Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: P

Preferensmarginal

Skillnaden mellan MGN-tullen och den preferentiella tullen, det vill säga hur mycket mindre exportören behöver betala i tull i förhållande till hur mycket exportören behövt betala utan en preferens.

Skriv ut

Preferensurholkning

När MGN-tullarna sänks minskar preferensmarginalen , det vill säga de ekonomiska fördelarna som preferenserna har gett blir mindre eftersom skillnaden mellan MGN-tullen och preferenstullen minskar.

Skriv ut

Preferentiella ursprungsregler

Preferentiella ursprungsregler är en del av frihandelsavtal och preferensarrangemang och fastställer vad som krävs för att varor ska få ursprung. Endast varor som uppfyller ursprungsreglerna och därmed anses tillräckligt bearbetade, kan få tullfrihet alternativt tullnedsättning vid export.

Om en vara inte uppfyller kraven för tillräcklig bearbetning inom ett land i frihandelsområdet kan varan ändå få ursprungsstatus genom kumulation, det vill säga bearbetningar som utförs i olika länder i frihandelsområdet läggs samman. Jämför allmänna ursprungsregler.

Skriv ut

Preshipment Inspection (PSI)

PSI (kontroll före skeppning) betyder att ett importerande land (vanligen ett utvecklingsland) kontrakterar ett privat företag för att i importlandets namn utföra vissa tulluppgifter. WTO:s avtal om PSI (Agreement on Preshipment Inspection) är i det närmaste en uppförandekod med syfte att harmonisera hur PSI-företag arbetar.

Skriv ut

Prisåtagande

Exporterande företag i utlandet som är föremål för en antidumpningsåtgärd kan komma överens med den myndighet som infört åtgärden eller utreder dumpningsanmälan att hålla ett visst minimipris, som motsvarar effekten av en antidumpningstull på sin export till det aktuella landet. På så sätt behöver importören inte betala antidumpningstullar.

Skriv ut

Privat standard

Avser standarder som inte har tagits fram enligt annex 3 till TBT-avtalet och inom t.ex. företagskonsortier. Hit kan också hänföras enskilda företags  specifikationer samt de metoder som gäller utarbetande av kvalitetskriterier av yrkesorganisationer vilka omnämns i tjänstedirektivet. Privata standarder används vanligen inte i myndighetsföreskrifter eftersom de inte är internationella standarder. Privata standarder faller i normalfallet utanför de krav som myndigheter ställer.

Skriv ut

Processes and Production Methods (PPMs)

Processer och tillverkningsmetoder. Tekniska föreskrifter och standarder kan ibland innehålla krav på hur varor tillverkats. WTO:s TBT-avtal innefattar endast processer och produktionsmetoder (PPMs) som hänger samman med varornas slutegenskaper medan SPS-avtalet däremot omfattar alla processer och tillverkningsmetoder utan begränsning.

Skriv ut

Produktspecifika övergångsskyddsordningen för Kina

(TPSSM,Transitional Product Specific Safeguard Mechanism)

I Kinas anslutningsavtal i WTO ingår en speciell skyddsklausul, som medger att WTO-medlemmar under vissa förutsättningar får tillämpa produktspecifika skyddsåtgärder, det vill säga begränsa importen av vissa specifika varor, från Kina. Skyddsmekanismen får tillämpas under en övergångstid på tolv år efter protokollets ikraftträdande (fram till slutet av 2013). I praktiken har denna klausul ytterst sällan använts och EU har hittills helt avstått från möjligheten.

Det fanns till och med 2008 också en särskild skyddsklausul för tekovaror (textil och konfektion) i Kinas anslutningsprotokoll till WTO.

(Eng: Transitional Product Specific Safeguard Mechanism), TPSSM).

Skriv ut

Produktspecifika ursprungsregler

I alla EU:s frihandelsavtal är ursprungsreglerna skräddarsydda efter olika varor. Varje varukategori har sina egna ursprungsregler – så kallade produktspecifika regler. Dessa regler samlas i ett särskilt annex till själva ursprungsprotokollet.

Skriv ut

Protektionism

Handelspolitiska åtgärder för att skydda inhemsk produktion (företag, arbetare) mot konkurrens från importerade varor eller tjänster. Medlen kan bestå av tullar men består idag mest av olika icke-tariffära handelshinder. Motsats till frihandel.

Skriv ut

Provisoriskt tillämpning

De delar av ett frihandelsavtal som inte kräver de nationella parlamentens ratifikation tillämpas provisoriskt, dvs bestämmelser om till exempel tullättnader eller offentlig upphandling kan utnyttjas av företag omedelbart när avtalet träder provisoriskt ikraft. Anledning är att det kan ta lång tid tills alla länder har ratificerat avtalet varför delar som täcks av kommissionens exklusiva kompetens kan redan tillämpas tidigare. Andra delar, som till exempel investeringsskydd, behöver först ratificeras av samtliga medlemsländer innan avtalet kan träda ikraft tillfullo.

Skriv ut

Provning

En sorts bedömning av överensstämmelse, i handelssammanhang betyder detta bestämning av en eller flera egenskaper hos ett föremål. Det kan vara föremålets längd, vikt eller annat.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies