Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.


Ord som börjar med: L

Latin American Integration Association (LAIA)

(ALADI)

Paraplyavtal för latinamerikanskt samarbete som trädde i kraft 1981. Målsättningen är att åstadkomma en harmonisering mellan länderna med långsiktigt syfte att skapa en regional gemensam marknad. Delöverenskommelser mellan ett begränsat antal medlemsländer uppmuntras. Avtalen måste dock vara öppna för andra medlemmar i LAIA. Preferenser har getts för hela ländergrupper och bilaterala och plurilaterala avtal har slutits. Medlemmar är Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela. Se UNASUR.

(Sp: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Skriv ut

Licens

Som handelspolitisk term: av behörig myndighet utfärdat tillstånd att föra in eller föra ut varor till, respektive från, ett land. Se importlicensprocedurer.

Skriv ut

Lissabonavtalet

(Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)

Fördrag för att skydda geografiska ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering. Administreras av WIPO.

(Eng: Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration) Ej att förväxla med Lissabonfördraget, se EU:s fördrag.

Skriv ut

Lissabonstrategin

Europeiska rådet beslutade år 2000 i Lissabon om ett nytt strategiskt mål för unionen som syftade till att EU ska bli "världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen samt en högre grad av social sammanhållning till år 2010." Ambitionen var att komma ikapp det ekonomiska försprång USA ansågs ha skaffat sig. Ansvaret för att genomföra de reformer som krävs för att nå målen liåg på medlemstaternas regeringar. Hur det gick mäts varje år med ett antal indikatorer, så kallat benchmarking. Lissabonstrategin hade  även sedan 2006 en extern dimension, Global Europe. Idag är strategin ersatt av Europa 2020.

Skriv ut

Livsmedelssäkerhet

(food safety)

Livsmedelssäkerhet användes tidigare synonymt med livsmedelstrygghet på svenska, Idag används termen i betydelsen säkra livsmedel, d.v.s. säkra att äta utan risk för innehåll av smitta eller hälsovådliga ämnen.

(Eng:. food safety)

Skriv ut

Livsmedelstrygghet

(food security)

Livsmedelstrygghet (tryggad livsmedelsförsörjning,), råder enligt FAO:s definition då alla människor alltid har fysisk, ekonomisk och social tillgång till hälsosam och nyttig mat i tillräcklig mängd för att tillgodose sina behov och önskemål i fråga om mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vissa handelspolitiska åtgärder anses, tillsammans med andra politiska, finansiella och klimatmässiga faktorer, kunna påverka den globala livsmedelstryggheten negativt, framför allt i utvecklingsländer. Detta kan ske då åtgärder som t.ex. exportrestriktioner i ett eller flera länder bidrar till minskat utbud eller höga priser på världsmarknaden för livsmedel. Särskilt sårbara i sådana situationer är utvecklingsländer som är netto-importörer av livsmedel. Se även Net Food Importing Developing Countries (NFIDC) Tidigare användes även termen livsmedelssäkerhet synonymt med livsmedelstrygghet på svenska, men så är inte fallet idag..

Se Livsmedelssäkerhet.

(Eng. food security)

Skriv ut

Lomékonventionen

Lomékonventionen var ett handels- och biståndsavtal som löpte ut år 2000 då den ersattes av Cotonouavtalet, som nu ersatts av EU:s GSP-system eller EPA.

Skriv ut

Sökinstruktioner

Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Kontaktperson Handelspolitiskt ABC

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies