Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: D

De minimis

De minimis är en juridisk term som används för att ange en miniminivå/omfång under vilken en viss lag eller regel inte behöver tillämpas.

Skriv ut

De minimis-stöd (jordbruk)

Enligt WTO:s jordbruksavtal behöver inte WTO-medlemmarna reducera eller begränsa användningen av handelsstörande jordbruksstöd (så kallade gula stöd) som understiger 5 procent av produktionsvärdet för en specifik jordbruksprodukt eller 5 procent av det totala produktionsvärdet i jordbrukssektorn. För utvecklingsländer är gränsen för de minimis-stöden 10 procent av produktionsvärdet. I Dohaförhandlingarna pågår diskussioner om sänkning av gränsen för de minimis-stöden.

Se Box

Skriv ut

Decent Work Agenda

Decent Work Agenda är ILO:s strategiska plan för sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. Syftet med Decent Work Agenda är att främja social dialog, socialt skydd, tillskapande av arbetstillfällen, samt respekt för internationella standarder för arbetsvillkor. År 2008 antogs Declaration on Social Justice for a Fair Globalization för att stärka arbetet med Decent Work Agenda och hantera globaliseringens utmaningar. Enligt deklarationen är internationella standarder rätt metod för att uppnå Agendans målsättningar. Även Agenda 2030 identifierar full sysselsättning och decent work som viktiga målsättningar.

Se även Arbetsvillkor, Core labour standards, ILO.

Skriv ut

Designated Body

sv. Utsett organ

Ett sorts organ för bedömning av överensstämmelse och som har anmälts till EU-kommissionen för uppgifter enligt ett avtal om ömsesidigt erkännande (MRA) eller frihandelsavtal (FTA) som EU träffat med tredje land.

Skriv ut

DG

EU-kommissionen är uppdelade i olika generaldirektorat (DG efter sin franska förkortning). Direktoratet för den yttre handelspolitiken heter på engelska DG Trade

Skriv ut

Digitala agendan

Europeiska kommissionen presenterade en rapport om digital konkurrenskraft 2010. Den digitala ekonomi utgörs av internet/Informations- och kommunikationsteknik och hör till de viktigaste områdena i den europeiska ekonomin, som dessutom står för en betydande del av tillväxten i Europa. För att Europa ska kunna få maximal användning av den digitala ekonomin menar kommissionen att det krävs flera konkreta förbättringar, exempelvis snabbare bredband, ökad tillit till internet, förbättrade praktiska kunskaper på IT-området hos allmänheten och ytterligare främjande av innovation inom området. I agendan formuleras olika mål som ska uppnås samt åtgärder för att nå dit. I slutet av 2012 publicerades en revidering.  Agendan är en del av den bredare Europa 2020-agendan.

Skriv ut

Direkt effekt

EU-rätten ger rättigheter som enskilda kan åberopa inför nationella domstolar och myndigheter. Fördragsartiklar, direktiv, förordningar och beslut kan få direkt effekt under vissa förutsättningar. De ska vara precisa, klara och inte kräva kompletterande lagstiftning. Detta är principer som EU-domstolen slagit fast i sin praxis

Skriv ut

Direktiv

Ett lagstiftninginstrument som ofta används inom EU för harmonisering. Direktiven är bindande för medlemsländerna när det gäller de mål som ska uppnås, men ger varje land valfrihet att utforma medlen. Direktiv införlivas i svensk lagstiftning genom lagar, förordningar eller myndighetsföreskrifter. Ett direktiv riktar sig till medlemsländerna, inte till företag eller enskilda.

Jämför förordning och harmonisering.

Skriv ut

Dispute Settlement Body

Organ inom WTO med övergripande ansvar för tvistlösning. DSB tillsätter paneler och överprövningsorganet, antar panelutslag och överprövningsorganet och övervakar implementering av utslag. DSB består av representanter för alla WTO:s medlemmar.

Skriv ut

Doha-deklarationen om TRIPS och folkhälsa

Vid WTO:s ministermöte i Doha 2001 antogs en särskild förklaring om TRIPS-avtalet och folkhälsa. Den innebär att ingenting i TRIPS-avtalet ska hindra ett land från att vidta åtgärder för att skydda allmän hälsa. Bland annat definieras avtalets flexibilitet vad gäller utfärdandet av tvångslicenser på läkemedelsområdet.

Skriv ut

Doharundan (DDA)

(Doha Development Agenda)

(Doha Development Agenda)

Doharundan är WTO:s pågående handelspolitiska förhandlingsrunda, startad vid WTO:s fjärde ministermöte i november 2001 i Doha, Qatar. Vid mötet antogs en ministerdeklaration som innehåller ett förhandlings- och arbetsprogram för WTO. Deklarationen har fått namnet "Utvecklingsagendan från Doha (Doha Development Agenda, DDA) eftersom deklarationen har en tydlig utvecklingsdimension, det vill säga fokuserar på utveckling i utvecklingsländerna.

Förhandlingarna omfattar ett 20-tal handelsområden. Principen om "single undertaking" gäller, det vill säga samtliga förhandlingsområden ingår i en samlad överenskommelse där ingenting är bestämt förrän allting är bestämt. Under förhandlingarnas gång har fem huvudfrågor identifierats: jordbruk, inklusive bomull, industrivaror (Non-Agricultural Market Access negotiations - NAMA), tjänster, förenklade handelsprocedurer och utvecklingsdimensionen. Det övergripande målet med DDA är att skapa ett gemensamt handelsavtal, att bygga vidare på tidigare avtal, mellan medlemsländerna.

Förhandlingarna skulle vara avslutade senast den 1 januari 2005, men slutdatum för förhandlingarna har skjutits upp flera gånger. Vid ministermötet i Nairobi 2015 lyckades inte medlemsländerna komma överens om att fortsätta förhandlingsrundan i samma format som tidigare. DDA omgärdas nu av en osäkerhet som gör det svårt att säga när, och om, ett genombrott kan komma och därför även när ett slutgiltigt avtal kan träda i kraft.

Se även Runda, Kennedyrundan, Tokyorundan, Uruguayrundan.

Skriv ut

Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (DR-CAFTA)

Regionalt frihandelsavtal, undertecknat 2004, mellan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Dominikanska Republiken och USA. Syftar till frihandel på varu- och tjänsteområdena. Costa Rica röstade ja i en folkomröstning i september 2007, men dessförinnan hade avtalet redan trätt i kraft i övriga länder.

Skriv ut

Dubbelkontroll (double checking)

Dubbelkontroll tillämpas i bilaterala avtal för att administrera kvantitativa restriktioner eller importövervakning. Kontrollen innebär att en exportlicens måste utfärdas (för de varor som avtalet gäller) av myndigheterna i det exporterande landet för att export ska kunna äga rum. Denna licens använder importören för att ansöka om en importlicens i sitt eget land. En importör behöver alltså både export- och importlicens för att kunna ta in sina varor. Genom dubbelkontrollen kontrolleras handelsflödet både vid export och import. EU har mest utnyttjat sådana system inom stål- och tekohandeln.

Skriv ut

Dumpning

Enligt WTO:s definition är en vara dumpad om den säljs på en utländsk marknad till ett lägre pris än på exportörens hemmamarknad (=varans normalvärde). Om hemmamarknadspris saknas används som varans normalvärde antingen exportpriset till lämpligt annat land eller tillverkningskostnaden i ursprungslandet. Undantag görs för länder som inte har marknadsekonomistatus. Om en vara är dumpad kan myndigheter i det importerande landet, under vissa förutsättningar, använda antidumpningsåtgärder. (Eng: dumping)

Skriv ut

Dumpningsmarginal

Begrepp som används inom antidumpningsundersökningar. Dumpningsmarginalen är skillnaden mellan det dumpade priset och varans normalvärde. Om en vara exempelvis säljs för fem kronor i hemmamarknaden men exporteras för endast fyra kronor är dumpningsmarginalen en krona. Se dumpning.

Skriv ut

Dutch Disease

Nationalekonomisk term för ett fenomen som inträffar när ett lands export av en (eller ett fåtal) råvaror blir så stor att landets växelkurs drivs upp så kraftigt att exporten av mer förädlade varor blir så dyr att den förlorar sin konkurrenskraft. Gäller idag ofta oljeländer, vars övriga industri får svårt att vara konkurrenskraftiga när oljeinkomsterna flyter in och driver upp växelkursen. Landets ekonomi får därmed svårare att diversifieras och utvecklas. Fenomenet har sitt namn av att det först inträffade i Nederländerna, vars gasexport negativt inverkade på exportindustrin.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies