Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: M

Modalitet

Ord som används i WTO-sammanhang och som avser hur en förhandling ska gå till. Kan översättas till metod eller procedur. Innan riktiga förhandlingar kan komma igång måste förhandlarna komma överens om modaliteterna. Ofta är det där de stora problemen ligger.

Skriv ut

MOFCOM

Förkortning för Ministry of Commerce i Kina, det departement i Beijing som bland annat handhar Kinas handelspolitik. Se METI, DG, USTR.

Skriv ut

Monopol

(Statshandelsmonopol) Monopol är en situation där ett företag har ensam rätt (eller åtminstone är de facto ensamma försäljare) att sälja vissa produkter på en marknad. Statshandelsmonopol är när ett statligt företag ensamma äger rätt att exportera eller importera en viss vara. Sådana monopol är idag mycket ovanliga men fram till 1995 var, det av Systembolaget ägda, Vin och Sprit ett exempel då företaget hade ensamrätt att importera och exportera vissa drycker i Sverige.

Skriv ut

Montrealprotokollet

Montrealprotokollet, undertecknat 1987, innehåller bindande överenskommelser om minskning av användande och produktion av freoner (CFC) och haloner. Revideringar görs regelbundet och grundas på vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utvärderingar som utförs av Montrealprotokollets expertpanel. Se MEAs.

Skriv ut

Moratorium

Ett tillfälligt uppehåll, suspension, av en åtgärd.

Skriv ut

Motköp

Numera förekommer motköpsaffärer, eller så kallade offset-affärer, mest då det gäller krigsmaterielhandel. Det betyder att det land som ska leverera krigsmateriel ofta gör någon form av åtagande om industriellt samarbete med köparlandet. Tidigare förekom motköp mellan västländer å ena sidan och statshandelsländer i öst å den andra. Det innebar att köparen i öst (i regel en utrikeshandelsorganisation) krävde att exportören i väst under viss tid skulle göra inköp från östlandet ifråga för en viss procentuell andel av försäljningsvärdet.

Skriv ut

MR-klausul

Klausul om mänskliga rättigheter. Sedan 1995 är det standard att inkludera en klausul om mänskliga rättigheteri EU:s avtal med tredje länder. Detta gäller även i frihandelsavtal.

Skriv ut

Multifiberavtalen (MFA)

De avtal som möjliggjorde kvantitativa begränsningar av tekohandeln mellan GATT-länderna 1974-1994. Multifiberavtalen hade föregåtts av bilaterala begränsningsavtal, som USA slöt i slutet av 1950-talet med Japan och tekoexportörer i Sydostasien, samt 1961-1973 av bomullstextilavtal inom GATT:s ram. Med Multifiberavtalet kom efter hand allt fler tekovaror att omfattas av regleringarna.

MFA stred både mot GATT:s förbud mot kvantitativa restriktioner och MGN-principen eftersom begränsningsåtgärderna kunde vidtas selektivt, det vill säga ett importland (i-land) kunde sluta ett bilateralt avtal med ett exportland (utvecklingsland) att det skulle begränsa sin export av tekovaror till vissa kvantiteter. Det förutsatte ett ofta omfattande licenssystem.

Vid inträdet i EU fick Sverige börja tillämpa unionens importbegränsningar och importövervakning av tekovaror. Multifiberavtalet avlöstes 1994 i Uruguayrundan av Avtalet om textil och konfektion (ATC).

Skriv ut

Multifunktionalitet

Begrepp som används för att beskriva att jordbruket inte bara producerar fysiska varor som livsmedel, foder och fibrer utan även ger upphov till positiva och negativa sidoeffekter. Till de positiva sidoeffekterna räknas att jordbruket kan bidra till landsbygdsutveckling, öppna landskap, biologisk mångfald och en tryggad livsmedelsförsörjning. Till de negativa effekterna räknas konsekvenser för miljön av till exempel användningen av kemikalier. Det saknas en allmänt accepterad definition av multifunktionalitet och det är i huvudsak motståndare till jordbrukspolitiska reformer som använder begreppet.

Skriv ut

Multilateral

Omfattande flera parter. Multilateralt avtal innebär att tre stater eller fler är parter i ett samarbete eller ett avtal. I WTO-sammanhang används dock ordet för avtal där samtliga medlemsländer ingår. När ett avtal endast omfattar ett begränsat antal WTO-medlemmar används begreppet plurilaterala avtal. Jämför Bilateral och Unilateral.

Skriv ut

Multilateral Agreement on conformity assessment (MLA)

Via avtal mellan ackrediteringsorganen (vanligen kallade MLA-avtal men även dessa kan kallas MRA) jämställer ackrediteringsorganen den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker under ackreditering av andra ackrediteringsorgan som ingår i avtalen som motsvarande under egen ackreditering.

Skriv ut

Multilateral Environmental Agreements (MEAs)

Internationella miljöavtal. Det finns över 200 avtal varav man brukar hävda att mellan 14 och 30 (båda siffrorna från WTO, men beroende på definition) har handelsrelaterade bestämmelser, det vill säga de innehåller handelsåtgärder eller regler vars tillämpning kan få handelskonsekvenser.

I förhandlingarna i WTO:s kommitté för handel/miljö är det sex MEAs som diskuterats. Det gäller Baselkonventionen, CITES, Montrealprotokollet, Stockholmskonventionen, Biosäkerhetsprotokollet och Rotterdamkonventionen. Dessa avtal handhas i Sverige av Naturvårdsverket (utom Rotterdamkonventionen som handhas av Kemikalieinspektionen). Bland övriga MEAs med handelskonsekvenser kan nämnas Klimatkonventionen med Kyotoprotokollet. Även för denna har Naturvårdsverket rapporteringsansvaret.

Skriv ut

Multilateralt stålavtal

Förhandlingar har vid flera tillfällen förts inom OECD om ett multilateralt stålavtal (Multilateral Steel Agreement = MSA). Senast detta skedde var mellan åren 2002-2004. En huvudfråga var strängare subventionsregler på stålområdet (ett stålsubventionsavtal). Motsättningarna var dock så stora att förhandlingarna blev resultatlösa. Gemensamt för de förhandlingar om ett multilateralt stålavtal som förts är att tankar har funnits om att ett avtal i slutänden skulle slutas inom ramen för WTO. Se även Sektorsöverenskommelse om ståltullar, Europeiska kol- och stålgemenskapen, EUROFER.

Skriv ut

Multinationellt företag

Företag med verksamhet, som dotterbolag eller investeringar, i flera länder. Företagen behöver inte vara stora men har ofta verksamhet som sträcker sig över många nationella gränser och geografiska regioner. Många av dessa företag har budgetar och resurser som överstiger enstaka nationalstaters.

Nästan alla av dessa företag har sin bas i de traditionella i-länderna, inte minst Sverige är hem till en lång rad multinationella företag. Men på senare år har även företag med bas i emerging markets börjat investera utomlands och idag har 13 av världens 100 största multinationella företag sin bas i en emerging market. Jämför transnationellt företag.

Skriv ut

Mutual Recognition Agreements (MRA)

Avtal mellan två parter för ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för att bedöma varors överensstämmelse med den andra partens tekniska föreskrifter. Dessa avtal innebär att man hos den exporterande parten kan utföra de procedurer - provning, certifiering, märkning med mera - som krävs för att bedöma att en vara (till exempel läkemedel, maskiner, elektrisk materiel) överensstämmer med den importerande partens föreskrifter. Det kan exempelvis gälla att amerikanska myndigheter kan intyga att fritidsbåtar tillverkade i USA uppfyller EU:s krav innan de exporteras till EU.

EU har slutit sådana avtal med USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Israel och Schweiz.

Avtal med fler än två parter är involverade kallas Multilateral Recognition Agreements. Se även ACAA.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies