Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: N

NTBs (Icke-tariffära handelshinder)

(Non-Tariff Barriers)

Term utan klart definierad innebörd, ibland med ganska smalt fokus och ibland med mycket brett fokus. NTBs avser som mest alla myndighetsåtgärder, utom tullar, som begränsar eller försvårar internationell handel, avsiktligt eller oavsiktligt. Kan gälla export men avser oftast åtgärder som drabbar importen.

Termen täcker ett stort antal åtgärder, framför allt kvantitativa restriktioner (kvoter och licenser, export- eller importförbud, gråzonsåtgärder), tullkopplade åtgärder (till exmpel procedurer vid uträkning av en varas tullvärde, minimiimportpriser, interna skatter), tekniska handelshinder (TBT- och SPS-åtgärder, ursprungsregler), handelspolitiska skyddsinstrument (antidumpningsåtgärder, utjämningstullar, skyddsåtgärder) samt monopolistiska åtgärder (statshandelsmonopol, begränsningar i investeringsrättigheter, monopol i fråga om offentlig upphandling). 

En smal definition som bara omfattar de NTB:s som finns vid själva gränsen och som direkt syftar till att begränsa importen (core NTBs) innefattar endast kvantitativa restriktioner och handelspolitiska skyddsinstrument.

Icke-tariffära åtgärder regleras genom flera WTO-avtal. Följande kan nämnas: GATT, SPS-avtalet, TBT-avtalet, TRIMs-avtalet, Avtalet om ursprungsregler, Avtalet om importlicensförfaranden, Avtalet om skyddsåtgärder, TRIPS-avtalet, GPA-avtalet och Tullvärdeavtalet. Se även Non Tariff Measures (NTMs).  

Skriv ut

NAMA (Non-Agricultural Market Access negotiations)

NAMA är de förhandlingar inom Doharundan där frågor om marknadstillträde för industrivaror (inklusive fisk) behandlas. Det gäller främst frågor om tullsänkningar (tulltoppar, höga tullar, tulleskalering etcetera) men också icke-tariffära handelshinder för dessa produkter. Själva förhandlingsgruppen kallas NGMA - Negotiating Group on Market Access.

Se Schweiziska formeln.

Skriv ut

NGO (Non-Governmental Organization )

Samlingsnamn för frivilliga (icke-statliga) organisationer av lobbyistkaraktär som försöker påverka regeringarna i olika frågor, bland annat handelspolitiska frågor. Floran av NGOs är stor, liksom bredden i vilka intressen de företräder, samt vilka resurser de förfogar över och vilka metoder de använder. Nämnas kan näringslivsorganisationer, fackföreningar, miljörörelser, solidaritetsgrupper och kyrkor.

Till de svenska frivilligorganisationer som regelbundet lämnar synpunkter till regeringen i handelspolitiska frågor hör bland andra Svenskt Näringsliv och dess olika branschorganisationer, LO, TCO, Diakonia, Forum Syd, Lutherhjälpen och Konsumenter i Samverkan.

Skriv ut

NTMs (Non-Tariff Measures)

Med begreppet menas ofta samma sak som Non-Tariff Barriers (NTBs), icke-tariffära handelshinder, men egentligen avser NTMs alla slags statliga åtgärder (utom tullar) som påverkar handeln, det vill säga inte bara de som hindrar handeln utan även de som underlättar handeln. Med andra ord är NTMs ett bredare begrepp än NTBs.

Skriv ut

NAFTA (North American Free Trade Agreement )

Nordamerikanska frihandelsavtalet mellan Kanada, Mexico och USA är tillsammans med EU det största frihandelsområdet i världen. Avtalet som grundade NAFTA trädde i kraft 1994. Dessförinnan fanns det amerikansk-kanadensiska avtalet CUSFTA. Den 1 januari 2008 avvecklades tullar och andra handelshinder på varuområdet mellan NAFTA-länderna. Andra avtalsområden rör tjänstehandel, investeringsvillkor, immaterialrätt, miljöfrågor och arbetsrätt. Jordbruk omfattas av delvis egna regler. Det finns också en tvistlösningsmekanism i avtalet.

Se även FTAA, DR-CAFTA.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies