Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: H

Sustainable development (Hållbar utveckling )

Begreppet innefattar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Det definierades av den så kallade Brundtland-kommissionen i slutet av 1980-talet i rapporten "Our Common Future" som att dagens generation kan tillgodose sina behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. Vid Rio-konferensen 1992 enades FN:s medlemsländer om ett handlingsprogram, Agenda 21, som betonar samspelet mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling.

I ingressen till avtalet om upprättandet av WTO står bland annat att parternas förbindelser bör inriktas på att "...öka produktion av och handel med varor och tjänster, som medger ett optimalt utnyttjande av världens resurser i enlighet med målsättningen om en hållbar utveckling, i syfte att både skydda och bevara miljön...".

Se Handel och miljö, Handel och arbetsvillkor.

(Eng: Sustainable development).

Skriv ut

HPK (Handelspolitiska kommittén)

Artikel 207 i EUF-fördraget ger EU rätt att förhandla fram, sluta och tillämpa handelsavtal med stater utanför EU. Den är en av grunderna för EU:s gemensamma handelspolitik. Europeiska kommissionen har uppdraget att sköta den gemensamma handelspolitiken på medlemsländernas vägnar.

En särskild rådsarbetsgrupp, handelspolitiska kommittén, som är tillsatt av ministerrådet, biträder kommissionen i denna verksamhet. Dessutom finns det ytterligare tre kommittéer för speciella frågor, nämligen (1) stål, tekohandel, och andra industriella sektorer (STIS), (2) tjänster och investeringar samt (3) avtal om ömsesidigt erkännande (MRA).

Kommittén hette tidigare 133-kommittén (på grund av att paragraf 133 i Romfördraget ägnades åt yttre handelspolitik) före Lissabonfördragets ikraftträdande. (Eng: Trade Policy Committe, TPC).

Skriv ut

HS (Harmoniserade systemet)

(Harmonized Commodity Description and Coding System)

(Även kallat, HS-nomenklaturen). Systemet gör det möjligt för länder att klassificera alla varor i handeln på en gemensam bas. Detta behövs bland annat för statistiska skäl, men också i olika förhandlingar.

Den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering har utarbetats inom Världstullorganisationen (WCO). HS-nomenklaturen, det vill säga hela varuindelningen, består av 21 avdelningar som är uppdelade i 96 kapitel, fördelade på cirka 1200 HS-nummer (fyra siffror), vilka i sin tur är uppdelade i cirka 5000 nummer på 6-ställig (6-siffrig) nivå.

De två första siffrorna anger kapitlet och de två följande är ordningsnummer inom kapitlet. Den femte och sjätte siffran är en statistisk uppdelning. Exempel: gummidäck 4011.10.

Ytterligare uppdelningar i nationella tulltaxor, det vill säga på en mer detaljerad nivå , är tillåten. Se Kombinerade nomenklaturen, Taric.

(Eng. Harmonized Commodity Description and Coding System)

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies