Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: U

CIT (U.S. Court of International Trade)

Den amerikanska federala domstol som handhar mål som rör internationell handel. Ett betydande antal av ärendena rör överklagande av beslut som den amerikanska tullmyndigheten U.S. Customs Service and Border Protection fattat om tullklassificering och tullvärde för importerade varor. Andra överklaganden kan gälla amerikanska handelsdepartementets (USTR) och USITC:s beslut ifråga om antidumpnings- och utjämningstullar. De nio domarna utses på livstid av presidenten. Domstolens säte är New York.

Skriv ut

UNASUR (Union de Naciones Suramericanas)

(Sv: Unionen för Sydamerika eller Sydamerikanska nationernas union). Den sydamerikanska ekonomiska unionen UNASUR, som bland annat inkluderar två idag skilda tullunioner, Mercosur och Andinska Gemenskapen, består i av Peru, Colombia, Brasilien, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Uruguay, Chile, Surinam och Venezuela. Panama och Mexiko har observatörsstatus.

Vid ett toppmöte i Peru 2004 undertecknade ledarna för tolv sydamerikanska länder Cuzco-deklarationen som slog fast att en ny regional union skulle bildas med EU som modell. 2008 signerades det konstitutionella fördraget som i dagsläget ratificerats av åtta länder. Fördraget fastslår bland annat att unionens huvudsäte ska förläggas till Quito, Ecuador. Det sydamerikanska parlamentet ska förläggas till Cochabamba, Bolivia medan centralbanken kommer att finnas i Caracas, Venezuela. På längre sikt har man för avsikt att introducera en gemensam valuta. Målet är full ekonomisk integration och fördjupat politiskt samarbete. Unionen väntas träda i kraft 2019.

Skriv ut

UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)

Organ som är etablerat inom ramen för UN/ECE i Genève och arbetar fram rekommendationer och standarder för förenklingar av handelsprocedurer, inklusive elektroniska affärer. I detta arbete deltar representanter för såväl den offentliga som privata sektorn från hela världen.

Skriv ut

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)

UNCITRAL grundades 1966 av FN:s generalförsamling och har som mandat att främja harmonisering och modernisering av internationell handelsrätt. Man utarbetar bland annat konventioner, ger råd och håller seminarier i olika ämnen. UNCITRAL:s regler för skiljeförfaranden används ofta i tvistlösning mellan stater och utländska investerare. Därtill bygger många länders nationella lagstiftningar på UNCITRAL:s modellag. Även Sveriges lag om skiljeförfarande har stora likheter med modellagen. 

Skriv ut

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

UNCTAD är ett FN-organ som är inriktat på utvecklingsländernas handels-, investerings- och utvecklingsproblem. Många utvecklingsländer ser UNCTAD som ett språkrör för sina specifika intressen i handelsfrågor. På flera områden utreder sekretariatet frågor som kan bli aktuella för förhandling i WTO. Organisationen publicerar bland annat utredningar och statistik om handel, investeringar och utveckling. UNCTADs tre övergripande uppgifter inom området handel och utveckling är 1) att utgöra ett forum för ökat globalt samförstånd, 2) forskning och datainsamling som kan ligga till grund för ett sådant samförstånd samt 3) tekniskt bistånd till utvecklingsländer.

UNCTAD-konferenser äger rum vart fjärde år. Vid UNCTADs andra konferens 1968 fattades beslutet om GSP (se Generalized System of Preferences). I UNCTAD:s regi har också tillkommit ett system för ömsesidiga preferenser utvecklingsländerna emellan kallat Global System of Trade Preferences (GSTP).

Ett särskilt aktionsprogram för MUL-länderna har upprättats och UNCTAD har organiserat särskilda MUL-konferenser. Se ITC, Integrated Framework.

Skriv ut

UN/ECE (United Nations Economic Commission for Europe)

FN-organ som sattes upp 1947 i Genève och utgör ett regionalt forum för länder att utarbeta konventioner, normer och standarder. I UN/ECE sker mellanstatligt samarbete om teknisk harmonisering och standardiseringspolicy utöver WTO:s TBT-avtal. En internationell modell för teknisk regelharmonisering (som liknar EU:s nya-metoden-regleringsteknik) har tagits fram inom UN/ECE för olika sektorsöverenskommelser och som stöd för harmoniseringssträvanden som förekommer på regional nivå.

Andra frågor som behandlas är till exempel utvecklingen av nationella regelverk för tekniska föreskrifter och standarder, handelsprocedurförenkling, bedömning av överensstämmelse, internationellt standardiseringsarbete, marknadskontroll och metrologi (mätteknik).

Skriv ut

USITC (United States International Trade Commission)

Amerikansk myndighet med vidsträckta befogenheter att utreda frågor som rör importens inverkan på produktion, sysselsättning och konsumtion. Kommissionen utreder efter anmälan av berörd industri frågor om marknadsstörning, illojala affärsmetoder i form av patent- och varumärkesintrång samt fastställer om en dumpad eller subventionerad import är skadevållande. Myndigheten utreder även effekterna av en sänkning av amerikanska tullar och andra handelshinder som kan bli aktuella i handelsförhandlingar med andra länder. Presidenten utnämner de sex kommissionärerna varav tre representerar det demokratiska partiet och tre det republikanska. Se USTR.

Skriv ut

USTR (United States Trade Representative)

Den amerikanske presidentens handelsförhandlare är medlem av regeringen och har en egen myndighet för handelsförhandlingar, såväl multilateralt som bilateralt med enskilda länder. USTR har huvudansvar för alla frågor som rör WTO samt frågor som rör handel, investeringar och råvaruproblem i bland andra OECD, UNCTAD och internationella råvaruorganisationer. Myndigheten handlägger också handelsrelaterade immaterialrättsfrågor. USTR utger årligen en rapport över de handelshinder amerikansk export möter på utländska marknader.

Skriv ut

ULT (Utomeuropeiska länder och territorier i EU)

(OCT,Overseas countries and territories)

Dessa är icke-självständiga öar och områden som administreras av Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Dit hör till exempel franska Polynesien, holländska Antillerna och Falklandsöarna. ULT åtnjuter något förmånligare preferenser i EU än AKS-länderna.

(Eng: Overseas countries and territories, OCT).

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies