Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: U

Utjämningsåtgärder

(Countervailing Duties,CVD)

Åtgärder mot importerade varor för att utjämna och/eller motverka de subventioner som direkt eller indirekt beviljats producenter eller exportörer av varorna i exportlandet och som gör det svårt för importlandets företag att konkurrera. Åtgärderna kan ha form av särskilda tullar eller åtaganden om minimipriser från det exporterande företagets sida. Reglerna för hur undersökningar om skadevållande subventionerad export ska utföras är i stort sett desamma som gäller i antidumpningsutredningar. Dessa regler har genomförts i EU genom en särskild subventionsförordning.

Utjämningsåtgärder används sällan, vilket beror på att det ofta är ganska svårt att bevisa förekomsten av en subvention. Därtill är det politiskt känsligt att ha synpunkter på andra staters finanspolitik. Se Subventioner.

(Eng: Countervailing Duties, CVD)

Skriv ut

Utomeuropeiska länder och territorier i EU (ULT)

(OCT,Overseas countries and territories)

Dessa är icke-självständiga öar och områden som administreras av Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Dit hör till exempel franska Polynesien, holländska Antillerna och Falklandsöarna. ULT åtnjuter något förmånligare preferenser i EU än AKS-länderna.

(Eng: Overseas countries and territories, OCT).

Skriv ut

Utvecklingsland

Term som används för att kategorisera länder utifrån deras utvecklingsnivå. FN systemet saknar en etablerad definition av vad som är ett utvecklingsland men ofta avses länder som har låg levnadsstandard, outvecklad eller begränsad industrisektor och ett lågt värde på Human Development Index (HDI) vilket mäter ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling. FN skiljer på utvecklingsländer och minst utvecklade länder (MUL) som har en tydlig definition och som också används i WTO och andra handelspolitiska sammanhang.

Världsbanken och OECD-DAC delar in utvecklingsländer i tre grupper; låginkomstländer, lägre medelinkomstländer och högre medelinkomstländer, där skillnaden mellan länder som Argentina och Malaysia (högre medelinkomstländer) och Etiopien och Haiti (låginkomstländer) visar att begreppet utvecklingsland har en mycket stor spännvidd. En del av dessa är väl integrerade i världsekonomin och utgör viktiga handelspartners medan andra är marginaliserade. (Eng. developing country)

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies