Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.


Ord som börjar med: P

Panel

WTO:s "förstainsats" i handelspolitiska tvister.

Se Tvistlösning.

Skriv ut

Pan-Euro-Med

Pan-Euro-Med är de ursprungsregler som ska gälla i Europa-Medelhavsavtalen. Dessa innebär att alla inblandade parter ska ha identiska ursprungsregler i de frihandelsavtal som måste finnas mellan de olika parterna. Detta krävs för att diagonal kumulation ska kunna fungera. Se även Barcelonaprocessen.

Skriv ut

Parafering

När överenskommelse nåtts vid internationella handelsförhandlingar brukar parternas chefsförhandlare förse dokumentet med sina initialer. Härigenom bekräftas innehållets riktighet före det slutgiltiga undertecknandet. Förfarandet, som kallas parafering, kan sägas innebära att en preliminär överenskommelse nåtts. Innan avtalet kan träda i kraft måste det dock ratificeras.

Skriv ut

Pariskonventionen

Berör industriellt rättsskydd, det vill säga patent, varumärken, mönster med mera. Administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO). Se Immaterialrätt.

Skriv ut

Partnerskaps- och samarbetsavtal

(Partnership and Cooperation Agreements,PCA)

EU har ingått sådana avtal med tio länder i före detta Sovjetunionen: Ryssland, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ukraina, Uzbekistan och Tadzjikistan (avtalen med Vitryssland och Turkmenistan har inte ratificerats ännu). Ett PCA-avtal mellan EU och Irak förhandlades klart i slutet av 2009. Förhandlingar med vissa asiatiska länder inom ASEAN har avslutats medan förhandlingar med andra ASEAN-länder samt Kina pågår. Avtalen innehåller huvudavsnitt bland annat om politisk dialog, handel, investeringar, betalningar och immaterialrätt. (Eng: Partnership and Cooperation Agreements, PCA)

I handelspolitiskt avseende medges ömsesidig "mest gynnad nations"-behandling, vilket är särskilt viktigt för flera av de tidigare sovjetrepublikerna som inte är medlemmar i WTO. Vid sidan av avtalen får vissa av länderna olika typer av preferenser (till exempel GSP) vid export till EU-marknaden.

Skriv ut

Passiv förädling

Ett tullförfarande som innebär att varor från EU tillfälligt exporteras utanför EU-området för att vidareförädlas. De färdiga produkterna kan sedan importeras tullfritt eller med nedsatt tull tillbaka till EU. Tullverkets tillstånd krävs. Jämför Aktiv förädling.

Skriv ut

Past performance

En princip som innebär att ett företag erhåller del i export- respektive importkvot i proportion till dess faktiska export/import under en tidigare period. Ett exempel på en annan fördelningsprincip är "first come, first served" eller "först till kvarn, får först mala" då en importkvot får användas av de importörer som kommer först med sin licensansökan. Se kvantitativa restriktioner.

Skriv ut

PECA

(Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products)

EU har slutit avtal med flertalet EU-kandidatländer. Dessa kallas PECA-avtal (Protokoll till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter). PECA-avtalen går, liksom MRA-avtalen, ut på att de båda parterna ömsesidigt erkänner godkännande av produkter. För att få ingå ett PECA-avtal måste kandidatlandet ha anpassat sig till EU:s lagstiftning på området. Länder som slutit PECAs med EU är Ungern, Tjeckien, Litauen, Lettland, Slovakien, Slovenien och Estland. Nya PECA:s förhandlas med Bulgarien och Rumänien.

(Eng:.Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).

Skriv ut

Piratkopiering

Olaglig kopiering av upphovsrättsskyddade varor i kommersiellt syfte samt olaglig försäljning av piratkopierade varor. Se Bernkonventionen, Intellektuella äganderätter, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) samt jämför Varumärkesförfalskning.

Skriv ut

Plurilateral

I WTO är plurilaterala avtal ingångna mellan ett mindre antal medlemsländer till skillnad från multilaterala avtal som omfattar samtliga medlemsländer. Plurilaterala avtal i WTO är överenskommelsen om handel med civila flygplan (flygindustriavtalet) samt GPA (avtalet om offentlig upphandling).

Jämför Bilateral och Unilateral

Skriv ut

Policy space

Term som används ofta i den handelspolitiska debatten av utvecklingsländer och många NGOs. Förespråkarna vill ha handlingsfrihet för utvecklingsländerna att utforma sin ekonomiska politik utan att behöva ta alltför stor hänsyn till globala regelverk som WTO:s olika avtal och krav från Världsbanken och IMF.

Skriv ut

Polluter Pays Principle (PPP)

Miljöpolitisk princip formulerad i OECD som innebär att den som förorenar själv ska bära det ekonomiska ansvaret för den uppkomna miljöskadan. Ansvaret kan utkrävas i form av skatter, avgifter eller på annan väg. Se även Gränsjusteringsåtgärd, Miljö.

Skriv ut

Preferensarrangemang

Samlingsbegrepp för olika former av avtal där ett land förbinder sig att ge preferenser till ett annat land eller grupp av länder.

Skriv ut

Preferenser

Särskilda handelsförmåner som ett importland beviljar andra länder, oftast genom nedsatta eller avskaffade tullar, men ibland även via undantag från vissa icke-tariffära handelshinder, som t ex kvoter. Se Generalized System of Preferences, EBA, AGOA, preferensurholkning, preferensmarginal, Enabling clause.

Skriv ut

Preferensmarginal

Skillnaden mellan MGN-tullen och den preferentiella tullen, det vill säga hur mycket mindre exportören behöver betala i tull i förhållande till hur mycket exportören behövt betala utan en preferens.

Skriv ut

Preferensurholkning

När MGN-tullarna sänks minskar preferensmarginalen , det vill säga de ekonomiska fördelarna som preferenserna har gett blir mindre eftersom skillnaden mellan MGN-tullen och preferenstullen minskar.

Skriv ut

Preferentiella ursprungsregler

Preferentiella ursprungsregler är en del av frihandelsavtal och preferensarrangemang och fastställer vad som krävs för att varor ska få ursprung. Endast varor som uppfyller ursprungsreglerna och därmed anses tillräckligt bearbetade, kan få tullfrihet alternativt tullnedsättning vid export.

Om en vara inte uppfyller kraven för tillräcklig bearbetning inom ett land i frihandelsområdet kan varan ändå få ursprungsstatus genom kumulation, det vill säga bearbetningar som utförs i olika länder i frihandelsområdet läggs samman. Jämför allmänna ursprungsregler.

Skriv ut

Preshipment Inspection (PSI)

PSI (kontroll före skeppning) betyder att ett importerande land (vanligen ett utvecklingsland) kontrakterar ett privat företag för att i importlandets namn utföra vissa tulluppgifter. WTO:s avtal om PSI (Agreement on Preshipment Inspection) är i det närmaste en uppförandekod med syfte att harmonisera hur PSI-företag arbetar.

Skriv ut

Prisåtagande

Exporterande företag i utlandet som är föremål för en antidumpningsåtgärd kan komma överens med den myndighet som infört åtgärden eller utreder dumpningsanmälan att hålla ett visst minimipris, som motsvarar effekten av en antidumpningstull på sin export till det aktuella landet. På så sätt behöver importören inte betala antidumpningstullar.

Skriv ut

Processes and Production Methods (PPMs)

Processer och tillverkningsmetoder. Tekniska föreskrifter och standarder kan ibland innehålla krav på hur varor tillverkats. WTO:s TBT-avtal innefattar endast PPMs som hänger samman med varornas slutegenskaper medan SPS-avtalet däremot omfattar alla processer och tillverkningsmetoder utan begränsning.

Skriv ut

Sökinstruktioner

Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Kontaktperson Handelspolitiskt ABC

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies