Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: I

International Labour Organisation (ILO)

Internationella arbetsorganisationen ILO är det äldsta FN-organet och grundades innan FN fanns (redan 1919). ILO har en unik trepartssammansättning av representanter för stater, arbetsgivare och arbetstagare. Organisationen utformar internationella arbetsvillkor i form av konventioner och rekommendationer. ILO har också utbildning och rådgivning till medlemsorganisationerna.

Handelsavtal kopplar ibland villkor till att parterna uppfyller ILO:s grundläggande arbetsvillkor (core labour standards), men ILO har inte självt några sanktionsmöjligheter att ta till mot länder som bryter mot dessa villkor. Se även Handel och arbetsvillkor, Socialklausul. 

Skriv ut

International Organization for Standardisation (ISO)

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar industriell och kommersiell standardisering. Organisationen är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan ett per land, från 164 länder. Huvudkontoret ligger i Genève. En del av de nationella medlemmarna är kopplade till staten, medan andra är helt privata. Sveriges medlem är SIS Swedish Standards Institute.

Skriv ut

International Telecommunication Union (ITU)

FN-organ, baserat i Genève, som utarbetar standarder för samt reglerar internationell radio- och telekommunikation.

Skriv ut

International Trade Centre (ITC)

UNCTAD:s och WTO:s gemensamma organ för att arbeta med handelsrelaterat utvecklingssamarbete med utvecklingsländerna för exportfrämjande åtgärder och marknadsföringsinsatser. ITC:s arbete är inriktat på att stödja företagare i utvecklingsländer i arbetet med att stärka sin konkurrenskraft, utveckla exportstrategier, samt förstå och påverka de avtal och regelverk som styr internationell handel. Se även Aid for trade, Global Trust Fund.

Skriv ut

International Tropical Timber Agreement (ITTA)

ITTA är en handelsöverenskommelse från 1983 som syftar till att främja utveckling och handel med tropiskt timmer från uthålligt brukade skogar. I januari 2006 beslutades om ett nytt avtal som inkluderar illegalitet och miljötjänster. Se ITTO.

Skriv ut

International Tropical Timber Organization (ITTO)

ITTO är en råvaruorganisation som samlar länder som producerar respektive konsumerar tropiskt timmer. Från svensk sida deltar Skogsstyrelsen i rådsmötena. Syftet är att främja hållbart tropiskt skogsbruk och handel med dessa produkter. Se ITTA.

Skriv ut

Internationell standard

Vanligen en standard som har tagits fram enligt annex 3 till TBT-avtalet oavsett om det är på internationell (ISO, IEC och ITU), regional (för närvarande av CEN, CENELEC och ETSI i Europa men av andra organisationer i andra världsdelar) eller nationell nivå. Termen kan användas annorlunda, framför allt av och i USA. Se även privat standard.

Skriv ut

Internationella valutafonden (IMF)

(International Monetary Fund)

Syftet med IMF är att främja globalt monetärt (växelkurser, räntor, valutor) samarbete och finansiell stabilitet. IMF grundades 1944 samtidigt som Världsbanken i Bretton Woods, USA (därav namnet Bretton Woodsinstitutionerna som används ibland). I dess mandat ingår att underlätta en balanserad tillväxt av internationell handel, genom att främja växelkursstabilitet och bistå länder med betalningsbalansproblem. Man ger både råd och förmånliga lån, de senare villkorade av olika ekonomiska reformer som ibland varit kontroversiella. IMF samarbetar med bland annat WTO och Världsbanken i handelsfrågor. Se även Integrated Frameworkt

Skriv ut

Internationellt regulativt samarbete (IRC)

Ett informellt eller formellt avtal eller arrangemang, mellan länder (på bilateral, regional eller multilateral nivå) för att befrämja någon typ av samarbete i framtagande, övervakning, tillsyn eller efterföljande förvaltning av regler. eng International Regulatory Cooperation

Skriv ut

Investeringar (i andra länder)

Utlandsinvesteringar kan antingen vara portföljinvesteringar eller direktinvesteringar. De förra avser investeringar i utländska värdepapper, det vill säga något som sker på den internationella finansmarknaden, och som inte har som avsikt att ta över verksamheten i företaget. Direktinvesteringar däremot syftar till att ta långsiktig kontroll över åtminstone delar av ett företag (minst tio procent för att det ska räknas som en FDI - Foreign Direct Investment). De kan antingen ske genom uppköp av ett existerande företag (merger/acquisition) eller genom att starta ett nytt företag (greenfield investment).

Investeringar kan mätas som det samlade värdet (stock) eller som ett flöde ut och in ur ett land (flow).

Se Handel och investeringar, Bilateral Investment Treaty (BIT), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Skriv ut

Investeringsförenkling

Arbetet med investeringsförenkling (investment facilitation) pågår bland annat inom ramen för WTO. Tanken är att det ska resultera i ett internationellt ramverk eller konvention om förenkling av regler och procedurer som styr investeringar. Fokus är på den utvecklande världen så att de ska kunna attrahera mer investeringar från andra länder. 

Skriv ut

Investeringsgranskning

Vissa stater har bestämt i lag att de har rätt att förbjuda att utländsk investering görs på det egna territoriet. Det varierar hur dessa granskningar går till. I vissa fall ska investeringen godkännas innan den görs och i andra måste man anmäla att man gjort en investering därefter har staten en viss tid på sig för att godkänna denna. I vissa stater gäller detta bara vissa sektorer och eller över vissa beloppsgränser. Sverige har inte investeringsgranskning men det pågår ett arbete inom EU om att ta fram en förordning om investeringsgranskning för att alla EU:s medlemsstater ska gör på samma sätt. Det kommer dock att vara valbart om man vill ska ett sådant system eller inte.
Skriv ut

Investeringsskydd

I internationella avtal såsom BITs (Bilateral Investment Treaty) eller multilaterala investeringsskyddsavtal (dessa olika avtal kallas gemensamt för International Investment Agreements) ger länder garantier för hur utländska investerare ska behandlas, så kallade investeringsskydd. Nivån på skydd varierar från avtal till avtal men centrala bestämmelser som brukar ingå är skälig och rättvis behandling av investeringar, nationell behandling, mest-gynnad nationsbehandling, krav som måste uppfyllas för att få expropriera egendom, fri överföring av tillgångar samt tvistlösning (inklusive möjlighet till internationellt skiljeförfarande vid tvist mellan investerare och stat).

 

Se International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Investeringar, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Skriv ut

IPPC

(International Plant Protection Convention)

Internationella växtskyddskonventionen. Inom ramen för denna konvention samarbetar 183 länder för att förebygga och förhindra spridningen av allvarliga växtskadegörare via internationell handel. Som en del av arbetet tas internationella standarder fram för handel med växter och växtprodukter. Genom WTO:s SPS-avtal uppmuntras WTO:s medlemsländer att utforma sina skyddsåtgärder vid import av växter och växtprodukter i enlighet med IPPC:s standarder, vilket kan underlätta handeln med dessa varor. Sekretariatet finns på FAO.

Eng. IPPC International Plant Protection Convention

Skriv ut

ISDS

(Investor-State Dispute Settlement )

ICSID är ett internationellt institut inom Världsbanken som löser tvister mellan stater och utländska investerare genom medling och skiljeförfarande. Institutet grundades år 1966 genom Washingtonkonventionen, och har omkring 140 medlemmar. Det är det största forumet för tvistlösning mellan stater och utländska investerare.

Se BIT (Bilateral Investment Treaty), Investeringsskydd, Investeringar.

Skriv ut

ISO

(International Organization for Standardisation)

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar industriell och kommersiell standardisering. Organisationen är ett nätverk av nationella standardiseringsorganett per land, från 164 länder. Huvudkontoret ligger i Genève. En del av de nationella medlemmarna är kopplade till staten, medan andra är helt privata. Sveriges medlem är SIS Swedish Standards Institute.

Skriv ut

ISO 26000

ISO 26000 är internationella standardorganisationen (ISO) vägledande standard för företags sociala ansvar,. Denna standard har fokus på processer för implementering av åtgärder i syfte att främja hållbar utveckling och förser riktlinjer och rådgivning kring hur företag och organisationer kan agera i på ett socialt ansvarstagande sätt.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies