkningar som andra länder i WTO förhandlar fram.

Skriv ut

Frihandel

(Handelspolitisk öppenhet,Öppen handel)

Allmänt vedertagen definition av detta ord finns inte.  Begreppet syftar på ett tillstånd där handeln är så fri som möjligt, det vill säga där avsiktliga hinder för handeln tagits bort. Både exporten och importen ska vara fri från tullar och icke-tariffära handelshinder av olika slag. Ibland avser ordet också situationer där även naturliga handelshinder som geografi och språk elimineras, men det är mest i teoretiska resonemang. Jämför protektionism.

Skriv ut

Frihandelsavtal

(Free Trade Agreement)

Avtal som etablerar ett frihandelsområde. Eftersom det är ett avsteg från WTO:s princip om mest gynnad nation finns det särskilda regler om frihandelsområden mellan WTO-medlemmar. EU:s medlemsländer sluter gemensamt frihandelsavtal med länder utanför EU. Se även Enabling Clause som särskilt berör utvecklingsländer.

Skriv ut

Frihandelsområde (FTA)

(Free Trade Area)

Sammanslutning av länder som, på basis av ett frihandelsavtal, sinsemellan avskaffat tullar (och ibland vissa andra handelshinder) för den inbördes handeln. Till skillnad från en tullunion behåller varje land i ett frihandelsområde sin egen handelsregim (tullar, kvantitativa restriktioner etcetera) gentemot utanförstående länder. Eftersom de deltagande länderna inte har en gemensam tulltaxa måste en vara som ska erhålla tullfrihet inom området uppfylla vissa krav på ursprung i området. Tullkontroller, ursprungsregler och ursprungsbevis måste därför finnas kvar i den inbördes handeln, som därmed inte blir lika fri som i en tullunion. Exempel på frihandelsområden är EES, EFTA, NAFTA och ANZCERTA. Jämför Regionala handelsavtal.

(Eng: Free Trade Area, FTA)

Skriv ut

Frikopplade inkomststöd

(decoupled income support)

Stöd som betalas ut direkt till jordbrukaren. Storleken på stödet till den enskilda jordbrukaren beror inte på priset på produkten hen producerar eller på hur stor produktionen är. Jordbrukaren uppmuntras därmed inte att producera mer för att få ett större stöd. Sådana stöd  anses inte ha någon större effekt på marknaderna för jordbruksprodukter och handeln mellan länder.

I WTO finns en klassificering av jordbruksstöd baserad på handelsstörande effekt. De frikopplade inkomststöden klassificeras som minimalt handelsstörande - dvs. gröna - stöd. Det betyder att WTO:s medlemsländer kan använda denna stödform utan beloppsbegränsningar.

Se Box.

Eng: decoupled income support

Skriv ut

G10

Förhandlingsgrupp i jordbruksförhandlingarna i WTO som tidigare bestod av tio länder med starka skyddsintressen på jordbruksområdet pga. att sektorn är känslig för ökad importkonkurrens. Länderna i gruppen betonar att jordbrukssektorn är speciell och att andra intressen än handelsintressen därför är viktiga att också ta hänsyn till i WTO. Idag består gruppen av nio länder: Island, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Norge, Schweiz, Taiwan (Bulgarien lämnade gruppen i och med inträdet i EU).

Se Multifunktionalitet, Jordbrukssubventioner.

Skriv ut

G20

Grupp av 20 dominerande ekonomier (19 länder + EU, som dock även är direktrepresenterat av fyra av sina medlemsländer: Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien). Gruppen bildades 1999 som ett mer representativt diskussionsforum än G8 och omfattar idag såväl i-länder som utvecklingsländer. Alla världsdelar är representerade och sammantaget täcks cirka två tredjedelar av världens befolkning och 90 procent av världens BNP. 

Syftet är framför allt att träffas för att diskutera globala finansiella och ekonomiska frågor. Under finanskrisen 2008 fick G20 en dramatiskt ökad betydelse som det centrala forumet för världens ledare att diskutera krisåtgärder i. 

Det finns även en annan gruppering under namnet G20 som är fokuserad på jordbrukspolitik.

Skriv ut

G20

En grupp av 21 utvecklingsländer som bildades under WTO:s ministermöte i Cancún 2003. Deras syfte är att reformera WTO:s regler för handeln med jordbruksvaror. Kallas också G 21 och G 20+ eftersom medlemsantalet varierat. Medlemmar inkluderar Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Egypten, Filippinerna, Guatemala, Indien, Indonesien, Kina, Kuba, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Sydafrika, Tanzania, Thailand, Venezuela och Zimbabwe. (Inte att förväxla med den andra grupperingen G20, där finansministrar och centralbankchefer från både i-länder och utvecklingsländer ingår).

Skriv ut

G-3

G-3 består av Colombia, Mexico och Venezuela. I syfte att bilda ett frihandelsområde inledde de tre länderna sin tullavtrappning år 1995. Avtalet omfattar även tjänster, investeringar, offentlig upphandling och SPS-regler. Frihandels- och preferensavtal har också slutits mellan G-3-länderna och stater ingående i CACM och CARICOM. Venezuela övergav gruppen 2006 för att gå med i Mercosur.

Jämför LAIA.

Skriv ut

G-33

Heterogen grupp länder, dominerad av utvecklingsländer, med gemensamma intressen i jordbruksfrågor och frågor rörande särbehandling av utvecklingsländer. Exempel på jordbruksfrågor som G33 driver i Dohaförhandlingarna är en särskild skyddsmekanism för utvecklingsländer (SSM) samt möjlighet för utvecklingsländer att undanta särskilda produkter från åtaganden om tullreduktioner för att värna om bland annat livsmedelstryggheten. Överlappar delvis G-20 (bland andra är Filippinerna, Kina, Indien, Indonesien, Nigeria och Pakistan med i båda). Några andra medlemmar är Korea, Turkiet, Botswana och Barbados. Består idag av runt 45 länder.

Se Särskilda skyddsmekanismen.

Skriv ut

G-6

G-6 består av de mest centrala aktörerna i WTO-förhandlingarna: USA, EU, Brasilien, Indien, Japan och Australien.

Skriv ut

G-77

Den största gruppen av utvecklingsländer inom FN. G-77 etablerades 1964 vid den första UNCTAD-konferensen. Gruppen hade ursprungligen 77 medlemmar, men har numera 131 medlemsstater. Syftet med G-77 är att driva medlemmarnas kollektiva ekonomiska intressen och stärka sin gemensamma förhandlingskapacitet i alla ekonomiska frågor i FN.

Skriv ut

G8

Årligen återkommande samråd för ekonomiska och politiska frågor på stats- och regeringschefsnivå mellan USA, Kanada, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Italien. I samråden deltar också Europeiska kommissionens ordförande. Möten mellan ländernas finansministrar och centralbankschefer har betydelse för relationerna mellan de viktigaste valutorna. Dock har G8 efter den stora finanskrisen 2008 förlorat mycket av sin tidigare betydelse till förmån för den nya gruppen G20.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies