Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: E

Exklusiv kompetens

När EU har exklusiv kompetens får inte medlemsstaterna besluta om egna lagar eller sluta avtal på det området. När EU förhandlar handelsavtal med andra länder och bestämmelserna omfattas av den gemensamma handelspolitiken kan EU-kommissionen ingå handelsavtal utan medverkan av EU:s medlemsstater (EU-only). I annat fall behöver avtalet även undertecknas och ingås av EU:s medlemsstater. I Singaporedomen har EU-domstolen bedömt vilka delar i avtalet mellan EU och Singapore som täcks av EU:s exklusiva befogenhet. Detta har lett till att EU numera i vissa fall delar upp avtalen i en del med exklusiv befogenhet och en med delad befogenhet. Det som anses inte falla under EU:s exklusiva kompetens är till exempel investeringsskyddsmekanism ISDS.

Skriv ut

Export

Export är när en vara eller tjänst säljs till ett annat land. Ofta används i stället termen utförsel för handel mellan EU-länder. Jämför Import.

Skriv ut

Exportkontroll

Krigsmateriel, kemiska och biologiska stridsmedel, produkter med dubbla användningsområden (dual use) och liknande är föremål för exportkontroll i många länder. I Sverige gäller ett generellt exportförbud för krigsmateriel. Utförseltillstånd beviljas av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) enligt vissa riktlinjer. Varor kan också vara föremål för exportkontroll genom sanktioner, embargon, förbud eller liknande.

Skriv ut

Exportkredit

Mer eller mindre statliga lån som, med fördelaktiga villkor, syftar till att underlätta export (eller investeringar) för det egna landets företag. Lånen tillhandahålls i Sverige av Svensk Exportkredit (SEK). De begränsas i sin omfattning av Consensusöverenskommelsen. Ej att förväxla med exportkreditgaranti, som är en slags försäkring.

Skriv ut

Exportkreditgaranti

Garanti som lämnas för att underlätta export till länder med låg betalningstrovärdighet. I det fall importören inte kan betala så faller garantin, som fungerar som en sorts försäkring, ut och exportören undviker en förlust. Genom detta arrangemang minskas riskerna för exportörer och en del handel som annars varit för riskfylld kan bedrivas trots riskerna. I Sverige lämnas statliga exportkreditgarantier av Exportkreditnämnden.

Skriv ut

Exportkreditnämnden (EKN)

I Sverige lämnas statliga exportkreditgarantier av Exportkreditnämnden, EKN. EKN-garantin är en form av försäkring mot vissa förluster som kan uppstå om utländsk gäldenär inte fullgör avtal med svensk exportör eller med kreditgivaren.

Skriv ut

Exportrestriktion

Statlig åtgärd som syftar till att försvåra eller förhindra export av en viss vara. Kan ta sig olika uttryck, bland annat exportskatter eller exportförbud. Överlag mycket ovanligt då de flesta länder i stället vill stimulera sin export, men förekommer bland annat med vissa råvaror. 

Skriv ut

Exportskatt

(Exporttull) När ett land belägger sin egen export med avgifter (tullar, skatter). Detta är ganska ovanligt av den anledningen att länder oftast vill öka sin export och en sådan avgift tenderar att i stället minska exporten. Dock förekommer det med vissa värdefulla råvaror. Syftet kan vara att dra in inkomster till statskassan men också att begränsa exporten för att själva förädla varorna inom landets gränser. Motsatsen till en exportskatt är en exportsubvention.

Skriv ut

Exportsubvention

Statlig subvention för att underlätta export, till exempel direkta exportbidrag, subventionerade exportkrediter eller exportkreditgarantier. Exportsubventioner är generellt sett förbjudna i WTO genom subventionsavtalets (ASCM) regler. Begränsade undantag finns dock på jordbruksområdet genom reglerna i WTO:s jordbruksavtal. Dessa undantag innebär att exportsubventioner är tillåtna så länge dessa inte överskrider de åtaganden WTO-medlemmarna gjort i Uruguayrundan i form av maximala belopp och maximala subventionerade volymer. Utöver dessa belopp och volymer är det förbjudet att använda exportsubventioner. Det är även förbjudet att använda exportsubventioner för jordbruksprodukter som inte omfattas av några åtaganden i Jordbruksavtalet. Motsatsen till en exportsubvention är en exportskatt.

WTO:s medlemsländer har i Hong Kong deklarationen från 2005 åtagit sig att avveckla alla typer exportsubventioner för jordbruksvaror senast i slutet av 2013.

Skriv ut

Integrated Framework (EIF)

(Enhanced Integrated Framework)

Integrated Framework lanserades 1996 vid WTO:s ministerkonferens i Singapore och är numera en del av den större strategin om Aid for Trade. EIF är ett program med syfte att stärka de minst utvecklade ländernas (MUL) handelskapacitet, det vill säga deras förmåga att delta i och dra nytta av handel, genom att identifiera handelsrelaterade behov och integrera dessa i ländernas utvecklingsstrategier.

Integrated Framework-processen leds av sex stora multilaterala organisationer (IMF, ITC, UNCTAD, UNDP, Världsbanken och WTO), ett femtontal bilaterala givare samt MUL-länderna. Integrated Framework täcker idag 46 av de 50 minst utvecklade länderna i världen.

Grunden för arbetet inom Enhanced Integrated Framework är studier för att identifiera flaskhalsar mot ökad handel. Behovet av att hantera dessa blir sedan en del av landets utvecklingsstrategi, som i sin tur ligger till grund för samordnade biståndsinsatser.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies